Архив

«Шынның» почтазындан

Тыва ревшеригниң сөөлгү генералы

Бистиң маадырывыстың адын Петр дээр, бо ат «даш», «кадыг-быжыг», «чайгылыш чок», «ынаныштыг» дээн уткаларны илередип турар. Петр Федорович Иванков бо чылдың декабрь 1-де 93 харлаар. Ооң чуртталгазы бодунуң ойнап чорааны…

Лазо Монгуш 70 харлаан оюнда хүреш эрттирген

Февраль 16-ның хүнүнде Херел спорт залынга хоочун мөге, хөөмейжи, журналист, улуг хам Лазо Довуевич Монгуш, ажы-төлү, төрелдери-биле  45-55; 56-65; 65 хардан өрү хоочун 28 мөгениң аразынга 70 харлап турар байыр-доюнга…

Ачамны сактып чор мен…

Хөөмейжиниң 60 харынга Мээң ачамны Геннадий Тулушович Чаш дээр. Ол 1960 чылдың февраль 23-те Өвүр кожууннуң Торгалыгга төрүттүнгеш, аңаа-ла школаны доос­кан. Ачам бистиң аравыска чораан болза, бо хүннерде 60 харлаар…

Солунун дергилепкеш, аалдарже аъттаныптар…

«Шынның»  95 чылынга «Шын» солуннуң 95 чылының бүдүүзүнде, солунну дергилеп алган Бай-Тайганың Кара-Хөл девискээриниң аалдарынга чедирип, ону суртаалдап чоруп турган кижи  дугайында бижиир бодап алдым. Ол мээң ачам-дыр, ону Салчак…

Фронтучу эки турачыларның уттундурар ужур чок чагаалары

Сактыышкынның болгаш алдарның чылынга Взвод командири, эки турачы, тыва чоннуң алдарлыг оолдарының бирээзи Сат Бүрзекейниң өөнүң ишти Зоя Сатка база уругларынга фронтудан сөөлгү чагаазы. Ол 1944 чылдың февраль 12-де Сурмичи…

Эки турачы Хомушку Лакпа – Эрги-Барлык оглу

Ада-чурттуң Улуг дайынынга маадырлыы-биле киришкен тыва эки турачының салгалы, төрелдери тывылбайн баарга, кижиге берге-ле чорду. Кымдан ол кижиниң дуга­йында дыңнап алыр сен, чуруун кайыын сураглаар сен дээш айтырыглар-ла көвүдээр. Хомушку…

Магаданчыг Үш-белдир

Эрткен чылдың чеди айның эгезинде «Үш-Белдир» курортче назынымда бир дугаар чорааш келгеним уттундурбас. Аңаа дыштангаш, келгенимниң дугайында номчукчуларга сонуургадып көрейн. Агаар-бойдустуң байдалын көрүп тургаш, Кызылдан июль 16-да вертолетка олурупкаш, курортче…

Аартыктаткан ыттар

Делегейни Бурган башкы чаяап турда, черлик дириг амытаннар-ла көвей, оларның аразынче ыт база кирип турган. Ону чоорту кижилер бодунга өөредип алган. Ыттар база бодунуң хүлээлгезин билип эгелээш, ээзиниң оран-савазының бүзүрелдиг…

Бижик-билигже эге базымнар

(бот-барымдаалыг тоожудан эге) Төп-ле сургуул тургузарда, Төп-ле хораа баштаан-найын. Дүмбей-дүмбей олурбайн, Дүрген шыңгыы өөрениили. (Тыва улустуң «Төп-ле сургуул» деп ырызындан). «1924 чылдың чизезиниң түңнели-биле 52 700 чурттакчы чоннуң 106-зы үжүк-бижикти эки…

Баштайгыларның башкызы

Бистиң ачавыс Назын-оол Владимир Катырарович Тыва Арат Республиканың баштайгы (60) башкыларының бирээзи, Сүт-Хѳл кожууннуң Бора-Тайга ортумак школазының бир дугаар директору. Ол 1912 чылда Сүт-Хѳл кожууннуң Сүт-Хѳл сумузунга арат ѳг-бүлеге тѳрүттүнген.…
Меню