Архив

«Шынның» почтазындан

Кыдаттар эвес, алтайлар бис

Алтай, бо сөөлгү чылдарда хөй ту­рис­терниң аян-чорук кылып, агаарлап кээр чери апарган. Ооң чылдагааны­ колдуунда улуг эртемденнерниң, төө­гүчүлерниң, философтарның, чижээ, Николай Рерихтиң «Алтай – кижи төрелгетенниң төвү», Лев Гумилевтуң «Ал­тай…

Кым-даа уттундурбас

Улуг Тиилелгениң 75 чыл ою келген, эрткен үеже хая көрнүрү албан. Ада-чурттуң Улуг дайынында тыва эки турачылар колдуу Украинаның хоорай-суурларын немец-фашистерден хостаарынга маадырлыы-биле киржип келген. Аңаа амы-тынындан чарылган чаңгыс чер-чурттугларывыс…

Частың чаңгыс хүнү

 Аныяктарга сүме Чаларап келген частың чаңгыс хүнү бүдүн чылды чемгерер дээр болгай бис. Назы-харым улгады-даа берген болза, артымдан өзүп келир чаптанчыг чаштарымны сактып, дачага сад өстүрүп турган чылдарым карактарга бо-ла…

«Өөреткилээн салгалдарым парлар болду, Өөреткилээн салгалдарым өштүү болдум»

Апрель 25-те Хүн-ноян Буян-Бадыргының төрүттүнген хүнү «…Буян-Бадыргы ТАРН ТК-зын секретарлай бергеш, каадырлар дугайында ажылды кончуг чугулага көре берген. 1925 чылдың июль айда Москваже бир бөлүк сургуулдар чорударын ол боду саналдааш,…

Арагалаашкын, наркомания, токсикомания…

Шууруун-биле демисел… Журналистика шугумунга барык 40 чыл дургузунда ажылдап келдим. «Кадыкшыл» темазы хүн бүрүнүң чугула 15 минуттуң дамчыдылгазынга эмчилерниң ажыктыг сүмелерин неделя санында белеткеп турган бис. 1990 чылдарда «Адрестер» тыптып…

Ленин болгаш тыва чечен чогаал…

Тыва чечен чогаал бодунуң баштайгы арыннарындан эгелээш, ленинчи теманы чырыда берген. Ук тема тыва чогаалга делгереңгейи-биле ажыттынар-даа, бижиттинер-даа ужурлуг турган… Азы улам тодарадыр чугаалаар болза, Ленин делегейге бирги социалистиг күрүнени…

Сакманчылар, сургуулдар мал ажылында чай чок

Чөөн-Хемчик кожууннуң көдээ ажыл-агый эрге­лелиниң кол зоотехниги Байо Монгуштуң апрель 20-де «Чаа орук» солуннуң редакциязынга берген ме­дээзинден алырга, кожуун девискээринде ниити мал оолдаашкыны болгаш чаш төлүн камгалап, до­руктуруп алырынга бергедээшкиннер…

Владимир Ленин-биле чаңгыс хүнде төрүттүнген ховар кыс Вилена

Тываның С. Пюрбю аттыг аныяк шүлүкчүлериниң I дугаар конкурузунуң лауреады, Тываның культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Хандагайтының уран чүүл школазының хореография салбырын үндезилээн башкы, Шагаан-Арыгның гимназиязының 2004-2012 чылдарда директору, Тываның сураглыг орус…

Хоругдаткан номнуң 50-ги чазы

Ада-чурттуң Улуг дайынынга киришкен тывалар дугайында тыва дылда бижиттинген баштайгы документалдыг «Эки турачылар мурнуку одуругда» деп тоожу 1970 чылда үнген. Чогаалдың аннотациязында бижээни-биле: «Номда аныяк журналис Оюн Кодур-оолдуң дөрт чыл…

(Бораш Ондарныӊ шүлүктериниӊ номчулгазы) Ажыл-ишке харам чокка тɵккен дерим, Амыдырал алгап мактаан шүлүктерим. Катаптавас чуртталгамныӊ эрткен оруу, Каш-даа чылда салгал дамчып чоруур болзун. Бораш Ондар Сураглыг тыва журналист, бижикчи, шүлүкчү,…
Меню