Архив

«Шынның» почтазындан

Авам — тылдың хоочуну

«Шынның» бийиринге Россияның Президентизи В.В. Путинниң Чарлыы-биле Улуг Тиилелгениң 75 чыл оюнга тураскаадып, 2020 чылды «Ат-алдарның болгаш сактыышкынның» чылы кылдыр чарлаан. Ынчангаш мен бо чүүлүмге авамның дугайында сактыышкынны кылбас аргам…

С. К. Шойгунуң адын ТывКУ-га тывысса

Сергей Шойгунуң адын Тываның күрүне университединге тывысса кандыгыл деп санал-оналымны киирип ор мен. Ынчан Сергей Күжүгетовичиниң делегейде алгаан билдингир ат-алдары Тыва чуртунуң, эвээш санныг тыва чонунуң ат-сураан улам бедик көдүрер…

Оюн Төлепович төлептиг

Улуг Тиилелгениң 75 чылынга Ада-чурттуң Улуг дайынынга немец-фашизмни тиилээринге бодунуң үлүг-хуузун киирген, ол ыдыктыг дайынга тыва эки турачыларның киржилгезиниң төөгүзүнге балалбас изин арттырып каан кижилерниң бирээзи — Оюн Төлепович Алдын-оол.…

Кижи төлү каяа-даа чораай-ла…

Артистиң аян-чоруу Кубаның төвү Гавана хоорайже углапкан корабль Атлант далайның орту кире берген эжиндирип бар чору. Дөрт дугаар каъттың 413 дугаар өрээлден соңгаже бакылап, кайгап-харап олур мен. Чартык километр хире…

Композиторга манавааны шаңналды тывыскан

Ийи дакпыр юбилей Бо чылын Таңды кожууннуң Кочетово суур­да ийи дакпыр юбилей: Тывага 80 чылдарда алдаржаан “Коңгургай” аас чо­гаал ансамблиниң 35 чылы база ооң үндезилекчизи, Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы…

«Хайыраан бот» төрээн чери Өвүрде

Кожуунга уран чүүл хүннери Тыва национал театр улуг драматург, артист, композитор Виктор Шогжапович Көк-оолдуң төрүттүнген хүнүнге уткуштур чогаалчының төрээн черинге — Өвүр кожууннуң Дус-Даг, Чаа-Суур, Ак-Чыраа сумуларынга уран чүүл хүннерин…

“Өлүм чок полк” – мөңге төөгү

Тывага Бүгү-россия нии­тилелиниң регионалдыг салбырының “Өлүм чок полк” деп хамааты патриотчу шимчээшкини 2015 чылдың август айда эге­лээн. ону Тываның сураглыг эки турачызы Михаил Сундуйнуң оглу Алексей Сундуй баштап, дыка улуг…

Тыва төөгүнүң Чиңгис-Хаан үе-чадазында

Төөгү билбес төөрээр Моол дылдыг аймактар VI – IX вектерде амгы Моолдуң девискээринге эвес, Ыраккы Чөөн чүкке, Аргунь хем болгаш Онон хемниң унунга, Маньчжурияның соңгу талазы ынчаар чурттап чорааннар. Олар…

Чүдүлгелиг даштарның сорунзазы

«Шын» солуннуң мөөрейинге Алтай-Саян сын­нарының күчү-күжүнүң дугайында мындыг тоол­чургу чугаа бар. Шаг шаан­да болган чүве-дир. Чөөн чүктүң бир баг чуртунга Раджа дээрзи чурттап чораан. Ол кончуг сонуургаачал кижи-дир. Ажыл-хе­рээн кылгаш,…

Эмчи, башкы, почтачы дугайында

“Шынның” почтазынче авторларывыстың чагаалары үзүк чок кээп турарынга өөрүп, олар-биле харылзаавыс үспейн, келген чагаа бүрүзүн кичээнгей чок арттырбайн,  “Шынның” почтазы” рубрикага, темазы эргиреживээн болза, парлап турар бис. Чагааларның хөй кезии…
Меню