Архив

Тываның Чазаанда

ЧЫЛЫГ КЫШТААР ДЭЭРЗИНГЕ ИДЕГЕДИВИС

Шагаан-Арыг хоорайның хөй квартиралыг чуртталга бажыңнарының чурттакчыларын кыш боорга-ла чылыг айтырыы дүвүредип эгелээр. Сөөлгү каш чылдар дугузунда ук айтырыг чидиг болуп артпышаанын чон билир. Чүге дээрге ол дугайында чаңгыс эвес удаа социал четкилерге бижип турган.

ШАГААН-АРЫГЖЫЛАРГА АРЫГ СУГ

ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың кожууннарынче ажыл-агыйжы үнүүшкүннү кылып чорудуп эгелээнин билир бис. Бо удаада Улуг-Хем кожуунче ажыл-агыйжы сургакчылаашкынны кылгаш, ук кожууннуң амгы үеде чугула хереглелдерин өөренип көргеш, чогуур хемчеглерни чорутканын https://shyn.ru/ дыңнадып тур.

ТЫВАДА ЭЛЕКТРИ ЭНЕРГИЯЗЫНЫҢ ТӨЛЕВИРИ ЧИИГЕЛДЕЛИГ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг чурттакчы чонга 2021 чылдың июль1-ден тура электри энергиязынга чиигелделиг тариф тургузарының дугайында шиитпирни хүлээп алган. Бо чүүлдү ТР-ниң тарифтер талазы-биле албанының 2021 чылдың июнь 30-де үнген №10 доктаалында бижээн.

ЧЕДИИШКИННЕР-БИЛЕ ЧЕРГЕЛЕШТИР НАРЫН-БЕРГЕ БОЛУУШКУННАРЛЫГ НЕДЕЛЯ

Чедиишкинниг ажыл-херектер-биле чергелештир республикага нарын-берге болуушкуннар болган. Оларның чылдагааннарын сайгарар, шын түңнелдерни үндүрер, бергелерни чайладыр дээш шиитпирлерни дүрген хүлээп алыр болгаш боттандырар талазы-биле республиканың удуртукчузу улуг организастыг ажылды кылып чоруткан.

В. ХОВАЛЫГ: ПРЕЗИДЕНТ КЕЗЭЭДЕ ЧОН-БИЛЕ ХАРЫЛЗААДА

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг дүүн, июнь 30-де, Россияның Президентизи Владимир Путинниң чыл санында эрттирип турар чон-биле дорт харылзаазынга бодунуң бодалдарын социал четкиде бижээнин  дыңнадып тур.

КҮРҮНЕ ЛИЦЕЙИНГЕ «СИРИУС» ТӨВҮН ТУРГУЗАР БЕ?

Бөгүн Тываның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың чазаанга хамаатыларның хууда хүлээп алыышкынын эрттиргенин . Аңаа кол айтырыгларның бирээзинге Тыва Республиканың Күрүне лицейин долгандыр байдал болган. Ооң директору Вера Алдын-оол өөредилге черин ниити-өөредилге албан чери шынарлыг хевээр арттырарын Владислав Ховалыгдан дилээн.

АНЫЯК УДУРТУКЧУНУ ТОМУЙЛААН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Тыва Республиканың аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң удуртукчузунга Эртине Кууларны томуйлаанын дыңнаткан.

ИЙИ-ЛЕ АЙ ДУРГУЗУНДА КЫЛГАН АЖЫЛЫ ТҮҢНЕЛДИГ

Июнь 21-де, Чазакка Аппарат хура­лының соонда, Тываның Башты­ңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг, ооң оралакчылары Александр Брокерт, Айдыс Сат болгаш ТР-ниң одалга болгаш энергетика сайыдының оралакчызы Денис Хангай журналистерниң айтырыгларынга харыы­лаан.

В. ХОВАЛЫГ: «АЖЫ-ТӨЛ ТААРЫМЧАЛЫГ БАЙДАЛГА ӨӨРЕНИР УЖУРЛУГ»

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурда чаа школа тудуунга хамаарыштыр четпес чүүлдер дугайында ажылчын хуралды эрттирген. Бо чылдың чаа өөредилге чылынга чедир септелге ажылдарын доозары эргежок чугула дээрзин ол демдеглээн.

Меню