Архив

Тываның Чазаанда

Чаа чыл-биле чылыг сөстер

Эргим, чаңгыс чер-чурттугларым!Бис шупту Чаа чылдың дүрген дүжерин күзеп турар бис. Ол биске чаа чедиишкиннерге болгаш эгелээшкиннерге идегелди шаңнаар болгай.Эртип турар 2020 чыл ковид «мурнунда» болгаш «соонда» деп чарлып турар.…

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Интерфакска» регионнуң чедиишкиннерин болгаш чаа сорулгаларын таныштырган Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрь 12-де республиканың парламентизинге чыл санында бээр айыткалын берген. Сөөлгү 15 чылда регионнуң экономиказы барык…

Эрткен чылдың угланыышкыннарын хевээр арттырган

Агаар транспортунуң федералдыг агентствозу 2021 чылда субсидиялыг авиабилеттер садар маршруттарның даңзызын бадыткаанСубсидиялыг билеттерни 21 авиакомпания садып эгелээр. Эрткен чылдың угланыышкыннарын хевээр арттырган. Авиакомпанияларның даңзызы херек кырында көңгүс өскерилбээн.2021 чылда субсидиялыг…

Владимир Путин: 2021 чылдың төнчүзүнге чедир суурларга харылзааның бүгү-талалыг системазын тургузар

2021 чылдың төнчүзүнге чедир Россияның 500 чедир чурттакчылыг суурларынга харылзааның бүгү-талалыг (универсалдыг) системазы тургустунар ужурлуг. Ол дугайында Россияның Президентизи Владимир Путин четвергте, декабрь 17-де чыл санының парлалга конференциязынга медеглээн.Аңаа хамаарыштыр…

Авыралдыг аржааннарывыс

Тываның Баштыңы чыл санында Тывага аржааннар (чоннуң эмненири суг баштарының) неделязын эрттирер дугайында медээни дыңнатканБүгү делегейниң кызымаа-биле ам-даа демисежири уламчылап турар чаа коронавирус инфекциязы кижиниң курлавыр күштерин, кадыкшылын долузу-биле оттурарын,…

2021 чылда кожууннарны орулгалыг туризм сайзырадырынче кыйгырган

Каа-Хем кожууннуң уруг­лар дыштаныр лагери Бельбейге декабрь 15-те муниципалдыг тургузугларның ассоциациязының түңнел хуралы болуп эрткен. Чазак Баштыңы чаа томуйлаткан кожуун даргаларынга байыр чедиргеш, буддизм өөредии-биле алырга,   чүгле буянын чыып алган,…

КЫЗЫЛ — ТЫВАНЫҢ «КӨРҮНЧҮҮ»

“Шынның” аалчызы, Кызыл хоорайның мэри Карим САГААН-ООЛ.Бо удаада Карим Байлак-оолович-биле Тываның найысылалының социал ажыл-херектериниң дугайында чугаалашкан бис. Маңаа колдуунда-ла хүннүң чугула айтырыгларын, чурттаар бажың тудар шөлдер, бажың-балгат тудуу болгаш оочур…

Юридиктиг дуза чедирер төп ажыттынган

Тываның Шүүгү яамызының  организастааны-биле Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төптүң ажыдыыш­кыны болган. Моон соңгаар күүсекчи эрге-чагырга органнарының юристери, болчукчулар, ТывКУ-нуң юридиктиг клиниказының төлээлери республиканың чурттакчыларынга, оларны дүвүредип турар, ооң иштинде…

Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төп ажыттынган

Тываның юстиция яамызының организастааны-биле Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төптүң ажыдыышкыны болган. Моон соңгаар күүсекчи эрге-чагырга органнарының юристери, болчукчулар, ТывКУ-нуң юридиктиг клиниказының төлээлери республиканың чурттакчыларынга, оларны дүвүредип турар, ооң иштинде кредиттерге…

АК-ДОВУРАК – АБАКАН ОРУУ МООЛ – РОССИЯНЫҢ КОЛ ТРАССАЗЫ БОЛУР

Тываның Баштыңы болгаш федералдыг казна албан чериниң «Енисей» оруктар эргелелиниң удуртукчузу Андрей Андреев-биле ажылчын ужуражылганы эрттирген, аңаа республиканың орук ажыл-агыйының чидиг айтырыгларын чугаалашканнар.Чугаа үезинде талалар Тываның автомобиль оруктарының хоойлу ёзугаар…
Меню