Рубрикалар

«ЧҮРЕКТЕРНИ ОТТУРБУШААН»

Россияныӊ Өлүм чок полугу «Чүректерни оттурбушаан» деп чогаадыкчы мөөрей чарлаан.

ССРЭ-ниӊ Улустуӊ артизи, РФ-тиӊ күш-ажыл маадыры, Россияныӊ Өлүм чок полугунуӊ Төп штавыныӊ даргаларыныӊ бирээзи Василий Лановой
январь 16-да 88 харлаар турган.

«Чүреткерни оттурбушаан» чогаадыкчы мөөрейни ооӊ чырык адынга тураскаадып эрттирер.

Организаторлар мөөрейниӊ адын «Өлүм чок, чүректерде ынакшыл биле сактыышкын бар» Лев Толстойнуӊ деп цитатазынга үндезилээн. Мөөрей киржикчилерин уран-чогаадыкчы сорук киирер сорулгалыг. Василий Семновичиниӊ орус классикадан ынак чогаалдарын сактып, чүректерге сагыш-сеткилдиӊ эӊ бедик шынарын оттурар ужурлуг.

Чогаадыкчы мөөрей 8 номинациялыг, аӊаа Россияныӊ болгаш даштыкы чурттарныӊ-даа хамаатылары киржип болур.

Мөөрей ийи угланыышкынныг, биргизи – уран-чечен чогаалдыӊ аянныг номчулгазы. А.С.Пушкинниӊ, Л.Н.Толстойнуӊ, А.Т.Твардовскийниӊ чогаалдарындан үзүндүлерни болгаш Ада-чурттуӊ Улуг дайыныныӊ дугайында өске-даа авторларныӊ чогаалдарынга аянныг номчулга.

– Василий Семенович орус литератураныӊ ачызында ёзулуг кижи, хамааты кылдыр хевирлеттинип келген мен деп санап чораан. Ол шүлүктерни тергиин эки чугаалаар. Сеткилдерни доюлдурар аянныг номчулга күүседирин ол бодунуӊ хүлээлгези деп санап чораан. Чүге дизе «ачы-буянныг бодалдар болгаш сагыш-сеткил чогаалдыӊ ачызында тыптыр» деп Пушкин чугаалаан – деп, Василий Лановойнуӊ өөнүӊ ишти, Россияныӊ Улустуӊ артизи Ирина Купченко чугаалаан.

Ооӊ аӊгыда киржикчилер боттарыныӊ ынак чогаалдарыныӊ дугайында эссе, Василий Лановойнуӊ дугайында чогааткан шүлүүн база мөөрейге киириштирип болур. Ында үш аӊгы номинация бар.

2022 чылды Россияныӊ чоннарыныӊ культура өнчүзүнүӊ чылы кылдыр чарлааны-биле, авторлуг шүлүктерге аӊгы номинация чарлаан. 12 хардан өрү назылыг киржикчилер боттарыныӊ шүлүктерин чорудуп болур.

– Мөөрейге өг-бүлелер-даа, чогаадыкчы коллективтер-даа киржип болур. Шүлүктүӊ сагыш-сеткил доюлдурар мадагданчыг күчү-күжүн кижи бүрүзү бодунуу-биле дамчыдар болгай. Шүлүктер кижиниӊ бодунуӊ сеткил-хөөнүн билип алырынга, бодунуӊ болгаш чоок кижилериниӊ сагыш-сеткилин сергедиринге дузалаар – деп, Наталья Шадрина, Россияныӊ Өлүм чок полугунуӊ удуртукчузу бүзүрелдии-биле тайылбырлаан.

Мөөрейге киржириниӊ дугайында билдириишкинни март 13-ке чедир хүлээр. Тодаргай медээлерни https :// www. polkrf. ru / сайттан көөр. Тиилекчилерге түӊнел хемчегни Москва хоорайга эрттирер.

Россияныӊ Өлүм чок полугунуӊ парлалга албаны.

Р.ДЕМЧИК очулдурган.

Предыдущая запись
43 ШКОЛА АМГЫ ҮЕНИҢ КОМПЬЮТЕР ДЕРИИН АЛЫР
Следующая запись
ШАГАА АЙЫНЫҢ ЙӨРЭЭЛ НОМНАЛДАРЫ
Меню