Архив

Төрээн дыл хүнүнге

ДҮРҮМ БОЛГАШ СЛОВАРЬ

Тыва дылдың сөстерин шын бижээнивисти ылавылаарда, хамыктың мурнунда ажыдар дептеривис “Тыва дылдың орфографтыг словары”. Тыва сөстерниң шын бижимелин чаңгыс аайжыдып быжыглаарынга бо словарьның ужур-дузазы, ону тургузар дээш эртемденнерниң кылып чоруткан ажылы канчаар-даа аажок улуг дээрзи бүгүдеге билдингир. Ынчалза-даа тыва сөстерниң чамдыызын словарьда чаңгыс аайлажытканынга чигзиниишкиннер тыптып кээр-дир.

ЭҢ ЭКИ ЧАГАА КИЧЭЭЛИ – 2022

«Эӊ эки чагаа» деп мөөрей төрээн орус дылынга камныг хумагалыг болурун угаадыр, чагаа бижиир чаӊчылды катап тургузар сорулгалыг.
Россияныӊ почтазы, Москваныӊ В.Ломоносов аттыг күрүне университеди, Россияныӊ харылзаа ажылдакчыларыныӊ профсоюзу бо мөөрейни чылдыӊ-на эрттирип турар.

Меню