Рубрикалар

ЧАА ӨӨРЕДИЛГЕ ЧЫЛЫНГА ЧЕДИР ДООЗАР

Бөгүн, июнь 17-де, Тываның Баш­тыңының албан-хү­лээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Кызыл хоорайның солагай талакы эрикте дачаларда чаа школа тудуунга сагындырыг чок барып четкен. Тудугжулар харыысалга деп чүвени билип, чеңнерин сывырныпкан ажылдап турганнар. Объектини үезинде дужаар болгай. А тус черниң уруглары сентябрь 1-ни чаа школага ут­куурун манап турар.

– Бригадада 8 кижи ажылдап турар бис. Июнь айның төнчүзүнге чедир доозары планнаттынган. Иштики ажылдар база колдуу доостур четкен. Материалды үргүлчү сөөртүп эккеп турар. Тудугну тудуп доо­зуптарга, 100 хире муң рубльди тудугжуларга төлеп бээр – деп, тудугжуларның бригадири дыңнаткан.

– Чайгы үеде тудугжулар өг-бүлезинге акша-көпеекти ажылдап ап турарлар. Шынчы, шалыпкын ажылдаар-ла болза, ажыл бар. Черле чалгаарап болбас. Моон-даа ыңай мындыг объектилер чаңгыс эвес туттунар. Бо хире белен бригада апарганыңарда, ажырбас, улаштыр база ажылдар тыпты бээр – деп, Владислав Ховалыг тудугжуларның ажылын үнелээн.

Тудугжуларга кылган ажылын шактан шакче санап-түңнеп чаңчыгып алырын дарга сүмелээн.

#Тудуглар #Кызылхоорай #Владиславховалыг #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ТКУ-га өөренир күзелдиг аныяктарга
Следующая запись
ЭМНЕЛГЕЛЕР САЙЗЫРАЛДЫӉ ОРУУНДА
Меню