Рубрикалар

ЧАА МЕДИЦИНА ТӨВҮ БОЛГАШ КӨЖҮП ЧОРУУР ФАП-ТАР

Найысылалдың чурттакчы чонунуң саны чылдан чылче көвүдеп, уруглар садтары, школалар, эмнелгелер чедишпестеп эгелээн. Ынчангаш чурттакчы чонга амыдыраарынга таарымчалыг байдал нарыыдап келген. Чижээлээрге, эмнелгелер-дир. Кызылдың мурнуу талазында «Южный» микрорайоннуң чурттакчылары хоорайның чөөн талазында 2 дугаар поликлиникага эмчилеп, хоорайның бир ужундан өске ужунче чоруп турарлар. Бо бүгү байдал аарыг кижилерге, чаш ажы-төлдүг иелерге, ылаңгыя назылап кыраан хоочуннарга хөй чылдар дургузунда эң-не берге байдалды тургузуп келген.

Сөөлгү үеде республикада чаа тудуглар немежип, уруглар садтары, школалар, эмнелгелерниң удаа-дараа ажыттынып, ажыглалче кирип турарын чон эскерип тур боор. Сентябрь 16-да найысылалдың мурнуу талазында «Южный» микрорайонунда аарыгларны шинчип тодарадыр, консультация бээр Медицина төвүн байырлыг байдалга ажыткан. Ооң-биле чергелештир көжүп чоруур фельдшер-акушер пунктуларынга 18 автомашинаның дүлгүүрлерин база тывыскан. 18 машинаның 2-зи чедери берге, ыраккы Мөңгүн-Тайга болгаш Тере-Хөл кожууннарга баар.

Аңаа ТР-ниң Баштыңының албан-хү­лээл­гезин түр үеде күүседип турар В. Ховалыг, Төп шериг округунуң төлээзи, генерал-майор Геннадий Тучин, ТР-ниң кадык камгалал сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Анатолий Югай дээш өскелер-даа кээп киришкен.

Чаа ажыттынган эмнелгеге хүнде 300 хире пациентини хүлээп, шинчиир. Баш, хөрек, чүрек, хан-дамыр, хоралыг ыжыктар дээн ышкаш сөөлгү үеде неп­тереп турар аарыгларны бо эмнелгеге тодарадып болур. Чүге дээрге бо эмнелге амгы үениң эң дээре дээн херекселдери-биле дериттинген. Аңаа амдыызында «Южный» микрорайонунуң чурттакчылары эмчилеп болур. А хоорайның өске поликлиникаларынга хамааржыр улус бодунуң участогунуң ат салган бижии-биле ук эмнелгениң чаа дериг-херекселинге шинчидип ап болур аргалыг.

Төп шериг округунуң төлээзи Геннадий Тучин сөс алгаш: «Россияның Камгалал яамызының тудуп бергени Хөй ажыл-чорудулгалыг медицина төвү эмчи шугумунга болгаш бөдүүн чонга кончуг ажыктыг болур боор деп идегеп тур бис» – деп чугаалаан.

Бо эмнелге төвүнге УЗИ, рентген, лабораторлуг шинчилгени, компьютерлиг томография дээш өске-даа шинчилгени эртип ап болур. Россияда эң күштүг томографияларның бирээзин ук төпте эккеп салган дээрзин демдеглеп каалы. Бо херексел-биле хоралыг ыжыктар аарыын эң эге чадазында безин тодарадып тып болур.

Кызыл хоорайның 2 дугаар поликлини­казының кол эмчизи Долаан Калбак:
– Бир-ле дугаарында ТАР-ның 100 чыл болган оюнда бис­ке, чаңгыс чер-чурттугларынга, кайгамчык белекти бергени дээш РФ-тиң Камгалал яамызынга өөрүп четтиргенимни илередиксеп тур мен. Бо төп «Востокта» хоорай поликлиниказының салбыры болур. «Южный» микрорайоннуң чурттакчылары маңаа хамааржыр апаар. Бөгүн дораан-даа пациентилерни хүлээп ап болур бис, ынчалза-даа тудуг болгаш документ талазы-биле ам-даа чедир кылыр бичии ажылдар бар. Пульмонолог, кезер эмчи, нейрохирург, кардиолог, хан-дамыр кезер эмчи дээш шупту эмчилер маңаа бо төпке хүлээп эгелээр. Чоорту чүгле «Южный» микрорайоннуң эвес, а хоорайның, харын-даа мырыңай республиканың чону бодунуң эмчизиниң ат салган бижии-биле шинчилгени эртип ап болур апаар – деп чугаалады.

Байырлыг ажыдыышкынга «Южный» микрорайоннуң чурттакчы чону база кээп, сонуургап, өөрүп четтиргенин илередип турду. Найысылалга аарыгларны шинчип тодарадыр, консультация бээр төп дуга­йында 2021 чылдың апрельде чугаалажып эгелээн. Июнь айда тудуп эге­лээш, сентябрьда дооскан. Удавас ажыглалче кирер.

Айдың ОНДАР.

Буян ООРЖАКТЫҢ тырттырган чуруктары.

#Кадыкшыл #Кадыккамгалаляамызы #ФАП_тар #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
СОҢГУЛДАЛАР ИДЕПКЕЙЛИГ ЧОРУП ТУРАР
Следующая запись
ТЕЛЕБАШНЯДА – КҮРҮНЕ ТУГУ
Меню