Рубрикалар

ЧАА ЧЫЛ УТКУШТУР 10 МУҢ РУБЛЬ “БЕЛЕКТИ” КЫМ АЛЫР?

2021 чылдың декабрь 23-те Владимир Путин-биле парлалга конференциязы болур. Баш бурунгаар Россияның хөй чурттакчыларының даап бодаашкыны-биле, чурттуң Президентизи ол конференцияга бодунуң аазааны декабрь айда чаңгыс удаа бээр 10 муң рубльди кымнар алырын чугаалаар боор деп манаашкын бар.

Бо чылгы парлалга конференциязынга чуртта тургустунуп келген нарын экономиктиг байдал – өртектер өзүлдезиниң дугайында айтырыгны В. Путинге албан салыр дээрзин эксперттер чугаалап турар. Чүге дээрге кижи бүрүзүнүң чурттап эртип турар амыдыралында хүн бүрүде, базым санында таваржыр эң-не нарын айтырыг ол болуп турар. Өртектер төнчү чок өзүп турда, акша-шалың ол-ла хемчээл­де артканынга чоннуң шугулдап турары чөптүг. Бо айтырыгга ам-на чурттуң Президентизи шынныг харыыны берип, ол нарын байдалдан канчаар уштунарын чонга дыңнадыр дээрзинге идегел улуг.

Ол ышкаш пенсия реформазы, российжи чоннуң ап турар пенсиязының хемчээли, коронавирус хамчыктыг аарыгның когун кажан үзери, пандемия үезинде кызыгаарлаашкынныг негелделерниң биче бизнестиң хөгжүлдезинге доора чудук болганы, ону канчаар эде көөрү, ипотека айтырыы, башкыларның, эмчилерниң акша-шалыңын өстүрери, ие-чаш камгалалы, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге социал деткимче, коррупция, ниити делегей байдалы дээш оон-даа өске хөй-хөй айтырыгларны журналистер салыр дээрзи манаттынып турар.

Чылдың эртер В. Путинниң парлалга конференциязы бөдүүн чоннуң социал амыдыралын экижидеринге улуг ужур-дузалыг дээрзин российжи чон биле берген болгаш улуг идегел-биле социал четкилерде, сайтыларда хөй айтырыгларны салып турар. Оон аңгыда интернетте https://napisat-pismo-putinu.com/zadat-vopros-putiny бо айтыг-биле киргеш, ам-даа айтырыын салып болур.

Бо хонуктарда чурттуң аңгы-аңгы булуңнарындан журналистер Москвада чыглып, боттарының регионунуң социал-экономиктиг сайзыралынга хамаарышкан эргежок чугула айтырыгларын белеткеп эгелээн. Бистиң Тывадан ол парлалга конференциязынче журналист Ольга Возовикова киржир дээш, Москваже аъттаныпкан. Чоруур мурнунда аңаа ужуражып, кандыг айтырыг салыр деп турарын сонуургаарымга, ол мынчаар харыылады: “Тываже бойдус газын киирер дугайында база ону хандырар заводту кажан, каяа тудар дугайында айтырыгны салыксап турар мен. Билбес эвес силер, хөй айтырыг салыксаан улус аразындан бодунче кичээнгей хаара тудары дыка нарын болур. Ынчангаш айтырыымны плакатка көскү кылдыр бижип алгаш, көргүзер мен”.

Баш бурунгаар билдингени, бо удаада коронавирус халдавырлыг аарыгны таратпазы-биле көрдүнген санитар-эпидемиологтуг негелделер ёзугаар чүгле 500 кижини парлалга конференциязынче киирип болур.

Декабрь 23-те болур парлалга конференциязынга Владимир Путин бо хүнде чонга билдинмейн турар айтырыгларга ам-на дорт харыыларны бээр дээрзи манаашкында.

Карина МОНГУШ.

#Парлалгаконференциязы #Владимирпутин #Москва #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЕРГИИННЕРНИ ИЛЕРЕТКЕН
Следующая запись
ЧАА ЧЫЛ КОРПОРАТИВТЕРИНДЕН ОЙТАЛААРЫН СҮМЕЛЭЭН
Меню