Архив

«Шынның» почтазындан

Солун медээ — солуннарда

Бижиивистиӊ 60 чылы — 1990 чылда! Тыва дыл талазы-биле эртем-практиктиг конференция бистиӊ республикага мооӊ мурнунда болуп кѳрбээн. Ам ындыг конференцияны бо чылдыӊ (1989) ноябрь­ 13-14 хүннеринде Кызылга эрттирерин партия обкому…

Даглар чуртунда хайынган ажыл-иш

(Төнчүзү. Эгези №74 (19413) «Шында»)  Ала-Тайга аржааны Кызыл-Хая суурнуң соңгу-барыын чүгүнде суурдан 25 километр черде Ала-Тайга деп ыдыктыг аржаан бар. Ук аржаан­ны эртемден Кара-Кыс Аракчааның удуртулгазы-биле шинчилеп каан. Аржаанның суунуң…

Даглар чуртунда хайынган ажыл-иш

Мөңгүн-Тайга кожуун Тыва чуртувустуң эң-не бедик булуңу—мөңге меңги доштуг, чайын-даа эривес харлар ораны. Ол республиканың барыын чүгүнде чыдар. Даг-Алтай республика болгаш Моол күрүне-биле кызыгаарлашкак. Кожуунувус Тываның төвүнден оранчок ырак-даа бол,…

Чээлини база кредитти чээп алыкчының үезинде төлевээни дээш харыысалга

Чээлини база кредитти чээп алыкчыныӊ үезинде төлевээни дээш харыысалга Амгы үеде республикада чоннуӊ чээлини ап турары бедик чадада деп демдеглеп турар, Тыва Россия­ның эӊ-не бедик чаданыӊ чоннуӊ чээли ап турары…

Төлевилел кылыры чугула

Чоокта Тыва эртем төвүнге  ырактан экологияга чыыш болган. А хүрээлеливисти кажан-даа бок чок чаяаган. А харын-даа, тыва кижиниң амыдыралы ындындан бүдүрүлге болгаш өгнүң ишти-даа, дашты-даа кезээде силиг. Биеэде саваны дужаар,…

Даглардан чүгле даглар дээре

  Тыва даглар ораны дээрзин улуг назылыглар дөгере билир. Мен даг­лыг Алаш чурттуг, сезен хар артты ашкан кырган мен. Чолалыгның Көк-Арт кырынга үнүп кээрге, ачылыг Алаш хемимниң делгемнери чаттыла берген…

АЛДЫ ДИПТИ ЭРГИЙ КЕЗИП

Тибет Маңаа тибеттер деп кымнарыл ол деп, айтырыгга харыыны боттарывыс херек кырында көрдүвүс. Бир кафеге чемненгеш, оон үнүп кээривиске, үш тибет оол эртип чыткан чүве. Көөрүвүске, черде кызыл-кызыл юаньнар хадып…

КЕЖИГ

Чечен чугаа   Аар чүък чүдүрген кожуглуг шарылар ам ылгын апарган шуужуп орган. Оларның башкарыкчылары даш бажы сарыг-шокар турда, эртенги соокта тайга тавындан узун орукче үнүпкен. Күс шагның тыныжы долгандыр-ла…

ТЫВА БИЖИКТИҢ БАШТАЙГЫ БАЗЫМНАРЫ

Тываның үндезин үжүк-бижии чок чораанының уржуу-биле эрги тыва албан бижиктерин (амы-хуунуң чагаа­ларын болгаш өске-даа чүүлдерни) бижииринге моол үжүк-бижикти ажыг­лап чораан. Ооң хараазы-биле тывага бижик билир кижиниң саны кончуг эвээш турган.…

МАКСИМ

чечен чугаа Он бир харлыг Максим авазы биле ачазының аразында маргышканын сөөлгү үеде бо-ла эскерер апарган. Бичии кижиниң ку­лаанга утказы шоолуг билдинмес болгаш анчыг чугааны колдуу-ла авазы Херелмаа эгелээр. —…
Меню