Рубрикалар

«Чаӊгыс демниг Россияныӊ» политиктиг шуулганы

«Чаӊгыс демниг Россия» партияныӊ Тывада регионалдыг салбырыныӊ делегациязы партияныӊ XХ-ги съездизинге киржир.
​«Чаӊгыс демниг Россия» партиязыныӊ XХ-ги съездизиниӊ үшкү чадазы Москва хоорайга, субботада, декабрь 4-те «Экспоцентр» төпчүткен делгелге төвүнге болур. Партияныӊ 20 чыл оюнга турскааткан съездини, эпидемиологтуг байдал-биле холбаштыр, COVID-free хевирге эрттирер.
​Россияныӊ президентизи Владимир Путин съездиниӊ киржикчилеринге, дистаниция чурум-биле, сөс чугаалаар.
Политиктиг шуулганга соӊгулда кампаниязын түӊнээр, партияныӊ удуртукчу органнарын өскертип соӊгуур, «Чаӊгыс демниг Россияныӊ» келир чылдыӊ планын бадылаар.
Ниитилел-политиктиг «Коммерсантъ» солуннуӊ медээзи-биле алырга, «Чаӊгыс демниг Россияныӊ» съездизинге партияныӊ чиӊгине чөвүлелиниӊ секретары Андрей Турчактыӊ орлакчыларын солуурун планнап турар. Сес оралакчыныӊ санын эвээжедир деп планнап турар. Регионалдыг политчөвүлелерниӊ удуртулгазы чаартынып турар.
Тываныӊ регионалдыг салбырын республиканыӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг баштаар. Съездиниӊ ажылынга ооӊ-биле кады Тываныӊ Дээди Хуралыныӊ Даргазы Каӊ-оол Даваа, «Чаӊгыс демниг Россия» фракциязыныӊ удуртукчузу Ирина Бадыргы, партияныӊ регионалдыг салбырыныӊ күүсекчи комитединиӊ удуртукчузу Елена Ховалыг болгаш съездиниӊ делегаттары киржир.
Партияныӊ Дээди чөвүлелиниӊ кежигүннери, Күрүне думазыныӊ вице-спикери Шолбан Кара-оол болгаш Россия Федерациязыныӊ Федералдыг хуралыныӊ төлээлери, сенатор Дина Оюн, Күрүне Думазыныӊ депутады Айдын Сарыглар съездиниӊ ажылынга киржир.
​«Чаӊгыс демниг Россия» партиязыныӊ XХ съездизиниӊ бирги чадазы июнь 19-та болуп эрткен, аӊаа соӊгулда мурнунуӊ даӊзызын тургускаш, партияныӊ өмүнээзинден «федералдыг беш лидерни» бадылаан. Ооӊ ийиги чадазы август 24-те болган. Аӊаа Күрүне Думазыныӊ депутаттарыныӊ соӊгулазынга киржир партияныӊ Улусчу программазын бадылаан.
Тывада «Чаӊгыс демниг Россия» партияныӊ медээзин Р.Демчик очулдурган

Предыдущая запись
КЫШКЫ СПОРТЧУ СЕЗОН ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
ДУБАЙДА ДЕЛЕГЕЙ ЧЕМПИОНАДЫ ЭГЕЛЭЭН
Меню