Архив

Социал адыр

Эргелерин билип алыр

          Кижи бүрүзү кадыын камгалаар болгаш эмчи дузазын халас алыр эргелиг            ТР-ниң Ыяап-ла медицина камгаладылгазының девискээр фондузунуң (ОМС) ажыл-чорудулгазының бир угланыышкыны дээрге хамаатыларның эргелерин хандырып бээри болгаш камгалаары. Ынчангаш…

ОКТААН БОКТАН ОРУЛГА

Долгандыр октап турар богувустуң 90 хуузу чук савалар, саазыннар, арага болгаш суксун шилдери, хаптар (целлофан) болуп турар. Ону бүдүрерде эвээш эвес акша үнүп турары билдингир. Өске чурттарда боктуң үнези алдын…

УС-ДАРГАН ЭР ЧУРТУН КААСТААР, УРАН КЫС ААЛЫН КААСТААР

Хову-Аксы суурда үлегерлиг өг-бүле Байлаң-оол Донгакович, Аңгыр Окаевна Дактарның бажыңының девискээрин чечек-чимис бүргей апкан, кайы ырактан көөрге, суурну улам-на аян-шинчи киир каастап турар.— Мээң өөм ишти черле огород, сад ажылынга…

«Алдын» оран-таңдывыс

репортажТайга эдээнде чыдар Уургайлыг (Арголик) чүстер аарыынга, чартыктаан улуска кончуг эки аржаан болуп турар. Бай-Хаак суурдан ырак эвес­те, орук-чирии база чүгээр боорга, чылдың-на аржааннап алыр дээн чон хөйү-биле барып турарлар.Үш…

Чажар аъш-чемни арбай далганындан кылырга эки

Экология айтырыы Сөөлгү үеде чон аажок чүдүүр, тейлээр апарган. Тывавыстың ыдыктыг черлеринче буян-кежик дилеп ап, тейлеп чедип турар болгай. Ындыг черлерниң бирээзи — Үттүг-Хая. Ол буянныг, чараш черивистиң бокталганын көргеш,…

Эмчилерге май төлевирлерин хыналдада алган

Тыва Республиканың Баштыңының оралакчызы Саида Сенгии: – Республика Баштыңы эмчилерге майның төлевирлерин онза хыналдага алыр даалганы бөгүн менде берди. Ол ышкаш социал албан черлериниң, интернаттарның ажылдакчыларын деткиир айтырыг­лар база бар.…

Каа-Хем кожуун бөгүн

Каа-Хем кожуун пандемия үезинде канчаар чурттап турарыл? Чурттакчы чоннуң амыдыралы кан­чаар өскерлип, чүү кылдынып, чүү туттунуп, кандыг хемчеглер алдынып турары болгаш өске-даа айтырыглар дугайында бистиң репортажывыста. Каа-Хем кожуун Тываның улуг…

Хем, сугга оваарымчалыг болуңар

2020 чылдың чайгы үези келген. Ооң-биле чергелештир суглуг черлерже болгаш хемнер эриинге дыштаныксаар кижилерниң саны көвүдеп турары, кончуг дүрген нептереп тараар COVID-19 деп вирустуг халдавырлыг аарыгның үезинде дүвүренчиг байдалдарны тургузуп…

Чалым хаяже үнүп

Даг спортчуларының маргылдаазы Россияның камгалал са­йыды Сергей Шойгунуң 65 харлааны-биле, май 21-де, Кызылда бактаап турар 55-ки адыгжы даг бригадазы, сайыттың чырык байырлалынга уткуштур, армейжи маргылдааны Кара-Хаакта полигонга эрттиргеннер. Бо байырлалга…

«Лунсинден” ачы-дуза

Лунсин – Тывада улуг компанияларның бирээзи. Чуртта тарап турар аарыг хамчык үезинде бо бүдүрүлге чонга улуг деткимчени база көргүзүп турар. “Лунсинниң» Кыдат чуртунда болгаш Тывада удуртулгазы бистиң республикага дуза чедирип,…
Меню