Архив

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдези

КОЖУУННАР: ЧОН БОЛГАШ АМЫДЫРАЛ

Тываның Баштыңы—Чазак Даргазыныӊ оралакчы бүрүзү үш аӊгы кожууннуӊ куратору болур. А сайыт бүрүзү бир кожууннуӊ хөгжүлдези дээш харыылаар. Кураторлар Дээди Хуралдыӊ депутаттары-биле кады ажылдаар. Сорулга чаӊгыс – республикада кижи бүрүзүнүӊ амыдыралын экижидери.

АЙТЫРЫГЛАРНЫ ШИИТПИРЛЭЭР БИС

Соңгулдалар мурнунда Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг кожууннарже үнүүшкүннер кылып тургаш, удуртукчуларга тодаргай даалгаларны берген турган. Ол даалгаларның күүселдезин хынаары-биле, чазак кежигүннери болгаш бүгү сайыттар кожууннарже үнүүшкүннерни чорудуп эгелээн.

ТЫВАНЫҢ СОЦИАЛ-ЭКОНОМИКТИГ ХӨГЖҮЛДЕ АЙТЫРЫГЛАРЫН ЧУГААЛАШКАН

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг октябрь 26-да, Москва хоорайга, Россияның Чазааның даргазының оралакчызы Виктория Абрамченконуң Сибирь федералдыг округтуң губернаторлары-биле регионнарның социал-экономиктиг сайзыралынче угланган төлевилелдерни болгаш өзек айтырыгларны тодарадыр айтырыглыг хуралынга киришкен.

АК-СУГ» – ТЫВАНЫҢ КОЛ ЭКОНОМИКТИГ ТӨЛЕВИЛЕЛИ

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезинге улуг идигни бээр турган, Курагино – Кызыл аразынга (410 км) демир-орук тудуун эгелээрин 2026 чылче соңгаарлаткан дугайында шиитпирни Россия Федерациязының чазаа бо чазын, апрель айда, хүлээп алган.

ПРОГРАММАНЫҢ ХУУСААЗЫН УЗАДЫРЫН ӨӨРЕНИП КӨӨР

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазының боттанылгазы-биле таныжар дээш Федерация Чөвүлелинден делегациязы дүүн Тывага келгеш, Чазак бажыңынга ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг-биле ужуражып, хуралдаан. Ооң соонда федеративтиг тургузуг, регионалдыг политика, бот-башкарылга болгаш Соңгу чүк херектериниң талазы-биле комитет кежигүнү Анатолий Широков, бюджет болгаш саң-хөө рыноктарының талазы-биле комитет кежигүнү Дина Оюн Республиканың бүдүрүкчү, социал объектилеринге четкилээн. Кызыл хоорайда буддизм хүрээзиниң тудуунга, Вавилин ээтпээнде тууйбу заводунга база найысылалче кирип орарга “Даш хоорай” болгаш демир-бетон кылыглар заводу “Восток” КХН-ге четкен.

«Чедер» удавас эжиктерин ажыдар

Россияның Чазааның бадылааны төлевилелдерниң бирээзи “Чедер” курорт-дыштанылга комплекизинде тудуг ажылдары кидин түлүк. Тываның экономика сайыды Айдыс Сат төлевилелди боттандырганындан 100 чаа ажылчын олуттар ажыттынып, 8,3 муң кижи кадыкшылын быжыктырып, республикаже аян-чорукчуларның саны чылда 100 муң чеде бээрин дыңнаткан.

Меню