Архив

Социал адыр

Пасха байырлалының утказы

Пасха деп сөс «шилчий бээр» дээни ол. Христианнарга ол дээрге өлүмден чуртталгаже шилчиири дээ­ни ол, чүге дизе бо хүнде Иисус Христостуң дирилгенин сактып турар. 2020 чыл бурунгаар кижи­лерниң камгалалы дээш…

Чурттуӊ бюджет чидирии 150 триллион тугрик чедип турар

Эрткен чылдыӊ декабрь айныӊ тѳнчүзүнде КУР-нуӊ Ухань хоорайга тывылган коронавирус деп хам­чыктыг аарыг бо хүннерде делегейниӊ бүгү чурттарында дыргыны-биле тарап, хүннүӊ-не муӊ-муӊ кижилер ук халдавыр аарыгга таваржып, аараан­ кижиниӊ ниити…

Бо неделяның мөзү чок билдинмес «маадыры»

Национал парк иштинге Улуг-Хемче богун төпкен кижи амдыызында билдинмейн турар чолаачы болуп турар. Чылдың-на час кээрге, «Совет Тываның 5 чыл» стадионнуң ногаан шывыындан харны аштаарга, кара резин тогланчылар сывыртына бээр, ындыг хирлиг харны хоорай…

Вирус 15 хонук болгаш-ла, өскерлип турар

Красноярск хоорайның чурттакчызы Борис Бриль амгы үеде Израильдиң чаа туттунган эмнелге төвүнүң коронавирустан аараан кижилерни эмнээр салбырында ажылдап турар.  – Израильде халдавырлыг аарыгдан чеже кижи аарааныл база ниитизи-биле байдал кандыгыл,…

Кым-даа, чүү-даа уттундурбаан

1945 чылдың апрель 16-да Берлинче шавар хал­дааш­кынны эгелээн. Совет Эвилелиниң маршалы Константин Константинович Рокоссовскийге командылаткан 2-ги Белорусс фронтузунуң, Совет Эвилелиниң маршалы Георгий Константинович Жуковка командылаткан 2-ги Белорусс фронтузунуң, Совет Эвилелиниң…

Кара-бажыңда кандыг кижилер барыл?

Кижи болгаш хоойлу Шолбан Ш-тың өөнүң ишти биле авазы 2017 чылдың апрель айда херектээн кижи дээш Тывага бир дугаар «Удурланыышкын» чарлааш, кудумчуже үнүп келген бооп турар. Цэченлинг хүрээзиниң дужунга туруп…

Ыдыктыг черлеривис

Тыва радионуң аныяктар болгаш уруглар редакциязынга ажылдап тургаш, ажык-чарлыг үениң девии-биле национал езу-чаңчылдар болгаш шажын-чүдүлге дуга­йында баштай-ла дидими-биле чырыдып эгелээним меңээ уттундурбас. 1980 чылдар төнчүзүнде найысылалдың оң талакы эриинге хүрээ…

Тываның Онза байдалдар яамызы

Эвилең-ээлдек болуру 1) Даштыгаар үнүп, ажыл-үүлезин чогудуп, амыдыралга кылып чаңчыга берген хамык чүүлдерин карантин, бот-изоляция үезинде хоруп каан болганда, кижилерниң сагыш-сеткили ундаралга таваржы берип болурун Россияның Онза байдалдар яамызының психологтары…

Тарылга ажылы эгелээн

Часкы хову ажылдарын чогуур үезинде эгелээрин база тарылга шөлдерин калбартып, мал оолдаашкынын онза хыналдага алырын Тываның Баштыңы апрель эгезинде-ле чугаалаан турган. Оон ыңай тус черниң бараан бүдүрүкчүлерин деткиирин база немей…

Тайга-таңдывыстың ыяжы артар ирги бе?

Кижи аныяк үезинде чүдүлге деп чүвени херекке албас чораан. Коммунизмниң негелдези чүдүлгени хоруп турганында бооп чадавас. Ам харын, лама башкыларга баргаш, билип ап турар бис. Оларның саналы-биле, мону кылбас, ындыг…
Меню