Архив

Соңгулдалар-2021

ТИИЛЕЛГЕ — БАЙЫРЛААРЫНГА ЧЫЛДАГААН ЭВЕС

Бүгү российжи бадылаашкын үези сентябрь 17–19 хүннерде Тывага Россия Федерациязының Күрүне Думазының депутаттарының соңгулдалары, Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазының хуусаа бетинде соңгулдалары болгаш тус черлерниң Төлээлекчилер хура­лдарының депутаттарының соңгулдалары эрткен.

СОҢГУКЧУЛАРЫНГА ЧЕТТИРГЕНИН ИЛЕРЕТКЕН

Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының чарлааны болза, чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң баш бурунгаар түңнелдери-биле алырга, Тыва Республиканың Баштыңы дээди албан-дужаалче хуусаа бертиниң соңгулдазында, ол албан-дужаалды түр када күүседип турар Владислав Ховалыг мурнуку черни ээлээн. Ол регион чурттакчыларынга бодунуң чугаазында байдалды тайылбырлаан.

ТЫВАГА СОҢГУЛДАЛАРНЫҢ КОЛ ТҮҢНЕЛДЕРИ

Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының «Шын» солунга сентябрь 21-ниң 10.00 шакта берген медээзи-биле:
Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Күрүне Думазының депутаттарының соңгулдаларынга «Чаңгыс демниг Россия» партиязы бүгү Тываның чонунуң хөй кезииниң деткимчезин ап, бүзүрелдии-биле тиилээн.

Тываның Соңгулда комиссиязы бадылаашкынның баш бурунгаар түңнелдерин дыңнаткан

 Үш хүн иштинде, сентябрьның 17, 18, 19 хүннеринде, бүгү Россияга бадылаашкын хүннери болуп эрткен. Тывага Россия Федерациязының Күрүне Думазының депутадын соңгуурунуң, Тывада дээди албан-дужаал — республика Баштыңын хуусаа бертинде бадылаарының база тус черниң Төлээлекчилер хуралдарының депутаттарын немей соңгуурунуң соңгулдалары эрткен.

ЭМНЕЛГЕГЕ СОҢГУДУМ

Бөгүн, соңгулдаларның сөөлгү хүнүнде, Кызылда Хөй ажыл-чорудулгалыг халдавырлыг аарыглар госпиталында чыдар аарыг кижилерге соңгулда участок комиссиязының төлээлери четкеш, бадылаашкынны чорутканын Тываның журналистер эвилелиниң кежигүнү, ТР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы Светлана Данзын-оол дыңнаткан.

Соңгулдаларның үшкү хүнүнде чоннуң идепкейи улгаткан

Бөгүн, сентябрь 19- соңгулдаларның сөөлгү хүнү. Кызыл кожууннуң   Каа-Хемде  дугаары 92 соңгулда участогунда соңгукчулар идепкейлиг кээп, соңгуп турар. Соңгукчуларның  болгаш соңгулда комиссиязының талазындан корум-чурум талазы-биле хажыдыышкыннар болбаан. Марта Дамдын-оол (Кызыл…

Соңгулдалар-2021: ийиги хүннүң түңнелдери

РФ-тиң Күрүне Думазының сески чыыжының депутаттарының база Тываның Баштыңы – Чазак Даргазының хууса бетинде соңгулдаларының ийиги хүнүнүң түңнелдери-биле, республиканың чурттакчы чонунуң 60 ажыг хуузу бадылаанын Тываның соңгулда комиссиязы дыңнаткан.

БӨГҮНГҮ ШИЛИЛГЕВИС — КЕЛИР ҮЕВИС-ТИР!

Бөгүн, соңгулданың кол хүнүнде, ТР-ниң улустуң хөөмейжизи, Тыва үндезин культура төвүнүң директору Игорь Көшкендей Совет Эвилелиниң маадыры Т.Кечил-оол аттыг Кызылдың 3 дугаар школазында ажылдап турар 22 дугаарлыг соңгулда участогунга хамааты хүлээлгезин күүседип, бадылаан.

АЛЕКСАНДР БОЛГАШ «СУРАГЛЫГ» МИКРОФОН

Александр Ондар ТР-ниң Хөй ниити палатазынга хайгааракчы-блогер кылдыр бүрүткеткеш, хүлээнген ажылын ак сеткилдиг кылып кирипкен. Ол 19 дугаар соңгулда участогунда ажылдап турар.

Меню