Архив

Социал адыр

«Коронавирус 5 чыл болгаш бистен адырлыр»

Ноябрь 13 – Делегейде караа көрбестер хүнү “Шынның” аалчызы, Орлан Николаевич Баян, боду хам болурундан аңгыда, төрүмелинден караа көрбес салым чолдуг болза-даа, амгы үеде чону-биле кады ажылдап чоруур, ажыл-ишке кызымаккай…

Өг-бүлеге – күрүнениң деткимчези

Уруг-дарыглыг өг-бүлелерге социал деткимчени хандырып бээр талазы-биле федералдыг болгаш республика хоойлужудулгазын боттандырар сорулга-биле Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы дараазында медээни дыңнаткан. Уруг-дарыглыг өг-бүлелерге көрдүнген социал деткимче хемчеглерин  республикада…

БАЖЫҢ-БИЛЕ ХАНДЫРАР

Тыва Республикада өскүс уругларны болгаш ада-иезиниң ажаалда-тежээлдези чок арткан уругларны тускайлаттынган чурттаар оран-сава хөлезилээр керээ ёзугаар чылдың-на бажың-биле хандырып турар. Ол программа-биле 2019 чылда айыттынган категорияның хамаатыларының аразындан 150 кижини…

Социал өскүс чорукту болдурбазы-биле ажылды күштелдирер

Республикага 2020 чыл­­дың тос айларының иш­тинде назы четпээн 50 уруглар ада-иезиниң хайгааралы чок артканының дугайында аналитиктиг медээни Тываның Чазаа дыңнадып турар. Уруг-дарыын төрээн ада-иези азырап өстүрүп кижизидер чаңчылды кадагалап алыры-биле…

Үлегерлиг ада дугайында сөс          

Эки садыгжы – эртине сеткилдиг (Очерк) Бүрбү Балчыырович Серен – 40 ажыг чыл дургузунда садыг шугумунга бараан болуп келген, амгы үеде хүндүлүг дыштанылгада, 80 харлыг болза-даа, республиканың «Шын» солунга удаа-дараа…

Соңгукчунуң ат-алдарын камгалаар

Тыва Республиканың Дээди Хуралы (парламентизи) октябрь 28-те 614 дугаарлыг доктаалды үндүрген. «Амгы үе» деп аттыг телеканалдың хоойлуга дүүшпес ажыл-чорудулгазынга хамаарыштыр бөлүк соңгукчуларның дилээн «төгерик столга» сайгарып чугаалашкаш, киирген сүмелерни бадылаарының…

Айыылдыг аарыгдан камгаланыңар!

2020 чылдың ноябрь 5-те рес­публикада коронавирус ин­фек­циязының эпидемиологтуг байдалы. 196 кижи сегээни-биле эмнелгеден үндүр бижиттинген. Ниитизи-биле бо үе дургузунда лабораторияга бадыткаттынган диагнозтуг 9697 кижи сегээн. Лабораторлуг тестирование-би­ле 99 кижи илереттинген,…

«АЗИЯНЫҢ ТӨВҮ» 35 харлаан

Сураглыг  «Азия төвү» («Центр Азии») деп бөлүк бо чылдың ноябрьда  35 харлаар. Үндезилекчилерниң би­рээзи Тываның алдарлыг артизи Олег Сарыгларның  сактып чугаалааны-биле төөгү мындыг болган.  «Бир катап 1985 чылда  «Аян» бөлүк-биле…

Төлевилел боттаныышкында

                                                                                                                       Шолбана Куулар: «ЧЕМГЕРИКЧИ ИНЭЭВИСТЕН СЕС БАШ  МАЛ БОДАРААН» Боттары ам-даа аныяк Шолбана биле Салчак-оол Кууларлар чеди ажы-төлдүг. Кайызы-даа Кызыл кожууннуң культура эргелелинде ажылдап турарлар – бирээзи ында таңныыл…

ЭРТЕМГЕ  ДАЯНЫР

Москваның күрүне универ­сите­диниң М.В. Ломоносов аттыг медицина төвү хамчык үезинде чидириг чок болган. «Эртем делегейи» РЭА-ның корреспондент кежигүнү С.Т. Мацкеплишвили-биле чугаа кылган. “ЭД”: Чуртувуста мындыг түңнелге канчап келдиңер ? СТ:…
Меню