Архив

Социал адыр

Билип алырга, ажыктыг

Айтырыг-харыы– Уруг-дарыының херечилелин база катап кылдырып алыр дизе, каяа баарыл? Кандыг документилер херек болурул?– Төрүттүнген дугайында херечилелди чүгле дараазында таварылгаларда катап кылып берип болур. Ол документизин чидирип алган болза, ооң…

Гриппке удур тарылга эгелээн

Республикада грипке удур «Совигрипп» деп вакцинаның баштайгы партиязы чедип келген. Чамдык кожууннарда улуг улустарны тарып эгелей берген.– «Совигрипп» деп вакцинада А биле В бөлүктүң грипп вирузунуң үш хевиринге удур туржур…

Ада-иелерге өөредилге

Хүндүлүг ада-иелер, уруг-дарыыңарже кол кичээнгейни салып көрүңер!Тыва Республикага «Чаш назынның айыыл чок болуру» федералдыг төлевилелди боттандырып эгелээр.Социал ужур-дузалыг төлевилелди «Россия Федерациязының хөгжүлдезиниң 2024 чылга чедир үелерде национал сорулгалары болгаш стратегтиг…

Уругларның чайгы дыштанылгазы

Бо чылдың ниити байдалы-биле, Тываның дыштанылга лагерьлери хааглыг байдалга ажылдаан, российжи санитарлыг негелде – шыңгыы,  чаа дүрүм, харыысалга күштүг. Тывага уругларның чайгы лагерьлери август 3-те ажылдаар тургаш, коронавирус, чаъс-чайык үргүлчүлеп,…

ОРВИ болгаш грипптен камгаланыры

Сооктар дүшкен соонда чидиг респираторлуг вирустуг инфекция (ОРВИ) болгаш ооң өске хевирлери, ылаңгыя грипптиң көдүрлүүшкүнү эгелээр деп шупту билир бис.Күс соонда организимде витаминнерниң чедишпезинден, кижиниң иммунитеди кошкаар, ынчангаш ОРВИ азы…

«Школаже белеткениринге дузалаш!»

          Республиканың школалары чаа өөредилге чылын сентябрь 1-де эгелээр. «Школаже белеткениринге дузалаш!» ачы-буян чедирер акцияны кожуун, суурлар эрттирип эгелей берген.           Хөй уругларлыг өг-бүлелерге, амыдырал деңгели хирелиг улустарга үргүлчү дузалаар…

Эргелерин билип алыр

          Кижи бүрүзү кадыын камгалаар болгаш эмчи дузазын халас алыр эргелиг            ТР-ниң Ыяап-ла медицина камгаладылгазының девискээр фондузунуң (ОМС) ажыл-чорудулгазының бир угланыышкыны дээрге хамаатыларның эргелерин хандырып бээри болгаш камгалаары. Ынчангаш…

ОКТААН БОКТАН ОРУЛГА

Долгандыр октап турар богувустуң 90 хуузу чук савалар, саазыннар, арага болгаш суксун шилдери, хаптар (целлофан) болуп турар. Ону бүдүрерде эвээш эвес акша үнүп турары билдингир. Өске чурттарда боктуң үнези алдын…

УС-ДАРГАН ЭР ЧУРТУН КААСТААР, УРАН КЫС ААЛЫН КААСТААР

Хову-Аксы суурда үлегерлиг өг-бүле Байлаң-оол Донгакович, Аңгыр Окаевна Дактарның бажыңының девискээрин чечек-чимис бүргей апкан, кайы ырактан көөрге, суурну улам-на аян-шинчи киир каастап турар.— Мээң өөм ишти черле огород, сад ажылынга…

«Алдын» оран-таңдывыс

репортажТайга эдээнде чыдар Уургайлыг (Арголик) чүстер аарыынга, чартыктаан улуска кончуг эки аржаан болуп турар. Бай-Хаак суурдан ырак эвес­те, орук-чирии база чүгээр боорга, чылдың-на аржааннап алыр дээн чон хөйү-биле барып турарлар.Үш…
Меню