Архив

«Шынның» почтазындан

ИЕНИҢ ЧҮРЭЭ

Оон бээр дөртен ажыг чыл эртсе-даа, бо-ла сактыр мен. Авамның кады төрээн дуңмазы Буудай угбамның оглу Леняның кадайы Зина кенимниң эриг баарлыг ие чүрээн, ооң чаагай сеткилин дыка магадаар мен.…

ИНТЕРНЕТ ЧЕТКИЗИНДЕ ТЫВА ДЫЛДА КАПСЫРЫЛГАЛАРНЫҢ АМГЫ БАЙДАЛЫ БОЛГАШ КЕЛИР ҮЕЗИ

1) Тыва дылга херек херекселдер: тыва танал (Windows-ка, дараазында Андроид IOS-ка, стикерлер (Telegramm, Viber)   2) Тыва дылдың сөс курлавырын байлакшыдар болгаш тыва дыл кырынга билиглер алыр программалар: ВК, тыва-орус…

АРГАЛАНЫР-ДАА, АЛГААР-ДАА ЧҮВЕМ БИБЛИОТЕКА

«ШЫННЫҢ» ПОЧТАЗЫНДАН   Бузутка таварышпас-ла болза, бурган назы эргил­де­зиниң бир улуг (12*5= 60), ийи биче (12*2=24) эргилдезин кижиге хайырлаан чүве-дир. Сарыг күске чылында (1936) төрүттүнген, кара күске аттыг апарган-даа болзумза,…

СОҢГУЛДАНЫ  – БАЙДАЛ  ЭКИЖИИРГЕ

Тывада чогаадыкчы эвилелдерден Тываның Чогаалчылар эвилели, амгы делегейде нептерээн коронавирус хамчыындан эң баштайгы улуг чидиригге таварышкан хөй-ниити организацияларының бирээзи  бооп турар. Май айда Чогаалчылар эвилелиниң удуртукчузу, тыва культуразын хөй чылдарда…

Хоойлунуң үжүүнге болгаш хамаатыларның эрге-ажыынга бараан болдум

Ноябрь 1 – суд приставтарының хүнү. 2020 чылда Россияның суд приставтарының институдунуң тургустунганындан бээр 155 чыл болуп турар. Суд приставтарының хүнүн, 2009 чылдан тура, Россияның Президентизиниң 2009 чылдың сентябрь 8-тен…

Коронавирустуң организмге салдары

  Делегейде шупту-ла чүве бодунуң хоойлузу-биле чоруур. Энергия болгаш электромагниттиг чалгыг дээрге делегейниң тургустунар дөзүнде хевир өскертириниң болгаш шимчээшкинниң ачызында турар боттуг чүүл. Өкпениң, чүрек, хан-дамыр системазының ажыл-чорудулгазын хынап турар…

Делегей чергелиг эртемден

Бистиң чаңгыс курска кады өөренип чораан эживис, Россия Федерациязының дээ­ди профессионал өөредилгениң хүндүлүг ажылдакчызы, этнопедагогиканың ака­демик Волков аттыг медальдың, Моол­дуң Копту хоорайының Хүндүткел демдээниң эдилекчизи, Тываның күрүне университединиң хүндүлүг эртем…

ТАР-ның 100 чылынга

САЛЧАК СОТПАЕВИЧ ЛОПСАНФилолог эртемден (05.04.1909 – 23.11.1965 чч.)Бай-Тайга ко­жууннуӊ Кызыл-Даг сумузу чүгле ус-шевер даш чо­нук­чуларыныӊ, та­лантылыг ар­тистерниӊ чурту эвес, оон ат-ал­дарлыг башкылар, удуртукчулар дээш, өске-даа мер­гежилдиӊ сураглыг кижилери үнген.Оларныӊ бирээзинге…

БҮГҮ ЭМ-ОЪТТАРНЫҢ «ХААНЫ»

АЯК ШАЙНЫ ААРТАП ОРА…Боттуң арга-дуржулгазы-биле, хан базыышкыны улгаткаш, дыт чекпезиниң дугайында интернет четкизинден алды ай дургузунда номчуп, хандыр танышкан соонда, ооң-биле эмненип, бүгү-ле талазы-биле ажыктыын билгеш, эш-өөрүмге, эң чоок кижилеримге…

Межегейден — бедиктерже

(Е.Б. Салзынмааның 90 харлаанынга уткуштур) Улуг-Хемге таваңгайлаан Улуг-Ийим, Кадыр-Ийим, Уруг чаштан ойнап өскен Улуг шынаа Межегейим. Тыва улустуң ырларының аразында эң-не нептерээн бо ырыны билбес кижи ховар. Ук ыры Тываның…
Меню