Архив

Уругларның чайгы дыштанылгазы

САИДА СЕНДИ: “ҮЕЗИНДЕ ШЫН ХҮЛЭЭП АЛДЫНГАН ХЕМЧЕГ ДЕП САНААР МЕН”

Республиканың уруглар эмнелгезиниң эмнээшкин ажылының талазы-биле кол эмчиниң оралакчызы, медицина эртемнериниң кандидады Саида Сенди Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезиниң түр үеде күүседикчизиниң уруглар лагерьлерин хагганы шын болгаш үезинде хүлээп алдынган хемчег дээрзин ол дыңнаткан:

АГЕРЬЛЕРНИҢ АЖЫТТЫНАРЫНГА ДУЗАЛАЖЫЫЛЫҢАР

Социал четки инстаграммда блогер Айза Кара-Сал бодунуң бижидикчилери-биле Тывада уруглар лагерьлерин хагганының дугайында бодунуң бодалын үлешкен. Бис шупту буруулуг бис дээрзин ол бижээн:

COVID-19 БАДЫТКАТТЫНМААН

ТР-де Росхереглелхайгаарал эргелели «Орленок» чайгы дыштанылга лагеринде байдалга хамаарыштыр парлалга конференциязынга албан ёзузу-биле медээни берген.

АЖЫКТЫГ БОЛГАШ ХӨГЛҮГ ЧАЙ

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызында уругларның чайгы дыштанылгазының үезинде хүндүскү болгаш стационар лагерльлер айтырыын харыылаар килдистиң методизи Ангелина Ооржактың медеглээни-биле, июнь эгезинде республиканың аңгы-аңгы школаларында 151 хүндүскү лагерь ажылын эгелээш, 1 дугаар сезоннуң ажылы адакталган деп болур. Ниитизи-биле 6314 уругну хаара туткан. 2 дугаар сезонну эгелээринге белеткел ажылдары чоруп турар. Чайгы үеде уругларны дыштан­дырары-биле чүгле школалар чанында эвес, а хоорай азы суурлардан дашкаар лагерьлер база ажыттынган.

«ЧАГЫТАЙ» болгаш «ОРЛЁНОК» КЕШБЭКТИ ЭГИДЕР

РФ-тиң Президентизи В.Путинниң эгелекчи бодалы-биле путевкаларның чартык өртээн эгидериниң дугайында программа май 25-те эгелей берген. «Бичии уругларга кешбэк» деп программа чуртка «Туризм болгаш индустрия» деп эң-не чугула национал төлевилелдиң сорулгаларын чедип алырынга идигни бээр.

БИЧИИ УРУГЛАРГА КЕШБЭК

Чайгы дыштанылга үези келирге, ажы-төлге лагерьлээр путевка дугайында чугаалажып эгелээр бис. Чамдык ада-иелер путевка өртээнге күш четпес. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге уруг бүрүзүнге путевка садары ындыг амыр эвес-ле болгай. А ажы-төлдүң арыг агаарга дыштанып алыры кончуг чугула.

Меню