Рубрикалар

Кандыг-даа эрге-чагырганың ажыл-чорудулгазы хамаатыларның эрге-ажыктарынче угланган болур

— Улусчу эгелээшкиннер Чөвүлелиниң хуралынга улуг күзелдиим-биле кириштим. Эрге-чагырга ниитилелде бар чидиг айтырыгларны билген, көрген турар ужурлуг, маңаа ийи таланың удур-дедир харылзаазы кончуг улуг рольдуг. Улуг сонуургал-биле чөвүлелдиң хуралынга олуруштум. Ооң чыглып келген кежигүннери – янзы-бүрү адырларның арга-дуржулгалыг профессионалдары херек информация-биле бисти чепсеглээн, ол алызы барып республиканың чазааның бүгү кежигүннеринге оон ыңайгы ажыл-ишке орук айтыр сылдыс болур. Боттарывыстың мурнувуста салып алганывыс, шиитпирлеп турарывыс сорулгалар республиканың чурттакчыларынга шынап-ла чугула дээрзинге шынзыктывыс.

Ийи айның дургузунда бистиң чазактың кылып чоруткан ажылдарының түңнелдериниң дугайында чугаалап бердивис, бо кыска үениң дургузунда дыка хөй чүүлдерни кылган болдувус. Улусчу эгелээшкиннерниң боттанылгазы база Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң амы-хууда программазынга эдилгелер дээн чижектиг айтырыгларга бистиң ак сегелдиг хооочуннарывыс кандыг үнелел берип турарын билип алыры меңээ чугула турган.

Чөвүлелдиң кежигүн бүрүзү төрээн республиказының амгы болгаш келир үези дээш ал-ла сеткилинден сагыш човап чорууру көскү-дүр. Олар-биле хүн айтырыынче кирбээн, ынчалза-даа чугула ужур-уткалыг чамдык айтырыгларны база чугаалаштывыс. Бистиң удур-дедир харылзаавыстың түңнели болза, чидиг айтырыгларны болгаш оларны шиитпирлээр арга-хоргаларны улам тода, ханы көрүп эгелээни болур.

Кандыг-даа эрге-чагырганың ажыл-чорудулгазы хамаатыларның эрге-ажыктарынче угланган болур. Ындыг болганда эрге-чагырга ажык-чарлыг, ниитилел-биле чугаа чорударынга чүткүлдүг болур ужулуг. Республика болгаш муниципалитет адырында бодумнуң коллегаларымдан удур-дедир харылзааны идепкейлиг ажыглаарын, бодунуң ажылынга республиканың чуртакчыларының үзел-бодалын албан өөренип көрген турарын негеп турар мен – деп, Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Владислав Ховалыг соцчеткилерде бодунуң арынынга бижээн.

#Чөвүлелхурал #Владиславховалыг #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Владислав Ховалыг Ак-Довурактың ЧЭТ-тиң кандыг байдалда ажылдап турарын көрген.
Следующая запись
«FASHION MARKET» — МОДА, ДИЗАЙН БОЛГАШ ЧАРАШ ЧҮҮЛ МӨӨРЕЙИ
Меню