Архив

Социал адыр

«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри»

«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» регионалдыг төлевилелдиң бадылаашкыны доостурунга чедир каш-ла хонук арткан. Чамдык кожууннарда бадылаашкынның кандыг байдалда чоруп турарын «Шын» солунда чырыдып турар бис. Бо удаада ырак черде Эрзин кожуунда байдал-биле таныштырыптаалы.

НОЯННАР ЧУРТУНУҢ НОГААЗЫ

Республиканың салым-чолунга төөгүлүг салдарны чедирген нояннарның чурту Чөөн-Хемчикке «Тывамедиабөлүк” медээлер агентилелиниң корреспондентизи сургакчылап чедип, ооң бөгүнгү амыдыралы-биле танышкан. Ооң тыпканы материалдарының бирээзи-биле бөгүн силерни таныштырдывыс.

СҮТ-ХӨЛЧҮЛЕР, БАДЫЛАҢАР!

«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» регионалдыг төлевилелдиң бадылаашкыны май 30-ге чедир уламчылап турар. Кожуун бүрүзүнүң чонунуң бо бадылаашкынга кайы хире киржип турары интернет четкизинде көстүп турар. Бо удаада Сүт-Хөл кожуунда бадылаашкын кандыг байдалда чоруп турарын көрээлиңер.  

СУГ ЧОКТА – ЧУРТТАЛГА ЧОК

Агаар-бойдустан чайгаар бүткен, биске кончуг чугула чүүлдерни хүн бүрүде ажыглап чорааш, оларның бистиң амыдыралывыска чүү хире эргежок чугулазын ожаавас бис.  Олар чокта чуртталгавыс бергедежип, харын-даа мырыңай амы-тын кес кырында келген ышкаш апаарга, ук чүүлдерниң чүү хире үнелиин ол дээрезинде билип каар бис. Ындыг үнелиг чүүлдерниң бирээзи – чер-чуртувустуң эм-дом сагаан суу.

Газчыдылга дугайында хоойлуну киирген

«Чаңгыс демниг Россия» май 19-та газка халас коштунарының дугайында хоойлуну хоойлу-дүрүм төлевилелинче киирген. Күрүне Думазының часкы сессиязының төнчүзүнге чедир ону хүлээп алырын планнап турар.

«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри»

«Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» деп регионалдыг төлевилелдиң бадылаашкыны ам-даа уламчылап турар. Бо удаада Чөөн-Хемчик кожуунда бадылаашкын кандыг байдалда чоруп турарын сонуургадывыс. Ук кожуунда ниитизи-биле 5 төлевилел киржип турар.

ЫРЖЫМ БУЛУҢДА ЧАА ЭМНЕЛГЕ

Төлевилелдер боттаныышкындаРеспубликаның эң ырак суурларының бирээзи Ак-Чыраада чоокта чаа эмнелге туттунган. Кожуун төвү Хандагайты-биле аразы база ырак, черле ынчаш, аргыжары арай берге суур чүве. Бичежек суурга чаа бажың немежип кээрге,…

1950 чылдарга чедир тываларга диш аарыы турбаан

  Кызылда республиканың диш эмнелгезиниң кол эмчизи Бежен-оол Торуш «Шын» солуннуң доктаамал номчукчузу. Улуг эмчиге ажылының дугайында айтырыглар салып сонуургап четтивис. – Шаанда ада-иелеривистиң хүлүм­зүрүп алган чуруктарын безин көөрге, маңган…

Аът чарыжы

  Чүстүг сиген сый-ла баспас, чүгүрүктер Ада-өгбелерниң чырыткылыг адынга тураскааткан Сүт-Хөл ко­жууннуң девискээринде 2005 чылдан тура-ла, үш адаанның оюну уламчылап турар. Бо чылын Кара-Чыраа сумузунуң деткимчези-биле мындыг онза ыдыктыг байырлал…
Меню