Архив

ТАР-ның 100 чылынга

УЛУГ ӨГБЕМ — МИХАИЛ НОРДУП-ООЛ

ССРЭ үезинде тырттырып үндүрген хөй уран-чечен кинофильмнер аразында көрүксенчиг болгаш алдарлыг, уттундурбас чараш ырыларлыг «Свинарка и пастух» деп кинону (1951ч., режиссеру Иван Пырьев) эрткен неделяда «5» телеканалга база катап таалап көрдүм.

ДОШКУН ЧЫЛДАРГА ТОРУЛБААН

ТАР-ның тургустунганындан бээр 100 чыл оюн демдеглээн төөгүлүг чыл адакталып келген. Бо чылдың дургузунда Тываның хөгжүлдезинге көскү исти арттырган билдингир кижилер дугайында хөй материалдар солун-сеткүүлге бижиттингилээн. Бо удаада номчукчунуң кичээнгейинге эң баштайгы херээжен даш чонукчузунуң дугайында чугаалаксадывыс.

ТӨӨГҮЛҮГ ЧУРУК

Кызыл хоорайның чурттакчызы Хүрең Оюн «Шын» солуннуң редакциязынга эрткен чүс чылдың төөгүлүг чуруун эккелген. Хүрең Чамзановичиниң чугаазы-биле алырга, ол төөгүлүг чурукта Алтай крайга көдээ ажыл-агый талазы-биле өөренип чораан тыва сургуулдарны тырттырган. Эргижирээн чуруктуң артында «1932 чылда Соңгаар Таштыг деп черге тырттырган чурук» деп бижимел бар. Ону Дамба деп студент демдеглеп бижээн.

ТЫВА ЛИТЕРАТУРАНЫҢ ҮНДЕЗИЛЕКЧИЛЕРИ

Тывага баштайгы солуннарны 1926 – 1930 чылдарда моол дылга парлап үндүре бээрге, чогаадыкчы салым-чаяан­ныг кижилер шүлүктерни, кыска чечен чугааларны чогаадырын шенеп эгелээннер. Бир эвес шүлүк жанрын алыр болза, баштай парлаттынган шүлүк Доңгак Барыкаанның “Үнен” солунга 1929 чылда үнгени “Марттың сес” деп шүлүк деп чо­гаал­ шинчилекчилери тодаратканнар.

100 ЧЫЛДЫҢ КҮРҮНЕ ШАҢНАЛДАРЫ

100 ЧЫЛДЫҢ КҮРҮНЕ ШАҢНАЛДАРЫ Бөгүн, август 14-те, Тыва Республиканың Чазак Бажыңынга ТАР-ның 100 чылдаанынга тураскааткан, республиканың шылгараңгай кижилеринге шаңнал-макталдар тыпсыр байырлыг хемчег болуп эрткен. Эртенгиниң 9 шактан эгелеп-ле, Чазак Бажыңынга…

ЭКЭЭНДЕЙ – ИННОКЕНТИЙ

Тыва Арат Республиканың 100 чыл оюн байырлап турар хүннерде Тываның найысылалы Кызыл хоорайда Орус культура төвүнүң девискээринге Иннокентий Сафьяновка тураскаалды ажыдып, тыва күрүнени тургузарынга дорт киришкен орус чоннуң шылгараңгай оглунга Тываның чону мөгеер.

БАЙЫРЛЫГ КОНЦЕРТ

Чүгле бөгүн, август 14-те, 17:00 шакта «Россияның хөй-ниитиниң телевидениезинге» (ОТР) «Тува 24» телеканал Тыва Республиканың 100 чыл оюнга тураскааткан байырлыг концертти бараалгадыр.

“ТЫВА 100 ЧЫЛ ДУРГУЗУНДА: БОЛУУШКУННАР, БАРЫМДААЛАР, КИЖИЛЕР”

Мындыг аттыг фоточуруктарлыг альбом ТАР-ның 100 чылынга уткуштур үнген. Медиатөлевилелдиң угланыышкыны Тыва Арат Республиканың 100 чылының темазын чүс чылды өттүр көрүүшкүн-биле чырыткан. Фотоальбомнуң арыннарын баштай ажып көрген кижилерниң бирээзи Владислав Ховалыг, ооң дугайында ол бодунуң блогунда бижээн.

Меню