Архив

Национал төлевилел

ТЫВА 29 ДУГААР ЧЕРДЕ

Национал төлевилелдер дугайында медээлерни хөйге дыӊнадып турарыныӊ талазы-биле рейтингиниӊ 29 дугаар черин Тыва Республика эжелеп алган.

НАЦИОНАЛ ТӨЛЕВИЛЕЛДЕР КАНЧААР БОТТАНЫП ТУРАРЫЛ?

Национал төлевилелдер күүселдези-биле Тыва Россияда ортумак темпини мурнап, тускайлаттынган федералдыг акшаны шиңгээдир талазы-биле Сибирь федералдыг округда мурнуку черде. Республиканың муниципалитеттеринде социал объектилер, оруктар, девискээрлер чаагайжыттынып, өске-даа ажылдар кылдынып турар. Ындыг болзажок демниг командалыг ажыл база адырлар аразында билчилге чок болза, чамдык төлевилелдерниң көргүзүглери күүсеттинмейн барып болурунуң айыылы бар.

ТЫВАГА ЧЕДЕРИ БЕРГЕ ЧЕРЛЕР АРТПАС УЖУРЛУГ

Бай-Хаак кудумчузунуң чоогунда автомашина оруун делгем, калбак, эптиг, чараш кылдыр кылып турар. Ук орукту чурттакчыларныӊ даал­газы-биле эде чаартып эгелээн деп болур. Орукту делгем, айыыл чок болдурары-биле чурттакчылар хомудалдарны хөйү-биле киирген турган. Түӊнелинде, ол кезиндекти «Сандан үнген оруктар» Бүгү-российжи улусчу фронт интерактивтиг картаже кииргеш, акшаландырыышкынны немээн. Ам ол орукту, ооӊ чаагайжыдылгазын шынарлыг кылдыр кылгаш, бо чылын-на доо­зуптар. Орук тудуунче «Айыыл чок шынарлыг оруктар» национал төлевилелдиӊ үлүг-хуузу болур 100 сая рубль ак­ша­ландырыыш­кынны база киирген.

ООЛДАРЫВЫС ХҮРЕЖИП ЧОРЗУН ДЭЭШ

Бии-Хем кожууннуң Хадың суурда »Эзирлер уязы» губернатор төлевилели-биле спортзалдың тудуу июнь айда эгелээн. Ында колдуунда суурнуң эр чону хаара туттунган. 30 ажыг кижи сес ханалыг тудугну дарый доозар дээш шудургу ажылдап турар. Бо хүннерде Турандан  немей тудуг материалын манап турар.

БАЗА БИР АЛЛЕЯ ЧААГАЙЖЫТТЫНГАН

Тываның найысылалында «Таарымчалыг хүрээлел болгаш чурттаар оран-сава» национал төлевилелди боттандырып, “Мурнуу” микрорайонда аллеяны чаагайжыткан.

Меню