Архив

Тываның Чазаанда

Туризмниң хөгжүлдези

Чазак кежигүннери аппарат хуралында туризм адырын 2021 чылда хөгжүдериниң айтырыгларын чугаалашкан.  Даштыкы-биле экономиктиг харылзаа болгаш туризм сайыды Роланда Самбу-Хоо илеткелинде мону демдеглээн:  «2020 чылда коронавирус халдавыры нептерээни-биле кызыгаарлаашкынны кииргенинден, дыка…

«ДЕМНИГ, БУРУНГААР БАЗЫМНАР КЫЛЫРЫВЫС ЧУГУЛА»

Апрель 7-де Чазак Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң дүжүлгезинден хостаар дугайында билдириишкининге чурттуң Президентизи адын салган. Мугур 14 чыл бурунгаар 2007 чылда бо-ла хүн апрель 7-де аныяк удуртукчу Чазакка башкарыкчы ажылын эгелей…

 Тудуг объектилерин хынаан

Субботада, апрель 10-да, республика Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг солагай талакы дачаларда школа, демир-бетон кылыглар заводу, Бай-Хаакскаяда база Спутник микрорайонунда уруглар садтары – тудуг объектилеринге четкен.Солагай талакы дачаларда сентябрь…

«ДЕМНИГ, БУРУНГААР БАЗЫМНАР КЫЛЫРЫВЫС ЧУГУЛА»

Апрель 7-де Чазак Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң дүжүлгезинден хостаар дугайында билдириишкининге чурттуң Президентизи адын салган. Мугур 14 чыл бурунгаар 2007 чылда бо-ла хүн апрель 7-де аныяк удуртукчу Чазакка башкарыкчы ажылын эгелей…

Губернатор төлевилелдери чонга езулуг дуза болуп турар

  Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык сумузунда «Инек – чемгерикчи малым» деп губернатор төлевилелинге аныяк өг-бүле Туркеш биле Аида Чульдумнарның өг-бүлези 2019 чылда киржип эгелээн. Бо ада-ие 3 ажы-төлдү кижизидип, өстүрүп турар.…

Мээң аймаам – мээң чоргааралым

Улусчу чогаадылга бажыңынга «Мээң аймаам – мээң чоргааралым» төлевилелдиң байырлыг ажыдыыш­кыны болуп эрткен. Республика деңнелдиг хемчегни Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы ажыткан. Сайыт Сайдаш Монгуштуң демдеглээни-биле, төлевилелдиң ортузунда –…

“Чаа сорук” төлевилели боттаныышкында

  АЖЫ-ТӨЛҮНҮҢ КЕЛИР ҮЕЗИ ДЭЭШ… Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Айыткалында “Чаа сорук” төлевилелиниң дугайында чугаалааны чөптүг. “2020 чылда бо төлевилелге киржип эгелээн 69 кижи (67-зи – эр, 2-зи – херээжен)…

Делегей чергелиг «МIТТ-2021» делгелге

Туризмни хөгжүдер чаа угланыышкыннарТыва Республика Москвага болуп эрткен 27-ги Делегей чергелиг «MITT 2021» делгелгеге киришкен.2021 чылдың март 16-дан 18-ке чедир Москва хоорайның «Крокус Экспо» шөлүнге 27-ги Делегей чергелиг «MITT 2021»…

Келир үениң гроссмейстеринге бажың айтырыын шиитпирлежир

Бурятияга сургакчылап чорааш Тыва Чазактың дар­газы ын­да өөре­нип турар студентилер болгаш хуу шыдыраа школазының өөреникчизи Ыраккы Чөөн чүктүң Федералдыг округта спорт мастери деп атты чедип алган шыдыраачы Тамерлан Чындыгыр-биле, ооң…

Частың чараш байырлалы-биле!

Эргим херээжен чонувус! Бүгү-делегейниң херээженнер хүнүн таварыштыр сет­килимниң ханызындан шуптуңарга байырны чедирип тур мен! Бо кайгамчык байырлалды бис чылыг-чымчак хүлүмзүрүг, чечектер, эң-не шынчы болгаш чымчак сеткил-биле уткуур­ бис. Херээжен чон…
Меню