Архив

Тываның Чазаанда

Тываның республика бюджеди  2021-2023  чылдарда

«Инвестицияларның ниити түңү 7,3 млрд. рубль.  2021 чылда 6,4 млрд. рубль Тывага кээр» — деп, Чазак хуралынга ТР-ниң саң-хөө сайыды Орлан Достай илеткээн.  2021-2023 чылдың бюджеди  584,7 млн. рубль дефициттиг…

Чеди чүзүн малымайны доруктурза байыыр-ла мен

Чүткүп тургаш, малчыннай берген Мугур-Аксы суурдан ырак эвес кыштагда хоочун малчын Александр Чыдым-оол мынчаар чугааланып олурду: Бүгү назынымда мал кадарып келдим, совхоз, колхозтуң шээр малын онча-менди малдап чораан мен. Беш…

Кижиниң оран-савазы — тепкиижи!

Кижиниң оран-савазы — тепкиижи! “Чуртталга ба­жыңнары болгаш хоо­рай хү­рээлели” нацио­нал төлевилелди боттандырар дээш, Чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартырынга деткимче көргүзер фонд – күрүне корпорациязының саң-хөө дузазы-биле база ава­рийлиг бажың­нардан хамаатыларны өскээр…

Төлевилел боттаныышкында

                          Шолбана Куулар: «ЧЕМГЕРИКЧИ ИНЭЭВИСТЕН СЕС БАШ МАЛ БОДАРААН» Боттары ам-даа аныяк Шолбана биле Салчак-оол Кууларлар чеди ажы-төлдүг. Кайызы-даа Кызыл кожууннуң культура эргелелинде ажылдап турарлар – бирээзи ында таңныыл…

Кызылдан Москваже авиарейстерниң субсидияларын октябрьда катап эгелээн

«ШЫННЫҢ» МЕДЭЭЛЕРИ Тываның чурттакчылары октябрь 11-ден эгелеп Москваже чиигелделиг билеттер-биле ужар арганы катап алган. 2020 чылдың апрельден эгелеп, акша-хереңгиниң че­дишпестээнинден Кызыл биле Москва аразынга субсидиялыг рейстер ушпастаанын сагындыраал. «ИрАэро» компания…

Чаңгыс өг-бүле дег, демниг чоннар бис

Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү дээрге бистиң кижилеривистиң келир үеде бүгү чоннуң болгаш чурттуң эрге-ажыы дээш, хууда чөрүлдээлерни ажып эртип билирин демдеглеп турар байырлал. Бо салым-чаяан чаңгыс эвес удаа Россияны үндезин…

Чаңгыс өг-бүле дег демниг чоннар бис

Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү дээрге бистиң кижилеривистиң келир үеде бүгү чоннуң болгаш чурттуң эрге-ажыы дээш, хууда чөрүлдээлерни ажып эртип билирин демдеглеп турар байырлал. Бо салым-чаяан чаңгыс эвес удаа Россияны үндезин…

Социал өскүс чорукту болбурбазы-биле ажылды күштелдирер           Республикага 2020 чылдың тос айларының иштинде назы четпээн 50 уруглар ада-иезиниң хайгааралы чок артканының дугайында аналитиктиг медээни Тываның Чазаа дыңнадып турар.           Уруг-дарыын…

Чагырга даргазын катап бадылаан

Тес-Хем кожууннуң чагырга даргазының албан-дужаалын бадылаар комиссияга Дээди Хуралдың депутады Артур Монгал киришкен. Комиссияже билдириишкиннери-биле кады документилерин дужааган кандидаттар Толбан Самдан биле Амыр Аракчаа болган. Киирген документилерни кичээнгейлиг көрген соонда,…

ТОЖУНУҢ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯЗЫ ДОКТААМАЛ АПААР

2006 чылдан тура Тываже ажылдап кирер планныг Голев аттыг даг-руда компаниязы «Интергео» КХН октябрь 19-та Тыва Чазак-биле керээни чарган. Бо үе дургузунда Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң туружундан ойталавайн, керээге…
Меню