Архив

Тываның Чазаанда

МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ЭРТТИРЕРИ — ТУРУП БОЛБАС ЧҮҮЛ-ДҮР

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг бөгүнгү аппарат хуралынга Республиканың Чазааның кежигүннери хамыктың мурнунда шупту кызыгаарлаашкыннарны болгаш санитарлыг хемчеглерни сагыыр ужурлуг дээрзин чугаалаан.

ОРУКТАРДА ОПЕРАТИВТИГ БАЙДАЛ НАРЫЫДААН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның удуртулгазы-биле бөгүн, 2021 чылдың август 09-та, эрткен аппарат хуралынга республиканың ИХЯ-зындан илеткелди оралакчы сайыт В.Ю. Овчинников кылган.

ХЕМНЕР, СУГЛАРДАН ОВААРНЫЫЛЫҢАР

Бөгүнгү Тыва Чазактың аппарат хуралынга орук-транспорт комплекизиниң сайыды Шораан Чыргал-оол амгы үеде республикада оруктарның байдалының дугайында илеткээн.

ТУДУГЛАР ЧҮГЛЕ 51 ХУУ КҮҮСЕТТИНГЕН

Бо неделяның Аппарат хуралы­ның темазы – өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларга чурттаар оран-сава ту­­дуу­­нуң айтырыы болган. Эрге-чагырганың регион болгаш тус черде органнары ооң-биле хүн бүрү таваржып турар. Тудуг сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Аяс Хунай-оол, күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Эдуард Сандан бо талазы-биле боттарының илеткелдерин кылган.

ОНЛАЙН ХҮЛЭЭП АЛЫЫШКЫНГА АМЕРИКАДАН ӨГ-БҮЛЕ КИРИШКЕН

Республиканың бирги удуртукчузунуң бодунуң эрттирген видеоконференцхарылзаалыг ужуражылгага Кызылдың Энергетиктер микрорайоннуң чурттакчылары база АКШ-тан өг-бүле киришкен. Хамаатылар хүлээп алыышкынынга тайылбырны бээри-биле ,тудуг сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Аяс Хунай-оол, ЧКА сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Мерген Мынын-оол база хоорай мэри Карим Сагаан-оол киришкеннер.

МУНИЦИПАЛИТЕТТЕРНИҢ АЖЫЛЫН СОЙГАЛААН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның даргалаашкыны-биле, дүүн, июль 28-те, республика чазаанга, Тываның кожууннарынче үнүүшкүннер үезинде берген даалгаларынга хамаарыштыр контроль шагы эрткен.

ОРУКТАР БОЛГАШ АРЫГ-СИЛИГ

Июль 26-да Тываның Башты­ңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Хова­лыг чуртталга-коммунал ажыл-агыйының, орук-транспорт комп­лекизиниң сайыттары болгаш Кы­зыл хоорайның мэри-биле хуралды эрттирген. Аңаа найы­сы­лал Кызылдың болгаш респуб­ликаның кожуун төптериниң чаагайжыдылгазының дугайында чу­гаалашкан.

АЙЫЫЛДЫГ ОРУКТУ ЭДЕ КЫЛЫР

Бөгүнгү аппарат хуралынга Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг июль 23-те озал-ондак болган орукка хамаарыштыр чогуур хемчеглерни чорудар дугайында дыңнаткан.

УДАВАС ЫШТАН АДЫРЛЫР

Тывага газчыдылга каш-ла ай дургузунда күзелдерден чедип ап болур сорулгаже шилчий берген. Ол дээрге Тываның Баштыңының түр үеде албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның “Газпромнуң” баштаар чериниң даргазы болгаш директорлар чөвүлелиниң даргазының оралакчызы Алексей Борисович Миллер биле болгаш регионнар аразының “Газпромунуң” чиңгине директору Сергей Владимирович Густов-биле ужурашканының түңнели болган.

Меню