Архив

Тываның Чазаанда

Тываның Баштыңы республика Чазааның составында өскерилгелерни кылган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика чазааның аппарат хуралын бөгүн боду башкарып эрттирген.Тыва Республиканың Чазааның составынга хамаарыштыр өскерилгелерни киирер дээн бодунуң шиитпирин чазак кежигүннеринге дыңнаткан.“Бөгүнгү ажыл-херекчи сорулгалар, көрүштер чаартынган. Ону чедип…

Уругларның айыыл чок чоруу

Тыва Республикага назы четпээн уруглар-биле орук озал-ондактарын эвээжедири-биле орук-транспорт кемдээшкиннеринге удур «Айыыл чок чорук лабораториязының» ажыдыышкыны Азия төвүнге сентябрь 16-да болуп эрткен. Орук шимчээшкининиң элээди киржикчилерин орукка айыыл чок чорук…

Мал чеминиң белеткели дооступ турар

Tываның 13 кожуунунда мал чеминиң белеткели доозулган Тываның 17 кожуунунуң 13-жү мал чеминиң белеткелин сентябрь 14-ке чедир дооскан. Республика чазааның аппарат хуралында кампанияның түңнелин үндүрген.  5 кожуун – Таңды (25390…

Чылгы ажыл-агыйының талазы-биле Россияда мурнунда  5 регионнуң санынче ТЫВА кирген

Сөөлгү 20 чылда Тывада чылгы малдың баш саны 3,3 катап көвүдээн. Наадым хүннеринде мал ажыл-агый хөгжүлдезиниң талазы-биле конференцияда, ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы ук адырның амгы болгаш келир үезиниң…

Хөмүр-даш чедиргени дээш, субсидияны кымнарга бээрил?

                    Республиканың ырак-узак суурларынга хөмүр-даш сөөртүп  чедирген хуу сайгарлыкчыларга, юридиктиг черлерге субсидия бээриниң чурумун база ук доктаалда тайылбырлап бижээн. Шак ындыг субсидия алыр черлерге күрүне болгаш муниципалдыг албан черлери…

Чылгы ажылы-биле Россияда 5 регионнуң санынче Тыва кирген

Тыва чылгы ажыл-агыйының талазы-биле Россияда мурнунда 5 регионнуң санынче киргенСөөлгү 20 чылда Тывада чылгы малдың баш саны 3,3 катап көвүдээн. Наадым хүннеринде мал ажыл-агый хөгжүлдезиниң талазы-биле конференцияда, ТР-ниң Көдээ ажыл-агый…

Көдээ ажыл-агыйынга хереглелдиг черлер контроль-хайгааралда

Россияның көдээ ажыл-агыйын хайгаараар албан чериниң регионда салбырының чер болгаш тарааның шынарын болгаш айыыл чок чоруун контрольдаар эргелели республика девискээринде көдээ ажыл-агый ажыглалдыг шөлдерниң хөрзүннүг черин камгалап, ону ажыглалдан шуут…

Республикага туризм адырын хөгжүдер дээш

Тыва Республикага туризмни хөгжүдер талазы-биле хемчегниң боттаныышкынынга сайгарылганы чазак хуралынга кылган.Амгы үеде кижилерниң хереглелин хандырарынче база амыдырал-чуртталганың шынарын экижидеринче угланган экономиканың бир чугула адырынга туризм хамааржыр. Ырак-чооктан сурагланып келген аян-чорукчуларга Тыва…

ОДАЛГА, КЫШКА БЕЛЕТКЕЛ

ЧУГУЛА АЙТЫРЫГЛАРНЫҢ БИРЭЭЗИ Республиканың 13 кожуунунда чедери берге 30 суурларда 125 социал объектилерге 15181 тонна хөмүрнү садып чедиреринге субсидия кылдыр 2020 чылдың республика бюджединде 45315,5 муң рубльди тускайлаан.Бо хүннүң байдалы-биле алыр…

Школалар болгаш уруглар садтарының тудуглары

 ”Өөредилге” национал төлевилел күүселдези-биле 2020 чылда республикада ийи школа туттунуп турар. Тес-Хем кожууннуң Ак-Эрик суурда 176 олуттуг школа тудуу 98 хуу белен болза, Кызыл хоорайның солагай талакы дачаларында Пригородная кудумчузунда…
Меню