Архив

Тываның Чазаанда

Авыралдыг аржааннарывыс

Тываның Баштыңы чыл санында Тывага аржааннар (чоннуң эмненири суг баштарының) неделязын эрттирер дугайында медээни дыңнатканБүгү делегейниң кызымаа-биле ам-даа демисежири уламчылап турар чаа коронавирус инфекциязы кижиниң курлавыр күштерин, кадыкшылын долузу-биле оттурарын,…

2021 чылда кожууннарны орулгалыг туризм сайзырадырынче кыйгырган

Каа-Хем кожууннуң уруг­лар дыштаныр лагери Бельбейге декабрь 15-те муниципалдыг тургузугларның ассоциациязының түңнел хуралы болуп эрткен. Чазак Баштыңы чаа томуйлаткан кожуун даргаларынга байыр чедиргеш, буддизм өөредии-биле алырга,   чүгле буянын чыып алган,…

КЫЗЫЛ — ТЫВАНЫҢ «КӨРҮНЧҮҮ»

“Шынның” аалчызы, Кызыл хоорайның мэри Карим САГААН-ООЛ.Бо удаада Карим Байлак-оолович-биле Тываның найысылалының социал ажыл-херектериниң дугайында чугаалашкан бис. Маңаа колдуунда-ла хүннүң чугула айтырыгларын, чурттаар бажың тудар шөлдер, бажың-балгат тудуу болгаш оочур…

Юридиктиг дуза чедирер төп ажыттынган

Тываның Шүүгү яамызының  организастааны-биле Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төптүң ажыдыыш­кыны болган. Моон соңгаар күүсекчи эрге-чагырга органнарының юристери, болчукчулар, ТывКУ-нуң юридиктиг клиниказының төлээлери республиканың чурттакчыларынга, оларны дүвүредип турар, ооң иштинде…

Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төп ажыттынган

Тываның юстиция яамызының организастааны-биле Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төптүң ажыдыышкыны болган. Моон соңгаар күүсекчи эрге-чагырга органнарының юристери, болчукчулар, ТывКУ-нуң юридиктиг клиниказының төлээлери республиканың чурттакчыларынга, оларны дүвүредип турар, ооң иштинде кредиттерге…

АК-ДОВУРАК – АБАКАН ОРУУ МООЛ – РОССИЯНЫҢ КОЛ ТРАССАЗЫ БОЛУР

Тываның Баштыңы болгаш федералдыг казна албан чериниң «Енисей» оруктар эргелелиниң удуртукчузу Андрей Андреев-биле ажылчын ужуражылганы эрттирген, аңаа республиканың орук ажыл-агыйының чидиг айтырыгларын чугаалашканнар.Чугаа үезинде талалар Тываның автомобиль оруктарының хоойлу ёзугаар…

 «Чаа сорук» төлевилели боттаныышкында                      

                                                                        АРСЕНТИЙ ООРЖАКТЫҢ БАШТАЙГЫ  КЫШТАГЛААШКЫНЫ Кыштың баштайгы айы декабрь бодунуң эргезинче киргени-биле республиканың кожууннарында мал кыштаглаашкыны кидин түлүк эгелээн. Келир чылда мал продукциязы кайы хире болуру ооң канчаар эрткенинден…

ОРУКТАР, ОРУКТАР, ЧУРТУВУСТУ ЭРГЭЭН ОРУКТАР

«Восток» деп КХН-ниң чиңгине директору, Дээди Хуралдың депутады Сергей Уюсов орук ажыл-агыйының дугайында чугаалап тур:— «Восток» ХКН-ниң орук кылыр ажылчыннары ноябрь 30-де Чадаана – Хандагайты федералдыг автооруктуң узуну 15 километр…

Тываның Баштыңы болгаш Федералдыг казённуг албан чериниң «Енисей» оруктар эргелелиниң удуртукчузу-биле республиканың орук ажыл-агыйының чидиг айтырыгларын чугаалашканнар.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Федералдыг казённуг албан чериниң (ФКА) «Енисей» оруктар эргелелиниң удуртукчузу Андрей Андреев-биле ажылчын ужуражылганы эрттирген, аңаа республиканың орук ажыл-агыйының чидиг айтырыгларын чугаалашканнар. Чугаа үезинде талалар Тываның автомобиль…

ТЫВАНЫҢ IX КАМБЫ-ЛАМАЗЫ ДҮЖҮЛГЕ ЕЗУЛАЛЫН НОЯБРЬ 22-ДЕ КЫЗЫЛГА ЭРТТИРГЕН

Чаа соңгуткан Гелек Нацык-Доржу (Сергей Сарыг­лар) 2015 чылда Иволга дацанның өөредилгезин дооскан. 1988 чылда Сүт-Хөлдүң Ак-Дашка төрүттүнген. Төрээн кожуунунуң Начын мөгези. Дүжүлгеге саадап турда, байыр чедирери-биле Сүт-Хөл кожууннуң бүгү ажыл-ишчи…
Меню