Архив

Россияның парлалга хүнү

ПАРЛАЛГА АЛБАНЫ — ТӨӨГҮНҮҢ ИЗЕКЧИЛЕРИ

Россияга январь 13-түң хүнүнде чылдың-на Парлалга хүнүн демдеглеп эрттирип турар. Ол парлалганың, массалыг информация чепсектериниң ажылдакчыларының, журналистерниң профессионал байырлалы болур. Бо байырлал Россияга бир дугаар солуннуң тыптып келгени-биле сырый харылзаалыг. 1703 чылдың январь 13-те Петр I-ниң чарлыы-биле бир дугаар солун үнген. Тываның журналистеринге база бо хүн кайгамчыктыг байырланчыг хүн болуп турар.

Меню