Архив

«Шынның» почтазындан

Май 19 – пионерлер хүнүнге

Кызыл галстуктуг чорааным Мен ортумак класстарга Юрий Гагарин аттыг отрядка өөренип турган мен. Школаның дружиназының адын Василий Чапаев дээр. Пионержи кижи эки өөренир, сагылга-чурумнуг болур, кызыл өңнүг үш-булуңчук галстукту эки…

Төөгүнүң арыннары

Хомду шивээзиниң хостак­чыларының 100 чыл оюнда (2012ч.) Тываның эртемденнери, Тыва төптүң ажылдакчылары, эки турачыларның ажы-төлү-биле өгбелерниң аттарын мөңгежидер улуг үүле-херекти шимчеткенин билир бис: чер чуртунда оларның аттарын кудумчуларда адап, мемориал…

Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг национал музейиниң кыска төөгүзү

Делегейниң музейлер хүнү 1929 чылдың май 13-те Тываның улустуң хувискаал­чы партиязының Төп Хораазының политбюро хуралы болган. Тыва Чазактың кежигүннери биле ССРЭ-ниң элчин чериниң ажылдакчылары аңаа олурушкаш, тыва чоннуң чурт-шинчилел музейин…

«Арыг сеткил – аялга дег»

(чогаалчы Майнак Сааяның 80 харлаан оюнга) Майнак Саая —  шүлүкчү сеткилдиг, шүлүкчү көрүштүг башкы кижи. «Сеткил-чүрээм аялгазын бижип көрейн» деп бодунуң бир шүлүүнде шын-на сеткилин, изиг күзелин илереткен. Сеткил-чүрээниң дүвүрелин,…

Олар төрээн чурту дээш чаалажып чорааннар

Бо чылдыӊ майныӊ тос Тии­лел­гениӊ чеден беш чыл ою болгай: Көрей дайыныныӊ киржикчизи, күш-ажылдыӊ хоочуну Куулар Алдын-Херел Алдаевичиниӊ ол дайынга кады тулчуп чораан орус, тыва база өске-даа омак-сөөк эш-өөрүнүӊ дугайында…

Хайнак хүреш

Номчукчунуң бодалы Бистиң салгалда хүреш­пейн чораан эр кижи чок турган: бичии оолактан эгелээш, школачылар-пионерлер, аныяктар чыыштарынга хүрештер үстүр эвес, оон улам маевкалар, суму хүрештери уламчылаар. Ынчангаш «алдан-дөрттүң чириин» кым дуглавайн…

Дайынчының ажыттынмаан чажыттарын” номчааш…

Эки турачы Вера Чүлдүмовна Байлактың дугайында “Дайынчының ажыттынмаан чажыттары” деп барымдаа­лыг сактыышкыннарлыг номну бижээш, тыва чонга белек кылдыр сөңнээн. Вера Чүлдүмовна Байлакты бүгү Тывада танывас, билбес кижи-даа чок, тоолчургу чугаа…

Амыр-тайбың чоруулуңар, тыва чонум!

Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путинниң 2020 чылдың апрель 22-де үнген № 239 дугаарлыг айтыышкынында «Апрель 4-тен апрель 30-ге чедир ажыл хүннерин соскаткан, шалыңын хевээр арттырар дээн», ийе, ол чүгле бюджет…

Кыдаттар эвес, алтайлар бис

Алтай, бо сөөлгү чылдарда хөй ту­рис­терниң аян-чорук кылып, агаарлап кээр чери апарган. Ооң чылдагааны­ колдуунда улуг эртемденнерниң, төө­гүчүлерниң, философтарның, чижээ, Николай Рерихтиң «Алтай – кижи төрелгетенниң төвү», Лев Гумилевтуң «Ал­тай…

Кым-даа уттундурбас

Улуг Тиилелгениң 75 чыл ою келген, эрткен үеже хая көрнүрү албан. Ада-чурттуң Улуг дайынында тыва эки турачылар колдуу Украинаның хоорай-суурларын немец-фашистерден хостаарынга маадырлыы-биле киржип келген. Аңаа амы-тынындан чарылган чаңгыс чер-чурттугларывыс…
Меню