Архив

Республиканың удуртукчузунуң ажыл-албан

50 АЖЫГ КМ ОРУКТАРНЫ СЕПТЕП ЧААРТЫР

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның дилээни-биле, федералдыг бюджеттен Тывада келген немелде акша-хөреңги-биле тус черлерниң 50 хире км оруктарын септеп, үш көвүрүгнү база түр үениң ийи кежиин тудар.

ШКОЛА БҮРҮЗҮНҮҢ БЕЛЕН ТУРАРЫ – ЭҢ КОЛ НЕГЕЛДЕ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг эң берге байдалдыг школаларга бо чайын боду барып четкеш, чогуур айтырыгларын бирден бирээ чокка айтырып, дарый шиитпирлиг даалгаларны берген.

МӨҢГҮН-ТАЙГАДА ЧАА КӨВҮРҮГ БОЛГАШ ИРГИТТЕР ЧУРТУНЧЕ ОРУК

Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгунуң даалгазы-биле ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунда Ортаа-Хадан, Мөген-Бүрен хемнерни кежир көвүрүглерни шериг тудугжулар кыла берген турган.
Оларның баштайгызын Төп шериг округунуң тудугжулары болгаш Владимир областьтан келген инженер кезээ тудуп дооскан.

УЖУРАЖЫЛГА КОНЧУГ ҮНЕЛИГ БОЛГАН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Москва хоорайга сургакчылап турар үезинде чурттуң Президентизи-биле ужуражылгага демдеглеттинген айтырыгларны шиитпирлээр ажылдарны чорудуп турар. Ол Россияның экология болгаш бойдус курлавырларының сайыды…

РЕСПУБЛИКАНЫҢ УДУРТУКЧУЗУНУҢ БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Чүс-чүс чылдарда Таңды, Саян сыннарының эдээн ээлеп чурттап чораан ада-өгбелеривис төрээн черинге бот-догууннаан күрүнени тургусканындан бээр бо хүннерде таптыг-ла чүс чыл болуп турар. Ук төөгүлүг болуушкунну байырлап эрттирер хемчеглерни бөгүн мында, Кочетово суурда, ажыдып турарывыс таварылга эвес. Чүс чыл бурунгаар шак бо черге, Суг-Бажынга, Бүгү Тываның тургузукчу хуралы болуп эрткен. Чүс чыл бурунгаар делегей картазынга Таңды-Тыва Улус Республика, азы бистиң адап чаңчыкканывыс Тыва Арат Республика деп күрүне көстүп келген. Бурун чоннуң аныяк күрүнези нарын төөгүлүг үеде улуг империялар аразынга тургустунуп, бут кырынга туруп, быжыгып, шапкын сайзыралының оруунче кирген.

ЧАА ТУДУГЛАРНЫ ХЫНАП КӨРГЕН

Тываның найысылалы Кызыл хоорайда чаа туттунуп турар тудугларга Тыва Республиканың Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг дүүн, август 10-да, барып, ында тудуг ажылдарының кандыг чоруп турарын таныжып көрген.

Меню