Рубрикалар

Чаңгыс өг-бүле дег, демниг чоннар бис

Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү дээрге бистиң кижилеривистиң келир үеде бүгү чоннуң болгаш чурттуң эрге-ажыы дээш, хууда чөрүлдээлерни ажып эртип билирин демдеглеп турар байырлал. Бо салым-чаяан чаңгыс эвес удаа Россияны үндезин өскерлиишкиннер үезинде камгалаан. Амгы үениң кыйгырыглары-биле безин бисте дузалап шыдап турар.  Чаңгыс демниң ачызында чаа болгаш эң-не эки, буянныг чүүлдерни чуртувуска тургузар, улгаттырар күштү болгаш аргаларны тып ап турар бис.

Тыва база өске регионнар ышкаш хөй-ниитиниң чаңгыс деминиң быжыгарынга үлүг-хуузун киирип турар. Бистиң республикавыста, чаңгыс өг-бүле ышкаш, делегейниң 80 ажыг чоннарының кежигүннери чурттап чоруур. Бисте сарыг шажынчы, мусульман, православ-даа шажынныг улус бар, ынчалза-даа шажынчы чөрүлдээлер чок. Бистиң чонувус, 1990 чылдарда ылгалып турган, политиктиг экстремизмни безин эрттирбес. Бо дуржулганың ачызында бис хөй нациялыг Тывавыста, өгбелеривистиң арттырып кааны найыралдың үнезин бүрүнү-биле шиңгээдип алгаш, стратегтиг курлавырын шыгжап чоруур бис.

Бис кады бис, чүгле бис мынчаар күштүг бис. Чүгле мынчаар бис республикавысты чечектелдирип, бодувустуң чуртталгавысты төлептиг кылып болур бис. Бо бөдүүн шынны кижи бүрүзү билип каарынга бүзүрээр мен, хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым. Чаңгыс демниң хүнү-биле! Быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, бүгү-ле ажыл-херээңерге болгаш төрээн Тывавыстың болгаш Россияның чаагай чоруу дээш эгелээшкиннериңерге чедиишкиннерни күзедим.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

 

Предыдущая запись
Чаңгыс өг-бүле дег демниг чоннар бис
Следующая запись
Кызылдан Москваже авиарейстерниң субсидияларын октябрьда катап эгелээн
Меню