«Шынның» почтазындан

«Тыва Ломоносовтуң» оглу

очерк «Улуг ажылды кылыптар чаңгыс-ла арга ­бар –­ аңаа хандыкшыл» – деп американ бизнесмен, «Apple Computer» компанияның тургузукчузу Стив Джобстуң чугаалап каан чалгынныг сөстери бар. Шынап-ла, хандыкшыл чокта кандыг үүле-херек…

«Урянхай. Тыва дептерни» номчуулуңар

Тыва деп чүл? Тывалар деп кымнарыл? Тыва бол­гаш урянхай деп сөстер ка­жан тыптып келгенил? Бистиң тыва чонувустуң амгы хевири кажан тургус­тунуп эгелээ­нил? Бо-ла бү­гү айтырыг­ларга харыыларны бистиң чаңгыс чер-чурттуувус, Россия…

Тываның алдарлыг оглу 65 харлаан

Бо хүн, май 21-де Тыва­ның алдар-сураглыг оглу, Россияның камгалал са­йыды, Россияның Маадыры, Армия генералы Сергей Күжүгетович Шойгу 65 харлап турар. Ынчангаш май­ның чылыг, аяс хүннериниң би­рээзи Тываның хөй омак-сөөк чоннарының…

Ада-чурттуң чалыы талантылары

Кызылдың президентиниң кадет училищези – РФ-тиң Камгалал яамызының оол болгаш кыс кадеттерни өөредип турар чаңгыс өөредилге албан чери. 2016 чылда бир дугаар кыс кадеттерни хүлээп ап турда, 1 олутка 15…

Сергей Шойгу – ёзулуг маадыр

Бо хүннерде бистиӊ чаңгыс чер-чурттуувус, Россияныӊ Маадыры, Россияныӊ Камгалал сайыды Сергей Күжүгетовичиге ханы мѳгейиглиг ѳѳрүп четтириишкиннер, шак мындыг эгелиг чүүлдер моол интернет, социал четкилерде дыргын тарап турар. Делегейде калбаа-биле тарап…

Май 19 – пионерлер хүнүнге

Кызыл галстуктуг чорааным Мен ортумак класстарга Юрий Гагарин аттыг отрядка өөренип турган мен. Школаның дружиназының адын Василий Чапаев дээр. Пионержи кижи эки өөренир, сагылга-чурумнуг болур, кызыл өңнүг үш-булуңчук галстукту эки…

Төөгүнүң арыннары

Хомду шивээзиниң хостак­чыларының 100 чыл оюнда (2012ч.) Тываның эртемденнери, Тыва төптүң ажылдакчылары, эки турачыларның ажы-төлү-биле өгбелерниң аттарын мөңгежидер улуг үүле-херекти шимчеткенин билир бис: чер чуртунда оларның аттарын кудумчуларда адап, мемориал…

Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг национал музейиниң кыска төөгүзү

Делегейниң музейлер хүнү 1929 чылдың май 13-те Тываның улустуң хувискаал­чы партиязының Төп Хораазының политбюро хуралы болган. Тыва Чазактың кежигүннери биле ССРЭ-ниң элчин чериниң ажылдакчылары аңаа олурушкаш, тыва чоннуң чурт-шинчилел музейин…

«Арыг сеткил – аялга дег»

(чогаалчы Майнак Сааяның 80 харлаан оюнга) Майнак Саая —  шүлүкчү сеткилдиг, шүлүкчү көрүштүг башкы кижи. «Сеткил-чүрээм аялгазын бижип көрейн» деп бодунуң бир шүлүүнде шын-на сеткилин, изиг күзелин илереткен. Сеткил-чүрээниң дүвүрелин,…

Олар төрээн чурту дээш чаалажып чорааннар

Бо чылдыӊ майныӊ тос Тии­лел­гениӊ чеден беш чыл ою болгай: Көрей дайыныныӊ киржикчизи, күш-ажылдыӊ хоочуну Куулар Алдын-Херел Алдаевичиниӊ ол дайынга кады тулчуп чораан орус, тыва база өске-даа омак-сөөк эш-өөрүнүӊ дугайында…
Меню