Архив

Социал адыр

ХҮЛЭЭЛГЕНИ ДАМЧЫДЫП БЕРГЕН

Тываныӊ Чазаа өскүс уругларны бажыӊ-биле хандырар бүрүн эргелиг ажыл хүлээлгени республиканыӊ Күш-ажыл яамызындан алгаш, Тудуг яамызынга дамчыдып бээрин шиитпирлээн. «Өскүс уругларны база ада-иезиниӊ хайгааралы чок арткан уругларга социал деткимче талазы-биле немелде магадылалдар дугайында» республиканыӊ хоойлузунга чогуур эдилгелерни киирген.

ИЮЛЬ 1-ДЕН ТУРА УРУГЛАРГА ЧАА СОЦИАЛ ТӨЛЕВИРЛЕР

2021 чылда чаа социал төлевирлерни РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң Чарлыы-биле тургускан. Россияныӊ пенсия фондузу долу эвес өг-бүлениӊ бичии уругларынга пособие дугайында билдириишкиннерни июнь 1-де хүлээп эгелээр.

СОЦИАЛ АЖЫЛДАКЧЫ – БУЯННЫГ МЕРГЕЖИЛ

Дүүн, июнь 8-те, социал ажылдакчыларның хүнүнде, ТР-ниң Чазак бажыңынга социал педагогтарның болгаш социал ажылдакчыларның «Социал ажыл. Чаа кыйгырыглар» деп бир дугаар съездизи болуп эрткен. Аңаа ТР-ниң социал политика болгаш күш-ажыл сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Сайдаш Монгуш коллегаларынга байыр чедирген.

ЧУРТТААР ОРАН-САВА БОЛГАШ ЧЕР ӨРТЭЭ

Июнь 4-те Тыва Республиканың чер болгаш өнчү хамаарылгаларының сайыды Айдың Чюдюк республиканың массалыг информация чепсектериниң ажылдакчылары-биле ужурашкан.

Арыг сугну – Хову-Аксынга

Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбырының кежигүннери Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы сумузунуң чурттакчыларының киирген хомудалдарын сайгарып көөрү-биле аңаа четкен.

Төлевир алыр негелделер

Орулгазы эвээш өг-бүлелерни деткиириниң чаа хемчеглерин – ажы-төлүн чааскаан азырап турар ада-иелерге төлевирлерни ажылдадып кииреринге чедир бир ай арткан. Ооң дугайында Владимир Путин бо чылдың апрельде Федералдыг Хуралга Айыткалында баш буруңгаар айыткан. Хамаарышкан чарлыкка президент ат салган, а РФ-тиң Күш-ажыл яамызы ук төлевирни тыпсырының дүрүмнерин белеткеп кылган. Ону июнь төнчүзүнге чедир бадылаар ужурлуг. Июль 1-ден эгелеп төлевирлерни тыпсып эгелээр.

Күрүнеден ачы-дуза алыр программаның угланыышкыннары

ТР-ниң күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Сайдаш Моңгуш “Социал керээ” төлевилелде чаа чүүлдер немешкенин бөгүнгү аппарат хуралынга дыңнаткан. Ук төлевилелди боттандырарынга 2021 чылда 410,42 сая рубль көрдүнген.

Меню