Архив

Тываның Чазаанда

ҮШ ЯАМЫГА ЧАА УДУРТУКЧУЛАРНЫ ТОМУЙЛААН

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг неделя санында болуп турар Аппарат хуралынга чазактыӊ составын ам-даа тургузуп турарын демдеглээш, ооӊ чаа кежигүннерин таныштырган.

РЕСПУБЛИКАНЫҢ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БОЛГАШ ХАРЫЛЗАА САЙЫДЫНЫҢ ОРАЛАКЧЫЗЫН ТОМУЙЛААН

ТР-ниң информатизация болгаш харылзаа сайыдының оралакчызынга Иосиф Көрген-оолду томуйлаан. Ол чурагайлыг инфраструктура база харылзаа айтырыгларын башкарар. Күрүне албанынче кээр мурнунда, 2017 чылдан бээр «Ростелеком» ПАН-га төлевилелдер менеджери болуп ажылдаан.

Тыва Республиканың Чазааның структуразын болгаш составын өскерткен

ЧАА УДУРТУКЧУ – МЕҢГИ КАРА-ООЛ

Октябрь 13-те Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың экономика сайыдының хүлээлгезин күүседир албан-дужаалга Меңги Хомушкуевич Кара-оолду томуйлаан.

ЧАЗАКТА ЧАА ТОМУЙЛААШКЫН

Тыва Республиканың информатизация болгаш харылзаа сайыдының хүлээлгезиниң күүседикчизи кылдыр Айдың Чюдюкту томуйлаан.

ЧАЗАК ДАРГАЗЫНЫҢ ОРАЛАКЧЫЗЫН ТОМУЙЛААН

Октябрь 5-те, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы – Тыва Республиканың Баштыңының Администрация — Тыва Республиканың Чазааның Аппарат удуртукчузу албан-дужаалды күүседир кылдыр Хертек Сергек Сергеевичини томуйлаар дугайында чарлыкка атты салган.

ЭЗИРИК ЧОЛААЧЫЛАРГА ТОРГААЛДАРНЫ ШЫҢГЫЫРАТКАН

Бөгүн Тываның Баштыңының удуртулгазы-биле эрткен Аппарат хуралынга республикада корум-чурум талазы-биле байдал дугайында ИХЯ-ның сайыды Ю.С. Поляков илеткээн: «Эрткен неделяда демдеглеттинген 5 орук-транспорт болуушкунунуң шуптузу Кызыл хоорайга болган. Бирээзиниң туңнели өлүм-биле доозулган. Автомашинаның рулюн башкарып шыдавайн барганындан, транспорт аңдарылган түңнелинде, чолаачы боду мөчээн, 6 пассажири аар кемдээшкиннерни алган.

ҮРЕ-ТҮҢНЕЛДИГ АЖЫЛДААРЫН КҮЗЭЭН

Сентябрь 28-те Национал театрга эрткен, республиканың дээди албан дужаалынче Владислав Ховалыгның киргениниң байырлыг езулалында, СЭКП Тыва обкомунуң бирги секретары Григорий Ширшин, Тываның бирги президентизи Шериг-оол Ооржак база 2007-2021 чылдарда республика Баштыңы чораан Шолбан Кара-оол онза хүндүткелдиг аалчылар бооп киришкен.

Меню