Архив

«Шынның» почтазындан

Владимир Ленин-биле чаңгыс хүнде төрүттүнген ховар кыс Вилена

Тываның С. Пюрбю аттыг аныяк шүлүкчүлериниң I дугаар конкурузунуң лауреады, Тываның культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Хандагайтының уран чүүл школазының хореография салбырын үндезилээн башкы, Шагаан-Арыгның гимназиязының 2004-2012 чылдарда директору, Тываның сураглыг орус…

Хоругдаткан номнуң 50-ги чазы

Ада-чурттуң Улуг дайынынга киришкен тывалар дугайында тыва дылда бижиттинген баштайгы документалдыг «Эки турачылар мурнуку одуругда» деп тоожу 1970 чылда үнген. Чогаалдың аннотациязында бижээни-биле: «Номда аныяк журналис Оюн Кодур-оолдуң дөрт чыл…

(Бораш Ондарныӊ шүлүктериниӊ номчулгазы) Ажыл-ишке харам чокка тɵккен дерим, Амыдырал алгап мактаан шүлүктерим. Катаптавас чуртталгамныӊ эрткен оруу, Каш-даа чылда салгал дамчып чоруур болзун. Бораш Ондар Сураглыг тыва журналист, бижикчи, шүлүкчү,…

Чаа-Хөл сумузу деп адын катап тургузарын диледим

2019 чылдың сентябрь айда Тыва Республиканың Дээди Хуралының соңгулдазы болур бетинде Тываның Чазааның Даргазы Ш.В. Кара-оол, Дээди Хуралдың депутаттарынга кандидаттар-биле Чаа-Хөл кожууннуң культура одаанга ужуражып турган үези чүве. Кожууннуң болгаш…

Ховалыгның ховар оглу – композитор Илья Мохов

Улуг-Хем кожууннуң эң сураглыг болгаш талантылыг композиторларының бирээзи Илья Алексеевич Моховтуң ырылары элээн каш салгалдарның сагыш-сеткилин магададып чоруур. Ооң аялгаларында Шагаан-Арыгның онзагай аяны сиңген. Илья Мохов – Тыва Республиканың культуразының…

Баштайгы аштырыышкыны

1942 чылдың апрель 20-де Москва дээш тулчуушкун доо­зулган. Ол 1941 чылдың сентябрь 30-де эгелээн турган. Совет шериглер дайзынга шыңгыы согугну бергеш, Мос­квадан 80-250 км. ырадыр сывыртаан. Мос­ква биле Тула областы,…

Кым-даа, чүү-даа уттундурбаан

1945 чылдың апрель 16-да Берлинче шавар хал­дааш­кынны эгелээн. Совет Эвилелиниң маршалы Константин Константинович Рокоссовскийге командылаткан 2-ги Белорусс фронтузунуң, Совет Эвилелиниң маршалы Георгий Константинович Жуковка командылаткан 2-ги Белорусс фронтузунуң, Совет Эвилелиниң…

Шагдаалар — тыва фронтучулар

Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде Тыва Арат Республиканың Иштики херектер яамызының ажылдакчылары ниитилелдиң корум-чурумун камгалаар ажылын кылбышаан, ёзулуг патриотчу тура-соруун көргүскен.  Дайын чарлаан соонда, даар­тазында 1941 чылдың июнь 23-те шагдаалар дайынче…

Челээш өңү ышкаш чеди келин

Онзагай кижилер дугайында  Мен бодум Улуг-Хемниң Кожай деп черге төрүттүнген, Уйгу чок Улуг-Хем чурттуг мен. Школаны дооскаш, Кызыл хоорайга студентилеп турган үемде орлан-шоваа, өде-чара аажы-чаңныг, спортчу аныяк оол мени эскерип,…

Ыдыктыг черлеривис

Тыва радионуң аныяктар болгаш уруглар редакциязынга ажылдап тургаш, ажык-чарлыг үениң девии-биле национал езу-чаңчылдар болгаш шажын-чүдүлге дуга­йында баштай-ла дидими-биле чырыдып эгелээним меңээ уттундурбас. 1980 чылдар төнчүзүнде найысылалдың оң талакы эриинге хүрээ…
Меню