Архив

Соңгулдалар-2021

ХАЙГААРАКЧЫ-БЛОГЕР СОЛАҢГЫ КЫРГЫС

8 дугаар участокка хайгааракчы-блогер болур харыысалганы Солаңгы Кыргыс хүлээнген. Соңгулда эгелээнден бээр ук участокта чүү болуп турарын Солаңгы удаа-дараа бижип, номчукчуларынга таныштырып турар.

ТЫВАМГА ЫНАК БОЛГАШ СОҢГУДУМ

Өске чылдарга көөрде, бо чылын соңгуур күзел меңээ албадал чок келди. Бодум соңгаар чорааш, баштайгы хүнде соңгуп четтикпейн баргаш, ийи дугаар хүнүнде барып соңгудум. Тывамга ынак болгаш соңгудум. Тывавыстың чонунуң амыдыралы моон-даа соңгаар экижиир болзун дээш соңгудум. Хамааты хүлээлгемни күзелдиим-биле күүсеттим.

ЧУРТТАКЧЫ ЧОННУҢ 40 ХИРЕ ХУУЗУ БАДЫЛААН

Тываның соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна РФ-тиң Күрүне Думазының сески чыыжының депутаттарының база Тываның Баштыңы – Чазак Даргазының хууса бетинде соңгулдаларының баштайгы хүнүнүң түңнелдерин таныштырган.

ХАЙГААРАКЧЫ БОЛГАН БИР ДУГААР ДУРЖУЛГАМ

Олчана Бойду 2021 чылдың соңгулдаларында бир дугаар блогер-хайгааракчы болур харыысалганы хүлээнген. Ол Ленин кудумчузунуң 1 дугаар бажыңында 12 дугаар участокта ажылдап турар. Бир дугаар хүн хайгааракчылаанының дугайында бодунуң социал четкиде блогунда демдеглээн:

ШЫН ШИЛИЛГЕНИ КЫЛДЫ

Тываның IV Камбы-Ламазы Гелек Нацык-Доржу Башкы дүүн соңгулдаларның бирги хүнүнде Кызылдың 19 дугаар соңгулда участогунга бадылаан.

САМАГАЛДАЙЖЫЛАР ЭРТЕЖИК-ЛЕ СОҢГУП ЭГЕЛЭЭН

Бөгүн Тес-Хем кожууннуң төвү Самагалдайга соңгулданың бирги хүнү идепкейлиг соңгулчуларның бадылаашкыннары-биле эгелээн. Самагалдайның 145 дугаарлыг соңгулда участогунга 8 шак четпейн турда-ла соңгукчулар чыглып эгелээн. Оларның аразында Тес-Хем кожууннуң чагырга даргазының оралакчылары Чейнеш Каржал, Омак Сарыг-оол, кожууннуң Төлээлекчилер Хуралының даргазы Чодураа Донгак баштаан идепкейлиг самагалдайжылар эртежик-ле соңгуп каапкан.

СОҢГУЛДАЛАР ИДЕПКЕЙЛИГ ЧОРУП ТУРАР

Россия Федерациязының Күрүне Думазының депутаттарының болгаш Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазының соңгулдаларының үезинде 12 дугаар участок соңгулда комиссиязы Кызылдың № 2 школазында ажылдап турар.

СОҢГУЛДАНЫҢ ХАЙГААРАЛЫ КҮШТҮГ

Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Күрүне Думазының ээлчеглиг чыыжының соңгулдалары бо удаада Тыва Республиканың Баштыңының соңгулдазы-биле дакпырлажы берген.

Меню