Тываның Чазаанда

Тываның Баштыңы чаа коронавирус инфекциязынга удур чорудуп турар хемчеглер дугайында ээлчеглиг отчетту берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа корона­вирус инфекциязынга удур хемчеглерниң дуга­йын­да бодунуң блогунда дыңнаткан: Хүндүлүг, чаңгыс чер-чурт­тугларым! Коронавирустуң чаа халдавырының бүгү айыылын билип турарыңар эки-дир. Коргунчуг бо аарыг бисти оюп эрте…

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чаңгыс чер-чурттугларынга КЫЙГЫРЫЫ

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларывыс! Кижи бүрүзүн хөлзеткен бир айтырыг-биле кыйгырыгны кылып тур мен.  Бөгүн коронавирус халда­вырының чаа хевири бүгү де­ле­гейде нарын байдалды болдур­ган. Бистер ышкаш эвээш­ чоннарга ол дыка айыылдыг. Бистиң…

Республикаже кирер оруктарга санитар постуларын тургузуп, чаа терапия корпузун калбартырын негээн

Коронавирус халдавырлыг кижилерни илередир дээш, Кызылдың аэропортунда база Тываже кирер оруктарда санитар-карантин постуларын ажылдаткан. Республиканың Баштыңы ол пос­тулар­ның ажылын таарыштырары-биле чогуур дериг-херекселдерни салыр даалганы берген.  «Республикаже кирер үш чер бар.…

Кадрлар солушкан

Чазак Даргазының оралакчызы Органа Натсактың өске ажылче шилчээни-биле, Күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Саида Сенгии Тываның Баштыңының социал айтырыг­лар талазы-биле оралакчызынга томуйлаткан.«Бо үеде чаңгыс командага ажылдап тургаш, доктаамал чурум-биле шиитпирлиг…

Хемниң унун арыглап-аштаары херек бе?

“Эрткен дыштаныр хүн­нерде Тожу кожууннуң чурт­так­чыларынга  шагдан тура-ла чугула херектиг чаа көвүрүг тудуунуң эгелээш­кининче чорааш, Тоора-Хемде хемниң унун арыглаар­ дугайында айтырыгның чаңгыс аайлашкак эвес бай­да­лынче кичээнгейни угландырдым. Бойдус курлавырлары болгаш…

Тожулар ортулукта ышкаш чурттап турарлар

Тываның Баштыңы 2020 чыл Тожу кожууннуң хөгжүлдезинге эргилделиг чыл болурун айыткан: көвүрүг тудуу эгелээн, чырыкты шөерин дугурушкан. Тываның Тожу кожуунун 2023 чылга чедир чырык-биле бүрүн хандырар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол…

«Алдын кырында орбак чүвүрлүг олурар тыва» — деп турган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң март 15-те ГТРК “Тываның” корреспондентизи Константин Куцеваловка интервьюзундан айтырыглар. – Чылдың-на бо айда болуп тур­ган Красноярск экономиктиг шуул­ганын соксадып каапкан, Тыва маңаа төлептиг киржип, хуваалда ёзугаар­…

Регионнуң девискээринге кезээде белен чоруктуң чурумун киирген

Республика девискээринде ук аарыгдан аараан чаңгыс-даа таварылга бүрүткеттинмээн. Март 17-ден эгелеп, Тываның девискээринде коронавирустуң нептерээрин болдурбазы-биле, кезээде белен чоруктуң чурумун киирген. Регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол понедельникте Аппарат хуралында ону дыңнаткан:…

Чадаанага эртер аът чарыжын май айже чылдырган

Тывада коронавируска удур карантинни март 17-ден апрель 30-ге чедир чарлаан. Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол коронавируска удур комиссияны боду харыылап удуртурун март 16-да болган Аппарат хуралынга чугаалаан. Республика иштинге коргунчуг айыыл­га…

Мергежилди бо хүнге дүүштүр шилиир,азы Тыва бодунуң инженерлерин, ужудукчуларын, тудугжуларын манап турар

Эрткен хүн-биле чурттаары болдунмас. Ол дугайында дүүн республиканың Баштыңының эгелекчи саналы-биле тургускан өөредилге албан черлериниң директорлар Чөвүлелиниң ээлчег­лиг хуралынга чугааны чоруткан. Чугаалажыышкын шынап-ла, маргылдаалыг сайгарылгага эрткен болгаш, бүгү чүүлдү чүгле…
Меню