Рубрикалар

Чаа регионалдыг операторнуң ажылы көстүп эгелээн

Чаа чыл байырлалының соонда, бок төгер контейнерлер чанында хөй бок чыглы бергени хоорайның чурттакчыларын дүвүредип турар.  Январь 5-те Улусчу фронтунуң Тывада регионалдыг күүсекчи комитединиң даргазы Саима Далчин биле Кызыл хоорайда чаа регионалдыг оператор «Транспорт сервизи болгаш төлевилел» КУБ-туң удуртукчузу Алексей Пустозеров рейдиже үнүп, хоорайның аңгы-аңгы микрорайоннарын кезип, хынаан. Рейдиниң түңнелиниң дугайында  Саима Далчин мону чугаалады:

“Январь 3-тен тура хоорай девискээринде чер-черлерде чыглы берген бок төгер ажылды Улусчу фронту хайгааралга алган турган.  Эрткен чылын бо үеде хоорайны коргунчуг бок шыва ала берген турган болгай. Бо чылын байдал эки талаже өскерилгенин эскерип тур бис.  Чаа регионалдыг оператор хүлээнген ажылын күүседип турар-дыр. Ынчалзажок бок төгер контейнерлер куруг турар-даа болза, ону долгандыр дыка хөй бок чаттыла берген чыдарын бо хүн дургузунда хоорайның 10 ажыг девискээринге четкеш, көрдүвүс. Ол дээрге Гагарин, Ленин,  Кызыл партизан, Убса-Нур, Кочетов кудумчуларында бажыңнар девискээри болгаш  Московская кудумчузунда 110, 120 дугаарлыг бажыңнар чаны. Ында январь 3-тен тура байдал көңгүс өскерилбээн-дир. Контейнерлер куруг, а ону долгандыр бок дыка хөй. Кайда бок, ында черлик ыттар. Ынчап кээрге, эргелекчи компаниялар дворниктерниң ажылын көңгүс хайгааравайн турар ышкажыл. Чүгле Гагарин кудумчузунда  12 дугаар бажың чанында бок аштакчызы-биле регионалдыг оператор графигин шын тургузуп алган ажылдап турар деп көрдүвүс. Ол девискээрде бок көңгүс чок, бөгүн дыка арыг болду.

Ажыл хүннери эгелээрге, мэрияга бо талазы-биле чугааны эргелекчи компанияларның удуртукчулары-биле кылыр апаар-дыр.  Регионалдыг оператор биле эргелекчи компаниялар аразында кады ажылдажылганың графигин тургузуп алыры чугула. Чүге дизе, дүрүм ёзугаар регионалдыг оператор контейнерде бокту чүдүргеш, төгер хүлээлгелиг болганда, контейнер чанында тарадыр октаттынган бокту бажың чанының бок аштакчылары  аштаар ужурлуг. Ажылды шын чорудары-биле бажың чанының богун аштап турар улус контенерлер чанынга бокту долузу-биле арыглааш, контейнерлер дола бээрге, чүгле ынчан бок төгер машиналарны регионалдыг оператор дамчыштыр келдиргеш, төктүрүп турар болза, мындыг хирлиг чут хоорайга турбас-тыр ийин.”

Чаа үнүп келген чылдан эгелеп регионалдыг оператор хоорайның богун төгер ажылды чорудуп эгелээн.  Хоорай девискээринде 13 бок төгер машиналар ажылдап турар.Чамдык девискээрлерде чедишпейн турар контейнерлер дугайында айтырыгны база дарый шиитпирлээри көрдүнген.

К. Монгуш

Чуруктар авторнуу.

 

Предыдущая запись
«Тайга» станциязында чуңгулаар чаа девискээр ажыттынган
Следующая запись
ВАКЦИНАЦИЯ — КАМГАЛАЛ
Меню