Архив

Национал төлевилелдерниң боттанылгазы

КЫЗЫЛ КОЖУУННУҢ ЧЕДИИШКИННЕРИ БОЛГАШ ЧЕТПЕС ЧҮҮЛДЕРИ

“Чаңгыс демниг Россия” партиязының деткимчези-биле боттанып турар төлевилелдерни хынаар партийжи үнүүшкүннер-биле А. Сарыглар Кызыл кожуунга четкен. Сукпак суурнуң Культура бажыңында байдалга чөгенип, таарзынмаанын бижээн. Ук клубтуң удуртулгазы оран-савазының септелгезинге акша-хөреңгини дилээрге, элээн каш сая түңнүг акша деткимчени көргүскен турган. “Бо черде амыдырал шапкын чоруп турар деп чүүл көзүлбес-тир. Чаңгыс ажылчынның арай деп ажылдап турары көстүр. Культура бажыңының удуртулгазы ажылындан хоорук болбазы күзенчиг. Ажыл-херекти салгаа көрүп, акша-хөреңгиге хамаан чок хамаарылгазы дээш тайылбырны негээр апаар. Сайгаржыр бис” – деп, ол дыңнаткан

«ТЫВАЭНЕРГОСБЫТ»-ТЫҢ ЧЕДИИШКИНИ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип Владислав Ховалыг национал төлевилелдерниң, ылаңгыя ажыл-агыйның шынарынче болгаш үре-түңнелдиинче угланган “Күш-ажылдың бүдүрүкчүлүү болгаш ажылдап турар кижилерни деткиири” нацтөлевилелдиң боттандырылгазының ажыктыының дугайында социал четкилерде бодунуң арынында бижээн.

КҮШ-АЖЫЛДЫҢ БҮДҮРҮКЧҮЛҮҮН БЕДИДЕРИ – КОЛ СОРУЛГА

Баш миннир айтырыгларның федералдыг төвү «Восток» КХН-ниң чижээнге “Күш-ажылдың бүдүрүкчүлүү” национал төлевилелдиң үре-түңнелдииниң дугайында илеткээн. Бүдүрүлге рыногунда «Восток» КХН ажылдаа-ла 23 чыл болуп турар. Кижи бодаарга, бо үениң дургузунда республиканың башкарыкчы бүдүрүлгези продукция кылырының чорудулгазын база улуг хемчээлдиг төлевилелдерге киржилгени беш салаа дег билир ужурлуг тургу дег. Ынчалзажок, тыва чазактың удуртулгазының саналдаанын ёзугаар «Восток» КХН иштики чарыгдалдарны эвээжедип тургаш күш-ажылдың бүдүрүкчүлүүн бедидериниң дугайында шиитпирни хүлээп алган. Ол бүгүнү боттандырары-биле ниитилел национал төлевилелдиң киржикчилериниң санынче кирген. Бүдүрүлге чорудулгаларының үре-түңнелдиин бедидеринге Баш миннир айтырыгларның федералдыг төвү дузалашкан.

ЧААРТТЫНГАН «ТЫВАЭНЕРГОСБЫТ»

РФ-тиң Президентизиниң май чарлыктары бодунуң салдарын чедирбишаан хевээр. Тывада Россияның президентизиниң база бир даалгазын – чиг-эттиг эвес адырга күчүлерни мөөңнээриниң дугайында – күүседип дооскан. Бөгүн «Тываэнергосбыт» АН-ге күш-ажылдың бүдүрүкчүлүүн бедидериниң талазы-биле төлевилелди күүседип хагганының дугайында дыңнаткан. Ук төлевилел компанияга артык-тудуу чүүлдерден адырлып, сервисти экижидер арганы берген.

ШИРОКОВ: «СИЛЕРГЕ БИСТИҢ СҮМЕВИС ЧАҢГЫС – ЭГЕЛЕП АЛГАН ҮҮЛЕ-ХЕРЕКТИ ЭЧИЗИНГЕ ЧЕДИРЕРИ»

Россия – делегейде эң-не улуг чурт. Ында регион бүрүзүнүң девискээри аңгы күрүнении-биле дең. РФ-тиң субъектилери янзы-бүрү агаар-бойдустуг девискээрлерде турар, оларже чедип алыры база аңгы-аңгы, хөгжүлдези база аңгы-аңгы. Эрткен чылын Россияның чазаа хожудап турар 10 регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезинге дузалажырын шиитпирлээн. Ынчангаш, регион бүрүзүнге 5 чылга бир-бир миллиард рубльди үндүрүп берген. Ындыг регионнарның санынче Тыва база кирген. Үндүрүп берген акша-хөреңгилерниң бирги үлүүн алгаш, регион үүле-херектерни бүдүрүп кирипкен, ам безин оларның баштайгы түңнелдери көстүп келген. Ону үнелээри-биле Федерация Чөвүлелиниң кежигүннериниң комиссиязы чедип келген.

БЕЛДИР-АРЫГЖЫЛАР ИДЕПКЕЙИН КӨРГҮСКЕН

Чуртаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри «Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» регионалдыг төлевилдиң онлайн бадылаашкыны май 30-де доозулган. Бо үеге чедир тус черлерде комиссия кежигүннери бадылаашкынның түңнелдерин үндүрген. Кожуун бүрүзүнүң чурттакчы…

ПРОГРАММАНЫҢ ХУУСААЗЫН УЗАДЫРЫН ӨӨРЕНИП КӨӨР

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазының боттанылгазы-биле таныжар дээш Федерация Чөвүлелинден делегациязы дүүн Тывага келгеш, Чазак бажыңынга ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг-биле ужуражып, хуралдаан. Ооң соонда федеративтиг тургузуг, регионалдыг политика, бот-башкарылга болгаш Соңгу чүк херектериниң талазы-биле комитет кежигүнү Анатолий Широков, бюджет болгаш саң-хөө рыноктарының талазы-биле комитет кежигүнү Дина Оюн Республиканың бүдүрүкчү, социал объектилеринге четкилээн. Кызыл хоорайда буддизм хүрээзиниң тудуунга, Вавилин ээтпээнде тууйбу заводунга база найысылалче кирип орарга “Даш хоорай” болгаш демир-бетон кылыглар заводу “Восток” КХН-ге четкен.

НАЦИОНАЛ ТӨЛЕВИЛЕЛДЕРНИҢ БОТТАНЫЛГАЗЫ

Тыва Республиканың Чазааның аппарат хуралынга 2021 чылда национал төлевилелдерниң боттанылгазының дугайында айтырыгны чугаалашкан. Бо талазы-биле илеткелди Тыва Республиканың Чазааның бирги оралакчы даргазы А.В. Брокерт кылган.

Меню