Рубрикалар

Чаа  эртем  сеткүүлү

Россияныӊ эртемден­не­риниӊ шинчилелдерин чырыдар «Азияныӊ шинчилелдери: төөгү болгаш амгы үе» деп чаа сеткүүлдү Тываныӊ гуманитар­лыг болгаш социал-­экономиктиг тускай шинчилелдер институду парлап үндүрген. Төөгү эртемнериниӊ доктору Н.М. Моллеровту сеткүүлдүӊ кол редактору кылдыр шилээн.

– Эртем сеткүүлүн үндүрери – бистиӊ республиканыӊ төөгүлүг институдунуӊ хөгжүлдезиниӊ чаа чадазы болгаш кедилиг келир үези-дир. Бистиӊ ажылывыс эртем-шинчилелдери-биле республикага ажык-дузазын көргүзүп, өске регионнарда эртемден эш-өөрүвүс-биле кады ажылдажылгага дөгүм болур дээрзинге идегээр бис. Чаӊгыс черге турбайн, сайзырал-хөг­жүлдеже чүткүп турар бис – деп, төөгү эртемнериниӊ кандидады Вячеслав Март-оол та­йылбырлаан.

Чаа сеткүүлдү кылырыныӊ дугайында Органа Натсак саналдааш, ону парлаар талазы-биле бүгү ажылды удуртуп-баштап турар. «Киберленинка» деп электроннуг эртем библиотеказындан номчуп болур дээрзин ол тайылбырлаан.

Бир чылда дөрт катап үнер сеткүүлдүӊ бирги үндү­рүл­гезинде Тыва, Хакас, Саха-Якут республикаларныӊ, Новосибирск, Свердловск, Кемерово областарныӊ  эртемденнериниӊ шинчилелдерин киирген.

Предыдущая запись
Маадырлыы-биле амы-тынындан чарылган
Следующая запись
Экспериментиде киржип турар
Меню