Архив

Тываның Чазаанда

ОРУКТАР БОЛГАШ АРЫГ-СИЛИГ

Июль 26-да Тываның Башты­ңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Хова­лыг чуртталга-коммунал ажыл-агыйының, орук-транспорт комп­лекизиниң сайыттары болгаш Кы­зыл хоорайның мэри-биле хуралды эрттирген. Аңаа найы­сы­лал Кызылдың болгаш респуб­ликаның кожуун төптериниң чаагайжыдылгазының дугайында чу­гаалашкан.

АЙЫЫЛДЫГ ОРУКТУ ЭДЕ КЫЛЫР

Бөгүнгү аппарат хуралынга Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг июль 23-те озал-ондак болган орукка хамаарыштыр чогуур хемчеглерни чорудар дугайында дыңнаткан.

УДАВАС ЫШТАН АДЫРЛЫР

Тывага газчыдылга каш-ла ай дургузунда күзелдерден чедип ап болур сорулгаже шилчий берген. Ол дээрге Тываның Баштыңының түр үеде албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның “Газпромнуң” баштаар чериниң даргазы болгаш директорлар чөвүлелиниң даргазының оралакчызы Алексей Борисович Миллер биле болгаш регионнар аразының “Газпромунуң” чиңгине директору Сергей Владимирович Густов-биле ужурашканының түңнели болган.

Ак-Суг – «Ай-Кыс» биле «Сүбедей» эжиндиреринге белен

Чоокта чаа Тываның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Владислав Ховалыг Ак-Сугда чес чыдымын шиңгээдир Голевтиң даг-руда компаниязының чиңгине директору Василий Кузичев-биле ужуражып, ажылчын хуралды эрттирген. Ак-Сугга даг-руда болбаазырадыр комбинаттың тудуу бо чылын…

ЧОГУМЧАЛЫГ ШИИТПИР

Тываныӊ Баштыӊыныӊ албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг республиканыӊ хөй-ниитиниӊ айыыл чок чоруунуӊ яамызын дүжүрериниӊ дугайында шиитпирни хүлээп алган.

КАРАНТИН ЧАРЛААРЫНГА ЧЕДИП БОЛУР

Бөгүн, июль 14-те, Чазакка Владислав Ховалыгның удуртулгазы-биле республика девискээринде амгы үеде тургустунуп келген дүвүренчиг эпидбайдал дугайында база катап хурал болган. Ол дугайында ТР-ниң Чазак Баштыңының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг бодунун соцчеткиде блогунга бижээн

БАЙЫРЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫН ЭДЕ КӨРГЕН

ТР-ниң Чазак Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның удуртулгазы-биле болган хуралга ТАР-ның 100 чыл оюн демдеглээр байырлыг хемчеглер планын эде көрген.

КЫЗЫГААРЛААШКЫННАР ҮЕЗИНДЕ САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ДЕТКИМЧЕ

Тываның Чазаанга коронавирус хамчыының нептереп-тарап эгелээни-биле киирген шеглел-кызыгаарлаашкынның чаа хемчеглеринден биче болгаш ортумак бизнестиң субъектилерин деткиир айтырыгларны Тываның Чазак Даргазының оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар – регионнуң экономика сайыды Айдыс Саттың башкарылгазы-биле эрткен хуралга сайгарып чугаа­лашкан.

Меню