Архив

Социал адыр

«Шын» солун шынга чедирер боор

Кыдыкы Соңгу чүктүң  эвээш санныг үндезин чоннарының дугайында «Шын» солунну таварыштыр эрге-чагырганың албан-адырлары, ажылында билишпес чүүлдерин сайгаржыры дээрге, бо шагда болза, уттундурган артынчы чадавас. Ынчалза-даа мен бодаарымга, бо берге айтырыгны…

Өзүмнерни шилиири – езулуг уран арга

Садчыларга булуң Кандыг ийик, эртенги шакта чымчак салгын, сериин агаар частың оттуп келгенин сагындырып келирге, арга-арыгның куштары, бора-хөкпештер мыжырткайнып-ла эге­лээр. А ол үеде дачалыг, огород, садтыг кижилерниң сагыжы дөстүнмейн баар.…

Ажыктыг сүмелер

Шай Чаңгыс катап ажыглааш, октаптарывыс шайны кургаткаш, шыгжап ап турар. Кажан согуна тарыыр үе келирге, дөс бүрүзүнге бир хап шайны уруп тургаш, тарып алырга, согуна белен-селен аарывас болур.  Марганцовка Эң-не…

Сүзүктен сегиир

Эргим хүндүлүг чаӊгыс чер-чурттугларым! Амгы үеде бүдүн делегейде, ылаӊгыя Россия күрүневисте, коронавирус деп халдавырлыг аарыг дээш кижилерниӊ дүвүреп турарын билип, сеткилимден сагыш човап тур мен. Кандыг-даа аарыгдан эмненир аргалар херек…

Кожаларывыс Моолда «COVID-19»

Бо хүнде Моолдуң Кадык камгалал яамы­зының дыңнадып турары-биле, коронавирустан 12 кижи аарып турар, оларның кадыының байдалы ортумак деңнелде. «COVID-19»-тан аарып тур­ган ийи хамааты сегий берген. Оларны март 30-ниң хүнүнде эмнелгеден…

Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал

Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелели биле ТР-ниң Кадык камгалал яамы­зының 2020 чыл­дың март 30-ниң 21.00 шакта берген медээзи. Тыва Республиканың девис­кээринде аарыгны бадыткаан таварылгалар чок. Республика эмнелгелеринде 33 кижи чыдар. Январьның 27-ден…

Коргунчуг болгаш ыядынчыг шииткел

Кижи болгаш хоойлу 2000 чылдарныӊ эгезинден тура, эрге-хоойлу камгалаар органнарныӊ удуртукчуларын томуйлаарыныӊ чаа практиказы  тургустуна берген. Оон эгелээш,  ийи-үш чыл болгаш-ла, Тываже иштики херектер сайыт­тарын, респуб­ликаныӊ прокурорларын, Истелге комитединиӊ болгаш…

«ВИРУС чүгле кижилерни эвес, биче бизнести өлүрерин оралдажыр»

Бо халдавырлыг аарыгны аңгы-аңгы күрүнелерниң экономиказынга чедирген салдарын болгаш ам-даа санаттынмайн турар когаралды баш удур бодап көргеш,  эксперттер үш дугаар делегей дайыны-биле деңнеп турар. Чурттуң президентизи Мос­квага хуу-сайгарлыкчылар бол­­гаш бизнесменнер-биле ужура­жылга эрттиргеш, байдалды ылавылап…

Эки турачыларга тураскаадыглар

Өлүмнүг дайынга амы-тынын артынга каггаш, эрес-дидим тулчуп чораан Чаа-Хөлдүң дайынчыларынга мөгейигниң хемчеглерин Алдар болгаш сактыышкын чылында катап демдеглексенчиг. Сундуй Андрей Навачыган­ович (1920-2004) Чаа-Хөлдүң Изиг-Карага төрүттүнген. Тыва бижикти өөренип алгаш, бижик…

Дош оруунга оваарымчалыг чоруңар!

Улуг-Хем кожуунда Эйлиг-Хем сумузу биле Шагаан-Арыг хоорайның аразында аргыжар орукта Улуг-Хемни кежир дош кежиг чөпшээрелдиг кыл­дыр санаттынган. Бо кежигге хамаарыштыр часкы үеде, агаар-бойдустуң чылып келгени-биле, биче хемчээлдиг суднолар инспекция­зы, кежигниң…
Меню