Архив

Уругларның айыыл чок чоруу

УРУГЛАРНЫҢ КАДЫЫНЫҢ БАЙДАЛЫ ЭКИЖИП ЭГЕЛЭЭН

Бөгүн 45 кадетти кадыының байдалы экижээни-биле Республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезинден үндүр бижиир дээнин ТР-ниң Кадык камгалал сайыды Анатолий Югай Чазак Даргазының Аппарат хуралынга дыңнаткан.

АМЫ-ТЫН – АЛДЫН

Орук озал-ондаанга амы-тынындан чарылган кижилерге Бүгү-делегейниң сактыышкын хүнүн Тываныӊ орук инспекторлары чылдыӊ-на эрттирип турар.

АДА-ИЕЛЕРГЕ КИЧЭЭНДИРИГ

Чоннуӊ кадыкшылын камнап, аарыг-хамчыктыӊ улам тараарын болдурбас дээш чеди хонук иштинде локдаун чарлаан. Ооӊ-биле чергелештир комендант шагын тургускан. Ынчангаш школачылар күскү дыштанылгазын бажыӊнарынга эрттирип турар.

АЖЫ-ТӨЛДҮҢ АЙЫЫЛ ЧОК ЧОРУУ ДЭЭШ

Өөренир дээш, школаже бар чораан 13 харлыг элээди оолду даштыкы маркалыг машиналыг чолаачы Каа-Хем суурда орук белдиринге өлүр бастырып каан дугайында медээ Тываның чурттакчыларының хомудалын хайындырган.

Сагыыр ужурлуг дүрүмнер дугайында

ТР-ниӊ Өөредилге яамызы биле Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар херектериниң талазы-биле албанының ажылдакчылары Кызыл хоорайныӊ хем эриинге хүннүӊ-не рейдилерни чорудуп турар.

ДА-ИЕЛЕР, ХАРЫЫСАЛГАҢАР КОШКАТПАҢАР!

Чайгы дыштанылга келген. Ынчангаш ажы-төлдүң айыыл чок чоруун күштелдирер сорулга-биле, өөредилге албан черлеринде янзы-бүрү хемчег­лерни организастап, баш удур ажылдарны ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы чорудуп эгелей берген. Чайгы дыштанылга бетинде ажы-төлдүң айыыл чок чоруунуң айын чарлаан.

«КОМЕНДАНТ ШАГЫН» САГЫЫРЫН САГЫНДЫРЫП ТУР

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы назы четпээн уругларга «комендант шагын» сагыырын сагындырып турар. Неделя санында Иштики херектер яамызының ажылдакчылары назы четпээн уруг­лар-биле озал-ондак болдурбазы-биле хөй-ниити черлеринче үнүүшкүннерни чорудуп турар.

ШКОЛАЧЫЛАРНЫ ШЫЛГАЛДА ПУНКТУЛАРЫНГА ЧЕДИРЕР

Республиканың чедери берге суурларындан школачыларны шылгалдаларже Россияның Онза байдалдар яамызының Тывада Кол эргелелиниң катерлери-биле чедирер.

Майның 24-тен тоску классчыларның күрүнениң түңнел аттестациялары эгелээн. Республиканың өөредилге болгаш эртем сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Солангы Тамчай шылгалда кампаниязынга белеткелдиң дугайында республика чазаанга илеткээн.

«КОМЕНДАНТ ШАГЫН» САГЫЫРЫН САГЫНДЫРЫП ТУР

ТР-ниң Өөрелилге болгаш эртем яамызы назы четпээн уругларга «комендант шагын» сагыырын сагындырып турар. Неделя санында иштики херектер яамызының ажылдакчылары назы четпээн уруглар-биле озал-ондак болдурбазы-биле хөй-ниити черлеринче үнүүшкүннерни чорудуп турар. Дүнеки үеде ада-иезиниң үделгези чок назы четпээн уругларны хөй-ниити черлеринден тудуп эккеп турар таварылгалар бар.

Михаил МИШУСТИН: ЧАА АРГАЛАР-БИЛЕ КАМГАЛААР

Чоокта чаа Казань хоорайның дугаары 175 гимназиязының өөреник­чилерин  19 харлыг Ильназ Галя­виев боолаан соонда, школаларның айыыл чогун хандырарының хем­чеглерин ап чорударының хөлзээзини Россияның күрүне эр­ге-чагыргазының чадаларының эң бедиинден эгелээш адаанга чедир хайнып үнген.

Меню