Архив

Социал адыр

ЧУРТТААР ОРАН-САВА БОЛГАШ ЧЕР ӨРТЭЭ

Июнь 4-те Тыва Республиканың чер болгаш өнчү хамаарылгаларының сайыды Айдың Чюдюк республиканың массалыг информация чепсектериниң ажылдакчылары-биле ужурашкан.

Арыг сугну – Хову-Аксынга

Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбырының кежигүннери Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы сумузунуң чурттакчыларының киирген хомудалдарын сайгарып көөрү-биле аңаа четкен.

Төлевир алыр негелделер

Орулгазы эвээш өг-бүлелерни деткиириниң чаа хемчеглерин – ажы-төлүн чааскаан азырап турар ада-иелерге төлевирлерни ажылдадып кииреринге чедир бир ай арткан. Ооң дугайында Владимир Путин бо чылдың апрельде Федералдыг Хуралга Айыткалында баш буруңгаар айыткан. Хамаарышкан чарлыкка президент ат салган, а РФ-тиң Күш-ажыл яамызы ук төлевирни тыпсырының дүрүмнерин белеткеп кылган. Ону июнь төнчүзүнге чедир бадылаар ужурлуг. Июль 1-ден эгелеп төлевирлерни тыпсып эгелээр.

Күрүнеден ачы-дуза алыр программаның угланыышкыннары

ТР-ниң күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Сайдаш Моңгуш “Социал керээ” төлевилелде чаа чүүлдер немешкенин бөгүнгү аппарат хуралынга дыңнаткан. Ук төлевилелди боттандырарынга 2021 чылда 410,42 сая рубль көрдүнген.

«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри»

«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» регионалдыг төлевилелдиң бадылаашкыны доостурунга чедир каш-ла хонук арткан. Чамдык кожууннарда бадылаашкынның кандыг байдалда чоруп турарын «Шын» солунда чырыдып турар бис. Бо удаада ырак черде Эрзин кожуунда байдал-биле таныштырыптаалы.

НОЯННАР ЧУРТУНУҢ НОГААЗЫ

Республиканың салым-чолунга төөгүлүг салдарны чедирген нояннарның чурту Чөөн-Хемчикке «Тывамедиабөлүк” медээлер агентилелиниң корреспондентизи сургакчылап чедип, ооң бөгүнгү амыдыралы-биле танышкан. Ооң тыпканы материалдарының бирээзи-биле бөгүн силерни таныштырдывыс.

СҮТ-ХӨЛЧҮЛЕР, БАДЫЛАҢАР!

«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» регионалдыг төлевилелдиң бадылаашкыны май 30-ге чедир уламчылап турар. Кожуун бүрүзүнүң чонунуң бо бадылаашкынга кайы хире киржип турары интернет четкизинде көстүп турар. Бо удаада Сүт-Хөл кожуунда бадылаашкын кандыг байдалда чоруп турарын көрээлиңер.  

СУГ ЧОКТА – ЧУРТТАЛГА ЧОК

Агаар-бойдустан чайгаар бүткен, биске кончуг чугула чүүлдерни хүн бүрүде ажыглап чорааш, оларның бистиң амыдыралывыска чүү хире эргежок чугулазын ожаавас бис.  Олар чокта чуртталгавыс бергедежип, харын-даа мырыңай амы-тын кес кырында келген ышкаш апаарга, ук чүүлдерниң чүү хире үнелиин ол дээрезинде билип каар бис. Ындыг үнелиг чүүлдерниң бирээзи – чер-чуртувустуң эм-дом сагаан суу.

Газчыдылга дугайында хоойлуну киирген

«Чаңгыс демниг Россия» май 19-та газка халас коштунарының дугайында хоойлуну хоойлу-дүрүм төлевилелинче киирген. Күрүне Думазының часкы сессиязының төнчүзүнге чедир ону хүлээп алырын планнап турар.

Меню