Архив

Социал адыр

Бүдүн эт үрегдеве…

Чурттап турар хоорай, суурувус арыг, чараш болзун дээш, уруг-дарыгга ойнаар шөлдерни бажыңнар чанында кылып турары көскү апарган. А чамдык улус ону үрей теп каапкан боорга, хомуданчыг-даа, чаржынчыг-даа. Культуравыс чавызында бе…

Чугула айтырыг: октаан бок, кайда-даа…

Бөдүүн кижиниң чуртталгазының деңнели бедип, чамдык адырларда делегей чергелиг майыктарга чоок­шулап, харын-даа деңнежип, амыдыралды экижидер байдалдар тургустунуп турар үе-дир бо. Ажы-төлүвүс соңгаар ха­маанчок, даштыкы чурттарда ажылдап-амыдырап, өг-бүле тудуп; боттарывыс Азия,…

Чалгаа башкарыкчы компанияларны арыглаашкынга таварыштырарын сүмелеп турар

Күрүне Думазында ак сеткилдиг эвес ком­мунальщиктерниң чөпшээрелин казыыр ажылды дүргедедир херек деп, Күрүне Думазының парлалга албаны бижип турар.Өнчү-хөреңги ээлеринден хомудалдарны шу­­­дургу көөрү-биле, ак сеткилдиг эвес башкарык­чы компанияларның шупту бажыңнарының чөп­шээрелдерин…

ТОЖУ ЧЕРНИҢ ӨЗЕК МАЛЫ

РЕПОРТАЖТожу кожуунда хоочун ивижилер, дөрт ажы-төлдүң ада-иези Борбак-оол база Алдын-кыс Колдарның кайызының-даа ада-иези иви малдап чораан болгаш арга-дуржулгазы улуг. 1980 чылдарда совет үеде, чүгле чаңгыс төрел бөлүк безин 300-400 баш…

Келир үениң гроссмейстеринге бажың айтырыын шиитпирлежир

Бурятияга сургакчылап чорааш Тыва Чазактың дар­газы ын­да өөре­нип турар студентилер болгаш хуу шыдыраа школазының өөреникчизи Ыраккы Чөөн чүктүң Федералдыг округта спорт мастери деп атты чедип алган шыдыраачы Тамерлан Чындыгыр-биле, ооң…

АЛТАЙЛАР АРТЫШТЫҢ КОГУН ҮСПЕЗИН НЕГЕП ТУРАР

Алтай дылда “арчын” деп адаар ыдыктыг үнүш – артышты Алтай Республикада акша үндүрүп алыр дээн кижилер караа көзүлбестеп, когун үзе кырып туруп берген деп, Арам башкы бодунуң дүвүрелин видеога салып,…

СҮТТЕН ИЖИҢЕР!

Аваны алгап тура, сорунза болур — ие сүдүнге хамааржыр, эртем ёзугаар чугула тайылбырны көрээли.Ак чем болгаш аа сүтте бойдуста ховар дээн чемиштиг бүдүмел лактоза (сүт чигири) бар. Лактоза шөйүндүге баргаш,…

Масленица: төөгүнүң байырлалы

Масленица – Россияда калбаа-биле демдег­леп турар хөглүг байырлалдарның бирээзи, салгалдан салгал дамчып келген, камныг кадагалаттынып чоруур чаагай чаңчыл. Ыры-шоор, оюн-тоглаа, танцы-сам үзүктелбес, кышты үдээриниң, часты уткуурунуң солун байырлалы. Руська шаандан-на чылдың…

Аарыг чүгээртээн, ынчалза-даа камгаланыры чугула

Тыва Республиканың Росхереглелхайгаарал эргелели болгаш Кадык камгалал яамызының дыңнадып турары-биле алырга, 2021 чылдың февраль 27-ден март 5-ке чедир чеди хонук дургузунда коронавирус инфекциязындан 91 кижи эттинген. Ооң мурнунда неделяга деңнээрге…

Шилчип чоруур кубок Кызылдың херээженнер командазында

Репортаж Эрткен суббота хүнү, февраль 27, шамбалыгжыларга дүшкүүрлүг, девиденчиг болган дизе частырыг турбас. Школаның коллективи аалчылар хүлээп алыр дээш, дыка-ла чай чок хүнзээн улус. Ол хүн бо суурга спортчу хемчеглер…
Меню