Архив

Социал адыр

Ыдыктыг черлеривис

Тыва радионуң аныяктар болгаш уруглар редакциязынга ажылдап тургаш, ажык-чарлыг үениң девии-биле национал езу-чаңчылдар болгаш шажын-чүдүлге дуга­йында баштай-ла дидими-биле чырыдып эгелээним меңээ уттундурбас. 1980 чылдар төнчүзүнде найысылалдың оң талакы эриинге хүрээ…

Тываның Онза байдалдар яамызы

Эвилең-ээлдек болуру 1) Даштыгаар үнүп, ажыл-үүлезин чогудуп, амыдыралга кылып чаңчыга берген хамык чүүлдерин карантин, бот-изоляция үезинде хоруп каан болганда, кижилерниң сагыш-сеткили ундаралга таваржы берип болурун Россияның Онза байдалдар яамызының психологтары…

Тарылга ажылы эгелээн

Часкы хову ажылдарын чогуур үезинде эгелээрин база тарылга шөлдерин калбартып, мал оолдаашкынын онза хыналдага алырын Тываның Баштыңы апрель эгезинде-ле чугаалаан турган. Оон ыңай тус черниң бараан бүдүрүкчүлерин деткиирин база немей…

Тайга-таңдывыстың ыяжы артар ирги бе?

Кижи аныяк үезинде чүдүлге деп чүвени херекке албас чораан. Коммунизмниң негелдези чүдүлгени хоруп турганында бооп чадавас. Ам харын, лама башкыларга баргаш, билип ап турар бис. Оларның саналы-биле, мону кылбас, ындыг…

Арыг-силиг хоорайга чурттаар бис бе, азы…

 Интернет четкизинде чурттап турар хоорайы, суурунуң арыг-силии дээш, бок октап турар чурум чок улуска удур бижээн чагаалар-ла хөй.  Оларның чүгле чамдыызын мында парладывыс: «Хоорайда чер бажыңныг улус богуңарны кайы хамаанчок…

Аңчылар каттыжып алгаш, хемчеглерни алганы дээре

Амгы үеде өг-бүлем аайы-биле төрээн Тывамдан ырак черде чурттазымза-даа, ында кандыг өскерилгелер болуп турарын, интернет четкизинден үргүлчү номчуп турар мен. Бо хүннерде Тожу кожуунда халдавырлыг аарыг илереттингенин номчааш, сагыжым аарып,…

Теле-кичээлдерни эрттирип турар

Кожавыс Моол күрүнеде өөредилге черлериниң ажылын сентябрь бирээге чедир соксаткан. Моолдуң уруглар садтары, школалар, ортумак болгаш дээди өөредилге черлеринде карантин уламчылап турар. Амгы үеде өөреникчилер бажыңнарында олурар. Онзагай чүүл, хүн…

Тожу

Бүдүн Тываның чонун дүвү­реткен медээ: Тожу кожууннуң Ырбан сумузунга коронавирустуг  хамааты дыштанып чорааш барган. Красноярск чурттуг өг-бүле бодунуң машиназынга Тываже келгеш, март 22-ден апрель 4-ке чедир балыктап,  төрелдери-биле ужуражып, Тожу…

Үлегерлиг өг-бүле

Чогаалчы Степан Сарыг-оол биле Мария Черноусова Тываның төөгүзүнге балалбас исти арттырып каан, үлегерлиг, интернационалчы өг-бүлелерниң бирээзи. Олар 1949 чылда Москвага Тываның элчин черинге дужуп, таныжып алгаш, өг-бүле тудуп, 35 чыл…

Огород ажылы чугула

Чыраа-Бажының культура ажылдакчылары чурттакчы чон аразынга «Тергиин өзүмнер» деп мөөрейни интернет дамчыштыр чарлаан. Кол сорулгазы болза, суурнуң чонун огородка ногаа тарылгазынче хаара тудары. Амыдыралчы хемчегге 12 өг-бүле бедик көдүрлүүшкүннүг киришкеннер.…
Меню