Архив

Төөгүнүң арыннары

ТАР ҮЕЗИНИҢ ЭҢ ШЫЫРАК МӨГЕЛЕРИ

Тыва Арат Республика бот-догуннаан хамаарышпас күрүне кылдыр 1921 чылда тургустунган соонда, төөгү демдеглелдери ёзугаар алырга, тыва күрүнениң национал байырлалы Наадымны эң-не баштай 1922 чылдың июль 28-те Кызылга “Мал ажылдакчыларының национал-революстуг байырлалы – Наадым” деп ат-биле байырлап эрттирген. Ол-ла хевээр Наадым тыва күрүнениң онзагай национал байырлалдарының бирээзи апарган.

Меню