Архив

Тываның Чазаанда

Ак-Суг – «Ай-Кыс» биле «Сүбедей» эжиндиреринге белен

Чоокта чаа Тываның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Владислав Ховалыг Ак-Сугда чес чыдымын шиңгээдир Голевтиң даг-руда компаниязының чиңгине директору Василий Кузичев-биле ужуражып, ажылчын хуралды эрттирген. Ак-Сугга даг-руда болбаазырадыр комбинаттың тудуу бо чылын…

ЧОГУМЧАЛЫГ ШИИТПИР

Тываныӊ Баштыӊыныӊ албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг республиканыӊ хөй-ниитиниӊ айыыл чок чоруунуӊ яамызын дүжүрериниӊ дугайында шиитпирни хүлээп алган.

КАРАНТИН ЧАРЛААРЫНГА ЧЕДИП БОЛУР

Бөгүн, июль 14-те, Чазакка Владислав Ховалыгның удуртулгазы-биле республика девискээринде амгы үеде тургустунуп келген дүвүренчиг эпидбайдал дугайында база катап хурал болган. Ол дугайында ТР-ниң Чазак Баштыңының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг бодунун соцчеткиде блогунга бижээн

БАЙЫРЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫН ЭДЕ КӨРГЕН

ТР-ниң Чазак Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның удуртулгазы-биле болган хуралга ТАР-ның 100 чыл оюн демдеглээр байырлыг хемчеглер планын эде көрген.

КЫЗЫГААРЛААШКЫННАР ҮЕЗИНДЕ САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ДЕТКИМЧЕ

Тываның Чазаанга коронавирус хамчыының нептереп-тарап эгелээни-биле киирген шеглел-кызыгаарлаашкынның чаа хемчеглеринден биче болгаш ортумак бизнестиң субъектилерин деткиир айтырыгларны Тываның Чазак Даргазының оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар – регионнуң экономика сайыды Айдыс Саттың башкарылгазы-биле эрткен хуралга сайгарып чугаа­лашкан.

Владислав Ховалыг аныяк эмчиге дузалаар болган

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг хамаатыларны хууда хүлээп алган.
Республиканың удуртукчузунуң хүлээп алыышкынынга келген кижилерниң бирээзи амыдыралда идепкейжи болгаш ажыл-ишке шудургу аныяк реабилитолог эмчи Адыгжы Ооржак. Беш чыл бурунгаар аңаа амгы үениң медициназының келдередилге төвүн ажыдар күзел тыптып келген.

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ КИДИН-ТҮЛҮК

ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Улуг-Хем кожууннуң төвү Шагаан-Арыгже ажыл-агыйжы сургакчылаашкын үезинде июнь эгезинде болган күштүг шуургандан когараан эмнелгени барып көрген. Эмнелгениң соңгаларының чамдыызы бустугулап калганын көргеш, чүгле бузулган соңгаларны эвес, а эмнелгениң шупту соңгаларын амгы үениң пластик соңгалары-биле солуп, чаартырын демдеглээн.

Меню