Архив

Социал адыр

Кызыл хоорайның чурттакчы чонунуң кичээнгейинге!

Россия Федерациязының девискээринге чаа коронавирус халдавырының тарап нептерээрин болдурбас талазы-биле, Тыва Республиканың Баштыңының 2020 чылдың март 16-да № 53 Чарлыы, Тыва Республиканың Чазааның 2020 чылдың март 16-да № 88-р айтыышкыны,…

Электроннуг хол үжүүн шын ажыглаары

 Бузурукчулардан оваарныңар! Кичээнгейге алыры болза, электроннуг хол үжүүн анаа оорлаары болдунмас, ону чүгле тускай херексел ажыглааш, кым-бир кижиниң адындан хол үжүүн кылдырып аппаар таварылга туруп болур. Электроннуг хол үжүүнүң ээзиниң…

Шоодайга шивегей чажырттынмас

Кижи болгаш хоойлу Истелге органнарынга болгаш судтарга кеземче херектерин чыл-чылы-биле сайгарып көөрүнге бис шуут чаңчыга берген бис. Хоойлуда доктаадып каан хуусаа ёзугаар, бир азы ийи ай иштинде сайгарып көөрү ховар…

Криминалдыг им-демдек

Кижи болгаш хоойлу Биске чүден артык эӊ аарышкылыг чүве чүл? Сагыш-сеткиливисти дүвүредип, хөлзедип, хорададып, хилинчектеп чоруур чүве чүл?  Хөй чылдар дургузунда бодум хуумда шинчилелди кылбышаан, эптиг таварылга бүрүзүнде өске улустарга…

Кудумчуда чурттап турар кижилерниң байдалы

«Кандыг-даа хамчык аарыының үезинде чурттаар оран-сава чок кижилерниң аразында өлүп-хораар чорук бедик. Кирер чери чок кижи боду аңгыланыр аргазы чок. Эмнелгеге чыттырары берге айтырыг-дыр» — деп, Москвада ачы-дуза чедирер төптүң…

Пенсия фондузунуң күрүне ачы-дузаларын интернет таварыштыр алырын сүмеледивис

Чуртта коронавирус деп халдавырлыг аарыгның тывылганын янзы-бүрү четкилерден билип, дыңнап, көрүп турар болгай бис. Ынчангаш ооң айыылын тургуспазын барымдаалап, ылаңгыя улуг назылыг хамаатыларга, Пенсия фондузунуң күрүне ачы-дузаларын электроннуг хевирге алырын…

Кызыл хоорайда бок сөөртүлгези чоруттунмайн турары дээш, «онза байдал» чарлаттынган

Каът бажыңнар чанының бок төгер контейнерлери бок-биле долгаш, төктүп чыдар. «СТ ТБО» – регионалдыг оператор бокту аштаарындан ойталаан. Кызыл хоорайның мэриязы онза байдал чурумун киирген, ынчангаш бок ашталгазын муниципал бүдүрүлге…

Сугдан когарап турар өрегелерге үлезе

Бо чылын хар улуг болган деп медээлерни үргүлчү номчувушаан, чурттакчы чоннуң суг халавындан камгаланырының дугайында дүвүрелин билип, бодумнуң бодалымны бижикседим. Кандыг-даа хоорай, суурлар суг чанында туттунган болгай. Бистиң найысылалывыс база…

Садыгларда куруг делгиирлер чок

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар! Тываның хереглекчилер рыногунда тургустунуп келген байдалга хамаарыштыр, ТР-ниң Экономика яамызы хүн бүрүнүң мониторингизин чорудуп, аъш-чем болгаш чиг эт барааннарының өртектериниң өй-чижек чокка өстүрүп алган таварылгаларга хамаарыштыр, чурттакчы…

Эң кол үш чүүл: төрээн дыл, чүдүлге болгаш чаагай чаңчылдар

«Шынның» аалчызы, РФ-тиң Тывада Истелге эргелелиниң Кызыл хоорайда салбырының удуртукчузу, юстицияның подполковниги Шолбан Хомушку, бирги эртеми-биле төөгү башкызы. – Шолбан Киим-оол­ович, чамдык улус истелге комитединиң база поли­цияның истеп турар херектерин…
Меню