Архив

Төөгүнүң арыннары

ТЫВАГА ШАЖЫН-ЧҮДҮЛГЕНИҢ ТУРГУСТУНАРЫНГА КИИРГЕН ҮЛҮҮМ

«Бо чылдың ноябрь 7-де 100 чылдаанын демдеглеп эрттиргенивис Улуг Октябрь революциязының Тывага, тыва чонга чедирген эки салдарын билир бис. Ынчалза-даа эмин эрттир хувискаалчып, хүрээлеривис өрттедип, канчаарга-даа бойдустан салым-чаяанныг, кандыг-даа болза, эртем-билиглиг хам, ламаларывысты хоруп, харын-даа мырыңай узуткап чораанывыстан, ам бо хүннерде өөделевейн, арага-дарыдан, өлүрүүшкүн-чидириишкинден когарап чоруурувус ол.

ТАР ҮЕЗИНИҢ ЭҢ ШЫЫРАК МӨГЕЛЕРИ

Тыва Арат Республика бот-догуннаан хамаарышпас күрүне кылдыр 1921 чылда тургустунган соонда, төөгү демдеглелдери ёзугаар алырга, тыва күрүнениң национал байырлалы Наадымны эң-не баштай 1922 чылдың июль 28-те Кызылга “Мал ажылдакчыларының национал-революстуг байырлалы – Наадым” деп ат-биле байырлап эрттирген. Ол-ла хевээр Наадым тыва күрүнениң онзагай национал байырлалдарының бирээзи апарган.

Меню