Архив

Социал адыр

Авыралдыг аржааннарывыс

Тываның Баштыңы чыл санында Тывага аржааннар (чоннуң эмненири суг баштарының) неделязын эрттирер дугайында медээни дыңнатканБүгү делегейниң кызымаа-биле ам-даа демисежири уламчылап турар чаа коронавирус инфекциязы кижиниң курлавыр күштерин, кадыкшылын долузу-биле оттурарын,…

Коронавирус-биле амгы байдал

  Тываның кадык камгалал сайыды Артыш Саттың чугаазы-биле: бо хүнде коронавирустан эмнедип турар 1568 пациентилер бар, стационарлыг эмнээшкинни 423 кижи ап турар, поликлиникаларда амбулаторлуг эмнээшкинде 1145 аарыг кижилер бар. Неделя…

Тыва хүрешке бердинген…

Амыдырал-чуртталгага кандыг-даа бергелер таварышса, бурунгаар чүткүлдүг болгаш быжыг туруштуг кижилер бистиң аравыста кайы кө­вей. Чаңгыс салдынган сорулгазын эчи­зинге чедирер, тыва хүрешке езу­луг сагыш-сеткили-биле бердинген кижилерниң бирээзинге, Тыва На­цио­нал хүреш федерациязының…

Чаа эгелээшкин

ЭЛЭЭДИЛЕРНИ СПОРТЧЕ ХААРА ТУДУП, КИЖИЗИДЕРИ-БИЛЕКызыл кожууннуң Адалар чөвүлели, «Чоннуң оолдары» организация база «Хамаатыларның бот-идепкейин деткиир ачы-дуза фондузу» Россияның Президент фондузунуң грантыларының мөөрейге бо чылын киришкеш, 500 муң рубльди ойнап алган.…

Хай-бачыт карак чивеш аразында болур

Кызылда солагай таалакы дачаларга (ЛДО) декабрь 5-те 40 харлыг эзирик иенин хайы-биле 7 айлыг уруу кудумчуга чанагаш хонгаш бурганнай берген. Оон мурнунда ийи улуг ажы-толун карактавайн арагаже сундуга бергенин барымдаалааш,…

«Өттүр көөрлер» — эң-не тывынгыр болгаш баштак команда

Эрткен неделяда «Каткы-биле дең эргелиг бис» деп инвалидтер аразынга оюн-баштак фестивалы болуп эрткен. Ук хемчегни Пре­зидентиниң грантылар фон­дузунуң деткимчези-биле Улусчу чогаадылга төвү болгаш Тываның тывынгырлар болгаш хөглүглер шимчээшкини организастап эрттирген.…

Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төп ажыттынган

Тываның юстиция яамызының организастааны-биле Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төптүң ажыдыышкыны болган. Моон соңгаар күүсекчи эрге-чагырга органнарының юристери, болчукчулар, ТывКУ-нуң юридиктиг клиниказының төлээлери республиканың чурттакчыларынга, оларны дүвүредип турар, ооң иштинде кредиттерге…

112 – ДҮРГЕН ДУЗА ХЕРЕК АПАРЗА…

112 – ДҮРГЕН ДУЗА ХЕРЕК АПАРЗА…Республиканың девискээринде камгалал шугумунуң 112-системазының дугайында медээлерни кижи бүрүзү билир ужурлуг.Камгалал шугумунуң «112» деп чаңгыс аай дугаары 11 аңгы муниципалдыг девискээрлерде: Кызыл биле Ак-Довурак хоорайларда,…

Уруглар-биле кезээде кады бис

Кадыкшылының арга-шинээ кызыгаарлыг уруглар-биле кезээде кады бисКызыл хоорайның муниципалдыг бюджеттиг өөредилге албан чериниң (МБӨАЧ) № 4 ортумак өөредилге шко­лазының (ОӨШ) чанында Дистанция­лыг өөредилгениң муниципалдыг төвүнде (ДӨМТ) Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнүнге тураскааткан…

ШКОЛАГА АЛДАР-АДЫ МӨҢГЕ АРТАР

Тывада база бир хоочун өөредилге черлериниң бирээзи, 1934 чылда улус-чоннуң ажы-төлүн эртем-билигге чедирип эгелээн Чаа-Хөл кожууннуң Булуң-Терек суурда ортумак ниити өөредилге школазы, эрткен 2019 чылда 85 чыл болган байырлалын демдеглеп…
Меню