Архив

ТАР-ның 100 чылынга

ЭҢ БАШТАЙГЫ ТЫВА ГЕНЕРАЛ

Семен Данилович Шома – эң баштайгы тыва генерал. Ол үеде эң-не бедик атты 3 кижи алган. Оларның бирээзи Семен Шома болган. Ол ТАР-ның «Кызыл Сылдыс» ордени-биле ийи катап шаңнаткан.

«ШЫН» СОЛУН РЕДАКЦИЯЗЫНГА АЖЫЛДААНЫМ

…Бир катап сайгарылга үе­зин­де Салчак Дамба санал берип шүгүмчүлээш, бир ажылдакчының арнынче чаңгыс салаазын айтып алгаш, аажыланып турда, фотограф тырттыргаш, чуруун үндүргеш, хана-солунга азып каан. Салчак Дамба ону көргеш, аажок хорадап изигленген, а ажылдакчылар ону кочулап, бүдүү каттыржып-даа турганнар…

ТЫВАНЫҢ БАШТАЙГЫ ЧОЛААЧЫЛАРЫ

«Ачамның чолаачылар курзунга өөренип тургаш, башкылары-биле тырттырган чуруун тып алдым. Шаанда ТАР үезинде бирги чолаачыларны башкылар та кайыын келгеш өөредип турган, ынчан ДОСААФ турбаан болгай…»

ЧҮРМИТ-ДАЖЫ. БАШТАЙГЫ СОЛУННАР. ДОКТААЛДАР …

 “Шын” солун 1925 чылдың август 31-де «Эрге шөлээлиг Таңды Тыва» деп ат-биле үнген. 1925 чылдың сентябрьда солунну «Тываның шыны» кылдыр эде адаан. Тыва үжүктү чогааткыже чедир солун эрги моол бижиктиг үнүп турган. 96 чыл дургузунда бо хүнге чедир дыка улуг орукту чурттап эрткен. Холуңарда тудуп алганыңар бо солунуңар 19 479 дугаар үндүрүлгези-дир, хүндүлүг номчукчу.

ДАГЛЫГ ЧУРТУМ ЭЗИРИ

Төрээн Тывавыстың арыг-чаагай ак-көк дээринге агаар оруун изеп ажыткан Тыва Арат Республиканың эң баштайгы ужудукчуларының бирээзи мөңге меңги, харлыг-доштуг, каас-чараш чурумалдыг Мөңгүн-Тайганың эрес-дидим, маадыр оглу Сергей Мургулчуевич Хунан-оолга тураскааттым.

ОБЪЕКТИВТЕ 100 ЧЫЛ

Бөгүн Кызылдың Арбат шөлүнге Тыва Арат Республиканың 100 чылдаанынга тураскааткан “Объективте 100 чыл” деп делгелге ажыттынган. Делгелгени Тываның Чурукчулар эвилели биле “Алдын скиф” культурлуг фонд организастаан.

ШААНДА ХЕМ-БЕЛДИРИН ДАА-ХАМБЫ ЭЭЛЕП ЧУРТТАП ЧОРААН

Хем-Белдири – оюннар чурту. Ынчалза-даа эрткен чүс чылдың эгезинде Хем-Белдириниң девискээринге салчактарның Даа-Хамбызы чурттап чораан. Ол чайын-даа, кыжын-даа көшпес, чаңгыс черге – Хем-Белдиринге чурттап олурар лама болган. Даа-Хамбы кадай база ап чорбаан, чүге дизе шажын дүрүмнерин кончуг сагыыр, биче сеткилдиг кижи чораан.

Меню