Архив

Социал адыр

Чаа эгелээшкин

ЭЛЭЭДИЛЕРНИ СПОРТЧЕ ХААРА ТУДУП, КИЖИЗИДЕРИ-БИЛЕКызыл кожууннуң Адалар чөвүлели, «Чоннуң оолдары» организация база «Хамаатыларның бот-идепкейин деткиир ачы-дуза фондузу» Россияның Президент фондузунуң грантыларының мөөрейге бо чылын киришкеш, 500 муң рубльди ойнап алган.…

Хай-бачыт карак чивеш аразында болур

Кызылда солагай таалакы дачаларга (ЛДО) декабрь 5-те 40 харлыг эзирик иенин хайы-биле 7 айлыг уруу кудумчуга чанагаш хонгаш бурганнай берген. Оон мурнунда ийи улуг ажы-толун карактавайн арагаже сундуга бергенин барымдаалааш,…

«Өттүр көөрлер» — эң-не тывынгыр болгаш баштак команда

Эрткен неделяда «Каткы-биле дең эргелиг бис» деп инвалидтер аразынга оюн-баштак фестивалы болуп эрткен. Ук хемчегни Пре­зидентиниң грантылар фон­дузунуң деткимчези-биле Улусчу чогаадылга төвү болгаш Тываның тывынгырлар болгаш хөглүглер шимчээшкини организастап эрттирген.…

Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төп ажыттынган

Тываның юстиция яамызының организастааны-биле Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төптүң ажыдыышкыны болган. Моон соңгаар күүсекчи эрге-чагырга органнарының юристери, болчукчулар, ТывКУ-нуң юридиктиг клиниказының төлээлери республиканың чурттакчыларынга, оларны дүвүредип турар, ооң иштинде кредиттерге…

112 – ДҮРГЕН ДУЗА ХЕРЕК АПАРЗА…

112 – ДҮРГЕН ДУЗА ХЕРЕК АПАРЗА…Республиканың девискээринде камгалал шугумунуң 112-системазының дугайында медээлерни кижи бүрүзү билир ужурлуг.Камгалал шугумунуң «112» деп чаңгыс аай дугаары 11 аңгы муниципалдыг девискээрлерде: Кызыл биле Ак-Довурак хоорайларда,…

Уруглар-биле кезээде кады бис

Кадыкшылының арга-шинээ кызыгаарлыг уруглар-биле кезээде кады бисКызыл хоорайның муниципалдыг бюджеттиг өөредилге албан чериниң (МБӨАЧ) № 4 ортумак өөредилге шко­лазының (ОӨШ) чанында Дистанция­лыг өөредилгениң муниципалдыг төвүнде (ДӨМТ) Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнүнге тураскааткан…

ШКОЛАГА АЛДАР-АДЫ МӨҢГЕ АРТАР

Тывада база бир хоочун өөредилге черлериниң бирээзи, 1934 чылда улус-чоннуң ажы-төлүн эртем-билигге чедирип эгелээн Чаа-Хөл кожууннуң Булуң-Терек суурда ортумак ниити өөредилге школазы, эрткен 2019 чылда 85 чыл болган байырлалын демдеглеп…

Бүгү-Россияның караа көрбестер ниитилелиниң Тывага тургустунуп эгелээн төөгүзүнүң арыннары

Бистиң республикавыска 1958 чылда караа көрбес улустуң бир дугаар тургузуп турары организациязы тургустунган, ол Бүгү-Россияның караа көрбестер ниитилелиниң (БРКЧН) Красноярск крайда­ организациязынга хамааржып турган. Он кижиден тургустунган бичежек артель организастаттынган,…

Эмнерни ырак-узак кожууннарже чоруткан

Эмнерни ырак-узак кожууннарже чорутканТыва Республиканың чонунга социал деткимче программазының шугуму-биле «ОТИСИФАРМ» компаниязы эмнерни чорудуп берген.COVID-19 халдавырлыг аарыгны баш удур болдурбазы-биле дүрген профилактика чорударынга база ону эмнээринге «Арбидол», ОРВИ аарыын эмнээринге…

ТЫВАНЫҢ IX КАМБЫ-ЛАМАЗЫ ДҮЖҮЛГЕ ЕЗУЛАЛЫН НОЯБРЬ 22-ДЕ КЫЗЫЛГА ЭРТТИРГЕН

Чаа соңгуткан Гелек Нацык-Доржу (Сергей Сарыг­лар) 2015 чылда Иволга дацанның өөредилгезин дооскан. 1988 чылда Сүт-Хөлдүң Ак-Дашка төрүттүнген. Төрээн кожуунунуң Начын мөгези. Дүжүлгеге саадап турда, байыр чедирери-биле Сүт-Хөл кожууннуң бүгү ажыл-ишчи…
Меню