Рубрикалар

ЧАА ЧЫЛ КОРПОРАТИВТЕРИНДЕН ОЙТАЛААРЫН СҮМЕЛЭЭН

Тываның эрге-чагыргазы ажылчы коллективтерге чаа чыл корпоративтеринден ойталаарын сүмелээн. Тывада чаа коронавирус инфекциязындан аарыыр чоруктарның саны эвээжээн. Ындыг болзажок вакцина салырының чорудуу кожууннарда оожумнаан.

Республиканың кол санитар эмчизи улуг кижилерниң 58 хуузу долу тарылганы (I база II компонентилер) алган, чыл төнчүзүнге чедир коллективтиг иммунитет чедип алдынмазының айыылы бар деп дыңнаткан. Чурттакчы чоннуң бөлүктеринден алырга, 60 хардан өрү назылыг болгаш ажыл чок хамаатылардан COVID-19-ка удур тарыткан кижилерниң хуузу эвээш.

Эпидемиологтуг байдал турумчуп келген-даа болза, Чаа чыл байырлалдары чоокшулап олурары-биле санитарлыг арыг-силигниң чурумнарын сагып, массалыг хемчеглердан шеглээрин Людмила Салчак сүмелээн.

Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг кол санитар эмчиниң саналын деткип, күш-ажылчы коллективтерге Чаа чыл байырлалдарындан ойталаарын удуртукчуларга сүмелээн.

Декабрьның 13-19 хүннеринде ковидтээн 121 аарыг кижини илереткенин, эрткен неделядан 178 кижи эвээш болганын Тываның Кадык камгалал яамызы дыңнаткан. Республика найысылалында эң хөй 55 кижи аараан, Каа-Хем, Чеди-Хөл, Улуг-Хем, Чаа-Хөл кожууннарда чаңгыс-даа таварылга бүрүткеттинмээн.

379 аарыг кижи эмнедип чыдар, олардан 53 кижиниң байдалы берге. Вакцинаның бирги кезээн 156 431 кижиге салып, 165000 кижи тарыыр планны 94,4 хуу чедирген. Тарылганың бирги кезээн салыры-биле дараазында кожууннар мурнуку черде: Чөөн-Хемчик –110 хуу, Каа-Хем – 106,9 хуу, Таңды – 106 хуу, Сүт-Хөл – 102,6 хуу, база Өвүр – 102 хуу.

Барыын-Хемчик – 79,1 хуу, Улуг-Хем – 91 хуу база Кызыл хоорай 91,3 хуу чедир чонну хаара тудуп, пландан чыдып калган.

Тарыткан 156 431 кижиден 28 218 кижи 60 хардан өрү назылыг.

Долу тарыышкынны (вакцинаның I база II кезээ) 96 203 кижи алган, 165 000 кижи тарыыр планның 58 хуузу.

60 хардан өрү назылыг база ажыл чок хамаатыларны тарыышкынче хаара тудары-биле сонуургалдыг ведомстволар, хөй-ниити черлери демнежирин кол санитар эмчи саналдаан.

Владислав Ховалыг COVID-19-тан аарыыр чорукту эвээжедип, тарылгаже кижилерни хаара тударын чедип алыр даалганы хожудаңгай кожууннар удуртукчуларынга берген. Чаа чылдың байырлал хүннерин өг-бүлези, чоок кижилери-биле эрттирерин республика чурттакчыларынга чагаан.

#Чазактыңпарлалгаалбаны #Корпоративтер #Коронавирус #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧАА ЧЫЛ УТКУШТУР 10 МУҢ РУБЛЬ “БЕЛЕКТИ” КЫМ АЛЫР?
Следующая запись
ИЖЕР СУГ — ХӨГЖҮЛДЕНИҢ ҮНДЕЗИНИ
Меню