Рубрикалар

Чөөн-Хемчикке чаа амбулаторияны болгаш ийи ФАП-ты тудар дээн

Бо неделя эгезинде ТР-ниң Чазак Баштыңының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Чөөн-Хемчик кожуунче ажыл-агыйжы сургакчылаашкынны кылган.

ТР-ниң кадык камгалал яамызының оралакчы сайыды Айдың Сарыглар Тываның удуртукчузу-биле кады чорааш,  ук кожуунда эмнелге албан черлеринде чедер-четпес айтырыгларны сайгарып көөр аргалыг болган. Ол ышкаш кадык камгалал шугуму-биле кожуунга кандыг чаартылгаларны кылып болурун көргеш, ол-ла черге Владислав Ховалыгның даалгазы ёзугаар чамдык айтырыгларны шиитпирлеп кирипкен.

2021 чылдың төнчүзүнге чедир Чөөн-Хемчиктиң Чыраа-Бажы суурунга чаа амбулаторияның Хөндергей биле Чыргакы суурларга фельдшер-акушер пунктуларының тудуун доозар план  салдынган.

Ол-ла сургакчылаашкын үезинде кожууннуң төп эмнелгезиниң амгы техниктиг байдалы даргаларның кичээнгейин хаара туткан.  Оралакчы сайыт ук кожууннуң төп эмнелгезинге бүрүнү-биле чаартылга чорудары негеттинип турарының дугайында мынчаар чугаалаан:

Чөөн-Хемчик кожууннуң төп эмнелгезин долгандыр турар эмчи хоорайжыгажында бүгү объектилерге Владислав Ховалыгның удуртулгазы-биле чедип көрдүвүс. Бар салбырлар аразындан уругларның диш эмнелгезиниң  оран- савазын хүнү-биле чаартпас болза, байдал ында нарын-дыр. Бажың хөлүн эрттир эргижирээн, серизин бүрүнү-биле солуур болза эки. Ол айтырыгны шиитпирлээри-биле, уругларның дижин эмнээр салбырны ол-ла девискээрде амдыызында ээн турар санитар-эпидемиологтуг  станцияның (СЭС) оран-авазынче түр када көжүрер дугайында чугааны кылдывыс. А көжүрер дугайында айтырыгга Чазак Баштыңының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Товарищтайович деткимчезин көргүзер болду — деп, Айдың Сарыглар дыңнаткан.

Оралакчы сайыт кожууннуң  эмнелге-албан черлерин хынап көргеш, база бир нарын айтырыг — эмчи кадрларның чедишпейин турарын демдеглээн. Ол айтырыгны шиитпирлээри-биле “Көдээниң эмчизи” программа ёзугаар дараазында 4 специалистер: анестезиолог-реаниматолог,  офтальмолог эмчи болгаш акушер-гинеколог эмчилерни чорудары-биле оларга чаңгыс удаа төлээр деткимче акшазын дарый аңгылап бээри чугула дээрзин Айдың Сарыглар  демдеглээн.

Оон аңгыда ук кожууннуң материал-техниктиг баазазын чаартыры-биле 2020 чылга чедир 12 эмчиниң автомашиназын, 27 дериг-херекселдерни садары планнаттынган.

Предыдущая запись
ЧАА ТӨЛЕВИРЛЕР
Следующая запись
КӨПЕЕК-ДАА БОЛЗА – ДУЗА
Меню