Архив

Редакторга сөс

ЧАГЫДЫЛГАНЫҢ ТӨНЕРИНГЕ ЧЕДИР КАШ-ЛА ХОНУК АРТКАН

Хүндүлүг номчукчуларывыс-биле амыр-менди солушпушаан, бо эртип турар неделяда онзагай болуушкуннар-биле таныштырарының мурнунда редакцияның бо хүнде эң-не дүвүредип турар айтырыы – солунувустуң чагыдылгазы дээрзин сагындырайн. “Шын” солуннуң ийиги чартык чылда чагыдылгазы төнеринге чедир каш-ла хонук арткан (июнь 25-ке чедир).

Меню