Рубрикалар

ЧАА ӨӨРЕДИЛГЕ ОБЪЕКТИЛЕРИНИҢ ТУДУУ ЭГЕЛЭЭР

РФ-тиң Чырыдыышкын яамызының деткимчези-биле республикага чаа өөредилге объектилериниң тудуу эге­лээр дээрзин Тываның Чазаа­ның Баштыңының албан-хүлээл­гелерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг дыңнаткан. Бодунуң блогунга ол 2023 чылда Балгазын суурга 616 олуттуг амгы үениң школазының тудуу эгелээр, а эрги школаның оран-савазы эргижиреп, үрелгени-биле хагдынган деп бижээн.

«Россияның чырыдыышкын сайыды Сергей Кравцов-биле кады Тываның өөредилге адырының чидиг айтырыгларын сайгарып чугаалаштывыс. Бисте школа назыны четпээн болгаш школа назылыг уругларның үлүү бедик, ындыг болзажок өөредилге албан черлериниң тудуу шоолуг шапкынчывайн турар». Мооң ужун чамдык школалар уругларны үш ээлчегге өөредир ужурга таваржып турар. Ону шиитпирлээр дизе, чаа албан черлерин тудар херек.

Амгы үеде Кызылда ийи школаны хары угда тудуп турар болзажок, ооң бирээзин бо чаа өөредилге чылында ажыглалга киирер, немелде оран-савага хереглел хевээр арткан. «Кызылга 825 олуттуг чаа ниити-өөредилге черлерин тудар бис – бирээзин 14 дугаар школаның орнунга база Спутник микрорайонга. Амгы үеде Тывада 360 олуттуг беш уруглар садын база 825 олуттуг ийи школаны тудуп турар. Ол дээрге чүгле баштайгы базымнар-дыр, чылдан чылче бо угланыышкынга ажылды күштелдирер бис. Бо чылдан эгелеп школаларның үндезин септелгезин эгеледивис, дараазында чылын 12 объектиниң капитал септелгезин чорудар. Ниитизи-биле 2026 чылга чедир ындыг шыңгыы хемчеглер 98 школага негеттинип турар” – деп, В. Ховалыг медеглээн.

Бо ажыл-хемчеглер школаларның болгаш уруглар садтарының чүк­тешкизин чиигедир дээрзинге бү­зү­релдиин Тыва­ның Чазааның Баш­тыңының албан-хүлээлгелерин түр үеде күү­седип турар Владислав Ховалыг илереткен.

Оон аңгыда ол Кравцов-биле өөре­­дилгениң шынарын аңгы сайгарып чугаа­лашкан. «Ол база бистиң дүвүреливисти болдуруп турар аарышкылыг айтырыг-дыр. Маңаа чүгле материал-техниктиг байдалдарны тургузары чедишпес, дыка хөй чүүлдер өөредилге технологияларының башкыларындан ном-дептерден хамаар­жыр. Бистиң уруг­ларывысты кандыг билиглерге, эртемнерге өөреткенивистен республиканың моон ыңайгы хөгжүлдези хамааржыр. Ынчап келирге, дер үндүр хөй ажылдаар ужурлуг бис” – деп, В. Ховалыг чугаалаан.

#РФ_тиңчырыдыышкыняамызы #Тудуглар #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ӨНДҮР, ЧЫРЫК ӨГБЕЛЕРИМ
Следующая запись
ЭКСПЕРТ ЭМЧИЛЕР ТЫВАНЫҢ КАДЫК КАМГАЛАЛЫН ҮНЕЛЭЭН
Меню