Архив

Республиканың удуртукчузунуң ажыл-албан

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ДЭЭДИ ХУРАЛДЫҢ ДЕПУТАТТАРЫНГА АЙЫТКАЛЫН БЕЛЕТКЕП ЭГЕЛЭЭН

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг: «Ол меӊээ чаа чүүл-дүр. Ынчангаш ажылдыӊ: ужур-утказы, кол онзалап демдеглээр база мурнады шиитпирлээр хемчеглерге хамаарыштыр документилерни чыып белеткээр ажылчын бөлүкке, бодумнуӊ көрүжүмге хамаарыштыр аңгы даалганы бердим.

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ—РОССИЯНЫҢ КҮРҮНЕ ЧӨВҮЛЕЛИНИҢ КЕЖИГҮНҮ

Россияның Президентизи Владимир Путин Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгны Күрүне Чөвүлелиниң составынче киирер дугайында ноябрь 15-те үнген № 653 чарлыкка ат салган. Оон аңгыда, ук чарлык ёзугаар­ Күрүне Чөвүлелиниң составынче өске-даа область, крайларның болгаш регионнарның баштыңнары болгаш муниципалдыг тургузугларның удуртукчулары кирип турар.

«АМЫДЫРАЛДЫҢ ОРУУН” СЕПТЭЭН

Чөөн-Хемчик кожууннуң Бажың-Алаак суурунда он-он чылдарның дургузунда септеттинмээн көвүрүг үндезин септелгениң соонда катап ажылдап эгелээн. Эргижирээн көвүрүгнүң катап ажылдап эгелээринге Тываның Баштыңының киржилгези негеттинген. Тываның Баштыңы ТР-ниң Орук ажыл-агый яамызынга чогуур даалганы берген соонда, чайын-на федералдыг үндезиннерден кирген акша-хөреңгилерниң күсели-биле кежигниң чаартылгазын кылган. Бүрүн чаартылгага 9 сая рубльди чарыгдаан.

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ: ЧОН-БИЛЕ ДОРТ УЖУРАЖЫП, ЧУГААЛАЖЫРЫ ЧУГУЛА

Соӊгулда бетинде чоннуӊ киирген чагыглары ёзугаар, Тываныӊ Баштыӊыныӊ берген даалгаларыныӊ канчаар күүседип турарын хынап көөрү-биле, Республиканыӊ Чазак Даргазыныӊ оралакчылары болгаш сайыттар кожууннарже үнүүшкүнерни чорудар.

ТЫВАЖЕ ЧАЛААН

Ноябрь 11-де Москва хоорайга Россияның Даштыкы херектер яамы-зынга Енисей Сибириниң бойдус байлааның дугайында шуулган болган.

БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Ниити национал байырлал – Чоннуӊ чаӊгыс деминиӊ хүнү-биле сеткил-чүрээмден байыр чедирип тур мен!
Чоннуӊ чаӊгыс хамааты эп-сеткили, демниг чоруу, Ада-чуртунга ынакшылы Россияныӊ күчү-күжүнүӊ улуг тиилелгелериниӊ, чедиишкиннериниӊ үндезини болбушаан, амыдырап-чурттаарынга, хөгжүп сайзыраарынга дузалаан дээрзин бистиӊ чуртувустуӊ төөгүзү чаӊгыс эвес катап бадыткаан.

ХӨМҮР ӨРТЭЭ ЧОННУ ӨӨРТКЕН

Республиканыӊ Чазаа бо күзүн хөмүр өртээн хөлүн эрттир аартатпас дээш, чоннуӊ амыдыралын бодай аарак, ооӊ өртээн доктаадып тургускан. Чонну оттулар чүүл-биле хандырар хүлээлгелиг организациялар ооӊ өртээн ам өстүрбейн турар дээрзин Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг социал четкилерге арнынга бижээн:

БАЙДАЛДЫ НАРЫЫДАТПАС ДЭЭШ

Коронавирус аарыгдан аараан кижилер эмнедип чыдар, эмнелге ажыл-чорудулгазы хөй угланыышкынныг медицина төвүнге Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чораан.

ТӨРЭЭН ДЫЛЫВЫС САЛЫМ-ЧОЛУ ДЭЭШ…

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг эртемден Мира Бавуу-Сюрюн-биле ужурашканын социал четкиде бодунуң арынынга демдеглеп бижээн.

ЧАА САДИКТЕР АЖЫГЛАЛГА КИРЗИН ДЭЭШ

Чаш ажы-төл төрүттүнер талазы-биле Тыва Россия Федерациязында мурнуку одуругда чоруп турар республика дээрзи билдингир болгай. Ынчангаш бичии уругларны шуптузун садиктер-биле хандырарының айтырыы дыка берге. Чаш салгалдың төрүттүнүп көвүдээринге уруглар садтарын тудары четтикпейн келген.

Меню