Архив

Социал адыр

Теле-кичээлдерни эрттирип турар

Кожавыс Моол күрүнеде өөредилге черлериниң ажылын сентябрь бирээге чедир соксаткан. Моолдуң уруглар садтары, школалар, ортумак болгаш дээди өөредилге черлеринде карантин уламчылап турар. Амгы үеде өөреникчилер бажыңнарында олурар. Онзагай чүүл, хүн…

Тожу

Бүдүн Тываның чонун дүвү­реткен медээ: Тожу кожууннуң Ырбан сумузунга коронавирустуг  хамааты дыштанып чорааш барган. Красноярск чурттуг өг-бүле бодунуң машиназынга Тываже келгеш, март 22-ден апрель 4-ке чедир балыктап,  төрелдери-биле ужуражып, Тожу…

Үлегерлиг өг-бүле

Чогаалчы Степан Сарыг-оол биле Мария Черноусова Тываның төөгүзүнге балалбас исти арттырып каан, үлегерлиг, интернационалчы өг-бүлелерниң бирээзи. Олар 1949 чылда Москвага Тываның элчин черинге дужуп, таныжып алгаш, өг-бүле тудуп, 35 чыл…

Огород ажылы чугула

Чыраа-Бажының культура ажылдакчылары чурттакчы чон аразынга «Тергиин өзүмнер» деп мөөрейни интернет дамчыштыр чарлаан. Кол сорулгазы болза, суурнуң чонун огородка ногаа тарылгазынче хаара тудары. Амыдыралчы хемчегге 12 өг-бүле бедик көдүрлүүшкүннүг киришкеннер.…

Тываның полициязы бот-аңгыланыр чурумну сагып турарынга хыналданы күштелдирген

Ая Бюрбю, Тыва Республикада ИХЯ-ның информация болгаш хөй-ниити харылзааларының килдис начальниги: – Хамаатылар-биле профилактиктиг тайылбыр ажылын полиция ажылдакчылары кудумчуларже үнүп, хөй-ниити черлеринге хамаатыларның бүрүнү-биле бот-аңгыланыр дугайында чарлыктың негелделеринге тайылбырны кылып…

Хоойлу шыңгыыраан

Коронавирус деп халдавырлыг аарыг-биле холбаалыг шын эвес медээлерни таратканы дээш, харыысалга онаарынга хамаарыштыр, Россияның Күрүне Думазы март 31-де хоойлуларга эдилгелерни киирген. Бот-изоляция чурумун сагыы­ры-биле шагдаалар чонга та­йылбыр берип, хыналдалар чорудуп…

Бажың оочуру

Бажың алыр оочурда турар улуска регистрацияны 2020 чылдың май 15-ке чедир узадып каанын Кызыл хоорай чагыргазы дыңнадып турар. Оочурга турар өг-бүлелерниң регистрация эртеринге чугула херек документилери: Билдириишкин; Паспорттуң (шупту арын­на­рының),…

Аъш-чем аймаан дамчыдып бээр

Тывада истелге изоляторунда болгаш эдип-чазаар албан черлеринде турар каразыттырган, буруудаттырган болгаш шииттирген улустар дээш, оларның төрелдери сагыш човавайн барып болур. — Карантин үезинде эмчи­лерниң баш бурунгаар сүмелээн профилактиктиг хемчеглерин шупту…

«Шын» солун шынга чедирер боор

Кыдыкы Соңгу чүктүң  эвээш санныг үндезин чоннарының дугайында «Шын» солунну таварыштыр эрге-чагырганың албан-адырлары, ажылында билишпес чүүлдерин сайгаржыры дээрге, бо шагда болза, уттундурган артынчы чадавас. Ынчалза-даа мен бодаарымга, бо берге айтырыгны…

Өзүмнерни шилиири – езулуг уран арга

Садчыларга булуң Кандыг ийик, эртенги шакта чымчак салгын, сериин агаар частың оттуп келгенин сагындырып келирге, арга-арыгның куштары, бора-хөкпештер мыжырткайнып-ла эге­лээр. А ол үеде дачалыг, огород, садтыг кижилерниң сагыжы дөстүнмейн баар.…
Меню