Архив

Социал адыр

Сүзүктен сегиир

Эргим хүндүлүг чаӊгыс чер-чурттугларым! Амгы үеде бүдүн делегейде, ылаӊгыя Россия күрүневисте, коронавирус деп халдавырлыг аарыг дээш кижилерниӊ дүвүреп турарын билип, сеткилимден сагыш човап тур мен. Кандыг-даа аарыгдан эмненир аргалар херек…

Кожаларывыс Моолда «COVID-19»

Бо хүнде Моолдуң Кадык камгалал яамы­зының дыңнадып турары-биле, коронавирустан 12 кижи аарып турар, оларның кадыының байдалы ортумак деңнелде. «COVID-19»-тан аарып тур­ган ийи хамааты сегий берген. Оларны март 30-ниң хүнүнде эмнелгеден…

Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал

Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелели биле ТР-ниң Кадык камгалал яамы­зының 2020 чыл­дың март 30-ниң 21.00 шакта берген медээзи. Тыва Республиканың девис­кээринде аарыгны бадыткаан таварылгалар чок. Республика эмнелгелеринде 33 кижи чыдар. Январьның 27-ден…

Коргунчуг болгаш ыядынчыг шииткел

Кижи болгаш хоойлу 2000 чылдарныӊ эгезинден тура, эрге-хоойлу камгалаар органнарныӊ удуртукчуларын томуйлаарыныӊ чаа практиказы  тургустуна берген. Оон эгелээш,  ийи-үш чыл болгаш-ла, Тываже иштики херектер сайыт­тарын, респуб­ликаныӊ прокурорларын, Истелге комитединиӊ болгаш…

«ВИРУС чүгле кижилерни эвес, биче бизнести өлүрерин оралдажыр»

Бо халдавырлыг аарыгны аңгы-аңгы күрүнелерниң экономиказынга чедирген салдарын болгаш ам-даа санаттынмайн турар когаралды баш удур бодап көргеш,  эксперттер үш дугаар делегей дайыны-биле деңнеп турар. Чурттуң президентизи Мос­квага хуу-сайгарлыкчылар бол­­гаш бизнесменнер-биле ужура­жылга эрттиргеш, байдалды ылавылап…

Эки турачыларга тураскаадыглар

Өлүмнүг дайынга амы-тынын артынга каггаш, эрес-дидим тулчуп чораан Чаа-Хөлдүң дайынчыларынга мөгейигниң хемчеглерин Алдар болгаш сактыышкын чылында катап демдеглексенчиг. Сундуй Андрей Навачыган­ович (1920-2004) Чаа-Хөлдүң Изиг-Карага төрүттүнген. Тыва бижикти өөренип алгаш, бижик…

Дош оруунга оваарымчалыг чоруңар!

Улуг-Хем кожуунда Эйлиг-Хем сумузу биле Шагаан-Арыг хоорайның аразында аргыжар орукта Улуг-Хемни кежир дош кежиг чөпшээрелдиг кыл­дыр санаттынган. Бо кежигге хамаарыштыр часкы үеде, агаар-бойдустуң чылып келгени-биле, биче хемчээлдиг суднолар инспекция­зы, кежигниң…

Апрель айның календары

Апрель ай – чечектелииш­кин үези. Часкы чылыг херелдер сагыш-сеткилди өөртүп, частың башкы чечектери частып келирге, бот-боттарывыска хамаарылгавыс чымчак, күзелдеривис хайныгып келир. Айның улдуңун барымдаалап, кылыр чүүлүвүстү планнап, ажыктыг талазынче базымны…

Ада-иезин, чонун өөртүп чорза эки

Он ийи харлыг тыва оол Индияда 2 чыл өөренип турар. Ада-иезиниң чанында эвес, долгандыр өске кижилер-биле. Боду-ла башкартына берген, кежээ удуп чыдып алгаш, эртежик боду-ла тура халып кээр. Аъш-чемни боду…

Кожууннарда байдал

Бай-Тайга кожуун.  Чоннуң кичээнгейинге. Апрель 5-ке чедир карантин чарлаттынган үеде, эмчилээр херектиг апарза, эмчи барбайн, бажыңнарынче дорт кыйгыртып алыр. Эмчилер аарыг улусту чүгле бажыңнарынга барып шинчип турар. Эмчилерни бажыңче чалаарда,…
Меню