Рубрикалар

Чаңгыс күш-биле демниг эртип алыр бис

Хүндүлүг чонум, дөмей-ле үе эрте бээрге, билдинер-ле боор, аарый бергеним дугайында. Ынчангаш бо видеону бижиттирип олур мен, мооң дугайында чугаалаксавайн, чарлаксавайн турарым дээрге, ол аарыг мээң бодумнуң бергедээшкиним-дир, ажыр­бас, ону бодум эртер мен.

Бо халдавырлыг аарыг чоруп турар үеде, бодумнуң ажылдап турганым база бодум базымым-дыр. Бис боттарывыс билир турган бис, аарый берип болур деп чүвени. Чарлаттынмайн, чугаалавайн турарым утказы дээр болза, чонумнуң хей-аъды, сүлдези батпазын дээш, кандыг-чүү-даа болза, Тываны удуртуп, Баштыңы болуп турар кижи болганымда, мени аарый берген дээр болза, чоннуң аразында хомудай бээр, муңгарай бээр кижилер база турар чадавас. Ынчангаш силерниң хей-аъдыңар батпазын дээш, че харын, амыраар-даа кижилер турар чадавас оларга база мындыг байдалды тургуспас дээш. Чогум анаа шупту чүве чүгээр, эмчилер эр-хейлер бооп турлар, эмнеп турлар.

Эрге-чагыргада удуртукчулардан аарый берген улус база бар, мында бо шакта Таңдының, Улуг-Хемниң чагырга даргалары база аарааш, эмнедип чыдарлар. Ажырбас, ам канчаар, эмнедип тургаш, берге үени эртип алыр бис, халдавырлыг кончуг аарыг-дыр бо, бодумнуң кежим-биле ону эртип тур мен, баш аарыыр, бергедеп-даа турар кижилер бар, эмчилеривисти камнаар деп бодаар болзувусса, даштыгаар кылаштап чоруур байдалыңарны черле чидирип көрүңер, садыглар кезип, хөй кижилер аразынче баар деп шиитпир үнүп кээр болза, арныңарга маска, холуңарга хол-хаптан кедип ап чоруңар, аргалыг болза, хөй улус чыылган черлерже барбаңар, мону шыңгыызы-биле сагып көрүңер, чонум. Ажылдап турар эш-өөрге чагыым, ол-ла хевээр холуңар дыңзыг ажылдаңар, дөмей-ле бо үе эрте бээр, чаңгыс күш-биле, демниг эртип алыр бис, чонум!

Тыва Чазактың Баштыңы Шолбан Кара-оол. #Шын

Предыдущая запись
Каа-Хем кожуун бөгүн
Следующая запись
Тыва Республиканыӊ Камбы-ламазы Джамбел Лодой башкыныӊ «Ыдык-ай» таварыштыр байыр чедириишкини
Меню