Архив

Социал адыр

Масленица: төөгүнүң байырлалы

Масленица – Россияда калбаа-биле демдег­леп турар хөглүг байырлалдарның бирээзи, салгалдан салгал дамчып келген, камныг кадагалаттынып чоруур чаагай чаңчыл. Ыры-шоор, оюн-тоглаа, танцы-сам үзүктелбес, кышты үдээриниң, часты уткуурунуң солун байырлалы. Руська шаандан-на чылдың…

Аарыг чүгээртээн, ынчалза-даа камгаланыры чугула

Тыва Республиканың Росхереглелхайгаарал эргелели болгаш Кадык камгалал яамызының дыңнадып турары-биле алырга, 2021 чылдың февраль 27-ден март 5-ке чедир чеди хонук дургузунда коронавирус инфекциязындан 91 кижи эттинген. Ооң мурнунда неделяга деңнээрге…

Шилчип чоруур кубок Кызылдың херээженнер командазында

Репортаж Эрткен суббота хүнү, февраль 27, шамбалыгжыларга дүшкүүрлүг, девиденчиг болган дизе частырыг турбас. Школаның коллективи аалчылар хүлээп алыр дээш, дыка-ла чай чок хүнзээн улус. Ол хүн бо суурга спортчу хемчеглер…

ШАГАА ЭРТЕНИ НАЙЫСЫЛАЛГА КЫЖЫРАҢ СООК БОЛГАН

РепортажБүдүү хүнү эрткен. Шагаа эртени найысылалга кыжыраң соок болган. Агаар медээзи-биле –30 ажыг градус. Агаар-бойдустуң хенертен өскерлирин тывалар “каш хонук бичии чылыпкаш, ам орнун негеп турары ол-дур” дижир чүве. Шынап-ла,…

Ак чолдуг  Шагаам

Тыва ёзуда ак өң сүзүглелдиг. Шагаада шупту чүве ак оштуг, ында ак өң колдаан. Бир – бир бодаарга, Шагаа деп сөс “ шаг агы” дээн ышкаш сагындырар. Шаг-шаандан ындыг,үнүп келген…

ТӨӨГҮЛҮГ 100 ЧЫЛ ЭГЕЛЭЭН

Кайгамчыктыг тура-соруктуг, дидим чүректерлиг альпинистер 10 шак болганда барык 4000 метр, агаар эвээш шыпшыкче үнүп келгеннер.Февраль 6-да тыва альпинистер Тыва чернин эң бедик шыпшыы болур 3976 м Мөңгүн-Тайгаже үнгеш келгеннер.…

КУЛЬТУРА ТӨВҮНДЕ

Чаңгыс хүннүң сургакчылаашкыны кончуг девиденчиг болур чүве, кыска хүн дургузун чөптүг ажыглавас болза, кылыр планын чедир кылбайн барып болур. Чүгле четтигер дээш, баш бурунгаар долгажып алыр. Чаа шагның хөгжүлде херекселдерин…

БАЙ МООЛ, АЖЫЛЧЫН ТЫВА

Пенсия, пособие дээш өске-даа социал төлевирлерни Россия Федерациязының Чазаа хандырып турар болгаш бис, тыва чон, күрүнениң азыралынга дыка амдажаан бис. Ие капиталы бир дугаар төрүттүнген чаш уругга 466 617 рубльди,…

Бажында чаглактыг

  Чон аразында кандыг-даа кадыг бергеге торулбас, бажының дүгү көгерип, акшый-даа берген болза, ишти-хөңнү аныяк, хөглүг-баштак чаңын салбас, амыдыралга быжыг туруштуг кижилер чоруур. Оларның бирээзи Ольга Кыргысовна Дамдын. Кандыг-даа ажылды…

МООЛДУҢ СЕНГЕЛ ТЫВАЛАРЫНЫҢ ШАГАА БАЙЫРЛАЛЫН УТКУУРУНУҢ ЧУРУМУ

Баярсайхан БАДАРЧ, Тываның Гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң эртем ажылдакчызы Шагаа – чөөн чүк чоннарның эрги чылды үдеп, чаа чылды уткуур эң ыдыктыг улуг байырлалы. Ол дээрге, соок кышты…
Меню