Архив

Социал адыр

ШКОЛАГА АЛДАР-АДЫ МӨҢГЕ АРТАР

Тывада база бир хоочун өөредилге черлериниң бирээзи, 1934 чылда улус-чоннуң ажы-төлүн эртем-билигге чедирип эгелээн Чаа-Хөл кожууннуң Булуң-Терек суурда ортумак ниити өөредилге школазы, эрткен 2019 чылда 85 чыл болган байырлалын демдеглеп…

Бүгү-Россияның караа көрбестер ниитилелиниң Тывага тургустунуп эгелээн төөгүзүнүң арыннары

Бистиң республикавыска 1958 чылда караа көрбес улустуң бир дугаар тургузуп турары организациязы тургустунган, ол Бүгү-Россияның караа көрбестер ниитилелиниң (БРКЧН) Красноярск крайда­ организациязынга хамааржып турган. Он кижиден тургустунган бичежек артель организастаттынган,…

Эмнерни ырак-узак кожууннарже чоруткан

Эмнерни ырак-узак кожууннарже чорутканТыва Республиканың чонунга социал деткимче программазының шугуму-биле «ОТИСИФАРМ» компаниязы эмнерни чорудуп берген.COVID-19 халдавырлыг аарыгны баш удур болдурбазы-биле дүрген профилактика чорударынга база ону эмнээринге «Арбидол», ОРВИ аарыын эмнээринге…

ТЫВАНЫҢ IX КАМБЫ-ЛАМАЗЫ ДҮЖҮЛГЕ ЕЗУЛАЛЫН НОЯБРЬ 22-ДЕ КЫЗЫЛГА ЭРТТИРГЕН

Чаа соңгуткан Гелек Нацык-Доржу (Сергей Сарыг­лар) 2015 чылда Иволга дацанның өөредилгезин дооскан. 1988 чылда Сүт-Хөлдүң Ак-Дашка төрүттүнген. Төрээн кожуунунуң Начын мөгези. Дүжүлгеге саадап турда, байыр чедирери-биле Сүт-Хөл кожууннуң бүгү ажыл-ишчи…

ДЕКАБРЬ 1-ниң ХҮНҮНГЕ ЧЕДИР ҮНДҮРҮГЛЕРНИ ТӨЛЭЭРИН УТПАҢАР!

ЧУРТТУҢ ХӨГЖҮЛДЕЗИНГЕ ҮНДҮРҮГЛЕР КОЛ БОЛУР«Шын» солуннуң аалчызы, Тыва Респуб­ликада Федералдыг үндүрүг эргелелинде килдис даргазы Анатолий Сергеевич Нурсат.Бистиң республикада үндүрүг талазы-биле ажыл-агый кайы хире чоруп турар ирги, таныштырып көрүңерем, Анатолий Сергеевич.—…

Бүгү Россияның караа четпестер ниитилелиниң Тывага тургустунуп эгелээн төөгүзүнүң арыннары

 Бистиң республикавыска 1958 чылда караа четпес улустуң бир дугаар тургузуп турары организациязы тургустунган, ол Бүгү россияның караа четпестер ниитилелиниң (БРКЧН) Красноярск крайда организациязынга хамааржып турган. Он кижиден тургустунган бичежек артель…

АРТЫШ, ЧЕСНОК КАДЫКШЫЛГА КОНЧУГ ДУЗАЛЫГ

“Шынның” аалчызы, биология эртемнериниң докторуУрана Николаевна КАВАЙ-ООЛ:АРТЫШ, ЧЕСНОК КАДЫКШЫЛГА КОНЧУГ ДУЗАЛЫГ— Урана Николаевна, редакция-биле үргүлчү харылзажып, солун-сеткүүлде чонга ажыктыг сүмелерни көргүзүп берип, бижип турар болгай силер, бо удаада база эртем…

РОБОТТАР ЧОГААДЫП КЫЛЫР ӨРЭЭЛДИ АЖЫТКАН 

Немелде өөредилге  Каа-Хем суурда уругларның немелде өөредилге төвү «Эврикага» ноябрь 18-те ба­за бир өөрүнчүг болууш­кун болган: ында ажылдап ту­рар башкыларның, ажылчын­нар­ның ниити күжү-биле өрээлдерин септээш, көжүп кирип алганы ийи каът бажыңга…

Тываның солуннары электроннуг хевирде

Тыва Республиканың А.С. Пушкин аттыг­ Национал библиотеказы үе-шагның хɵг­жүл­дезиниң аайы-биле Тываның биб­лио­тека­лар ассоциациязы-биле кады 2019 чылда Россияның Президентизиниң гран­тыларының фондузундан «Эрткен үени ажытпышаан» («Открывая прошлое») деп төлевилелдиң дузазы-биле деткимчени алыр…
Меню