Рубрикалар

“Чаа сорук” төлевилели боттаныышкында

 
АЖЫ-ТӨЛҮНҮҢ КЕЛИР ҮЕЗИ ДЭЭШ…
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Айыткалында “Чаа сорук” төлевилелиниң дугайында чугаалааны чөптүг. “2020 чылда бо төлевилелге киржип эгелээн 69 кижи (67-зи – эр, 2-зи – херээжен) республикадан ажыл-агыйны алганнар. Чонну деткиир дээш, “Чаа сорук” төлевилелин ажылдап кылган.
Малды халас бергеш, тудуг ыяжы-биле дузалап, херек болза бажың, кажаа тударын эмеглежип болурун база чүгле шынчы күш-ажылы-биле ажы-төлүн азыраар апаар. Ол хире деткип, дузалажып турда, бодуңнуң-на келир салгалыңга ону арттырып берип, ол бүгүнү чидирбес дээш, базым бүрүзүн 1000 катап деңзигүүрлээш, түңнелди үндүрер херек. Ажыл нарын, ынчалза-даа чугула херек эгелээшкинни кылган бис. Чүгле “ооң мурнунда шииттирип чорааннар” дээш эвес, а оларның ажы-төлүнүң келир үези дээш, ачы-дузаны көргүзер апаар, тура-соруктуг ажылдаарын күзээр бис…” деп демдеглээн.
Ынчаарга бо төлевилелдиң ачызы-биле эки талаже көзүлдүр-ле өскерилген улус база бар. Оларның бирээзи, Өвүр кожууннуң малчыны Май-оол Донгакты демдеглеп болур.
Чоокта чаа Май-оол Дандар-ооловичиниң кыштаанга Тыва Республиканың хөй-ниитиниң корум-чурум сайыды Виктор Хүлер аалдап четкен. Кайы-даа кожуунда, суурда мындыг улуг, онзагай чараш бажыңныг кыштаг чок дээрзин Виктор Кузьмич дораан эскерген. Мал-маганын боду кадарып, эрес-кежээзин, бажыңын бодунга амгы үениң негелдези-биле кылып алганын онзалаан. Кажаазының делгемин, шевергинин база демдеглээн.
«Чаа сорукче» мени, бистиң өг-бүлевисти киирип, деткээниңерге четтирдивис. Тывавыстың Баштыңы бистер ышкаш оолдарның келир үезинче сагыш салып, амыдыралга ажыктыг, ажы-төлүвүстү азыраарынга ужур-дузалыг төлевилел дээш өөрүүр бис. 4 ажы-төлдүг бис, өөм ишти Тайгана амгы үеде түр када Хандагайтыда хууда садыгда ажылдап турар. Келир чылгы бо төлевилелдиң киржикчилеринге 200 хойну дамчыдар мен. Оларга база эки хойларны бээр дээш бо алган хоюмну кызып азырап, кадарып турар мен. Ооң соонда кандыг төлевилелдерге киржип болур мен? Аът-мал сонуургаар болгаш чылгылыг болуксаар мен. Кижи бүрүзү келир үезин бодап турар, чуртувуска сайзырал турзун дээш ам-даа ажылдаар мен» – деп, Май-оол Донгак сайыт-биле ажык чугаалашкан.
Хойлары бичиилеп төрүп эгелээн, бо хүнде 5 хураганныг, оларны бажыңының иштинде киирип алган азырап турар болдулар. Хойлары түлүктеп төрүп эгелээрге, сакманнары кылдыр өөнүң ишти, төрелдери дузалажырлар.
Бистиң корр.
Предыдущая запись
Делегей чергелиг «МIТТ-2021» делгелге
Следующая запись
ТЕВЕ-ХАЯНЫҢ ЧЫЛГЫЧЫЗЫ
Меню