Архив

Социал адыр

Частың чаңгыс хүнү

 Аныяктарга сүме Чаларап келген частың чаңгыс хүнү бүдүн чылды чемгерер дээр болгай бис. Назы-харым улгады-даа берген болза, артымдан өзүп келир чаптанчыг чаштарымны сактып, дачага сад өстүрүп турган чылдарым карактарга бо-ла…

Бүрүс – айыылдыг, хензиг бүдүмел-дир, оон камгаланыры чугула

«Шынның» аалчызы, биология эртемнериниң доктору Урана Николаевна Кавай-оол. — Апрель 25 онзагай хүн, кыс­казы-биле ДНК бүдүмелинге тураскаадып турар. Генетика эртеми дээрге-ле классика-дыр, бүгү эртемнерниң таваан салган деп чугаалап болур мен.…

Карантин үезинде кижилерниң буруузу-биле 3 тайга өрттенип турар

Тываның девискээринде ТР-ниң Чазааның №170 док­таалы-биле апрель 17-ден май 7-ге чедир өртке удур Онза байдал чарлаттынган. Айыткан үе дургузунда арга-арыгже кирери хоруглуг: от салып, бок болгаш курган сиген өрттедип болбас.…

Приставтар ажылын соксатпаан

 Тыва Республиканың кол суд приставының дузалакчызы Аяс-оол Монгуш  «Шын» солунга апрель 21-де дорт эфирге карантин үезинде приставтарның ажылдап турар чурумунуң дугайында та­йылбырны кылган. «Федералдыг хоойлуда ам­дыызында өскерилгелер чок. Өрелер чыырын…

Суд приставтары кээр бе, келбес бе?

Бот-изоляция үезинде Рос­сияның Чазааның үндүр­ген шиитпири-биле, кандыг-даа пеняларны, торгаал­дарны, төлевирлерни саадатканы дээш, немелде хуу акша тыртарын хоруп каан. Ынчалза-даа, кандыг дүрүм-биле Тывада суд приставтары өре тыртарын уламчылавышаан — деп айтырыглар солуннуң  номчукчуларындан кээп турар. Харыы алыры-биле, эрткен пятницада апрель 17-де, Республиканың…

Пасха байырлалының утказы

Пасха деп сөс «шилчий бээр» дээни ол. Христианнарга ол дээрге өлүмден чуртталгаже шилчиири дээ­ни ол, чүге дизе бо хүнде Иисус Христостуң дирилгенин сактып турар. 2020 чыл бурунгаар кижи­лерниң камгалалы дээш…

Чурттуӊ бюджет чидирии 150 триллион тугрик чедип турар

Эрткен чылдыӊ декабрь айныӊ тѳнчүзүнде КУР-нуӊ Ухань хоорайга тывылган коронавирус деп хам­чыктыг аарыг бо хүннерде делегейниӊ бүгү чурттарында дыргыны-биле тарап, хүннүӊ-не муӊ-муӊ кижилер ук халдавыр аарыгга таваржып, аараан­ кижиниӊ ниити…

Бо неделяның мөзү чок билдинмес «маадыры»

Национал парк иштинге Улуг-Хемче богун төпкен кижи амдыызында билдинмейн турар чолаачы болуп турар. Чылдың-на час кээрге, «Совет Тываның 5 чыл» стадионнуң ногаан шывыындан харны аштаарга, кара резин тогланчылар сывыртына бээр, ындыг хирлиг харны хоорай…

Вирус 15 хонук болгаш-ла, өскерлип турар

Красноярск хоорайның чурттакчызы Борис Бриль амгы үеде Израильдиң чаа туттунган эмнелге төвүнүң коронавирустан аараан кижилерни эмнээр салбырында ажылдап турар.  – Израильде халдавырлыг аарыгдан чеже кижи аарааныл база ниитизи-биле байдал кандыгыл,…

Кым-даа, чүү-даа уттундурбаан

1945 чылдың апрель 16-да Берлинче шавар хал­дааш­кынны эгелээн. Совет Эвилелиниң маршалы Константин Константинович Рокоссовскийге командылаткан 2-ги Белорусс фронтузунуң, Совет Эвилелиниң маршалы Георгий Константинович Жуковка командылаткан 2-ги Белорусс фронтузунуң, Совет Эвилелиниң…
Меню