Рубрикалар

ЧАА ТӨЛЕВИРЛЕР

Социал айтырыглар
Пенсия фондузу июль 1-ден эгелээш, ийи чаа төлевирлерге хамаарыштыр билдириишкиннерни хүлээп турар.

Чаа төлевирни: эмчи хайгааралынга 12 неделя хуусаазы четпээнде, туруп алган иштиг херээжен улустар; ажы-төлү 8-16 хар назынныг долу эвес өг-бүлелер алыр эргелиг.

Ук төлевирлерни өг-бүлениң орулгазын база амыдыраар акша-хөреӊгизиниӊ четчир-чедишпезин тодаратпышаан тыпсыр. Оон ангыда, өг-бүлениң хуу өнчү-хөренгизин база барымдаалаар.

Тывада күш-ажыл кылып шыдаар улуг кижиниӊ амыдыраар акша-хөреӊгиниӊ кудуку деңнелиниң хемчээли – 11 856 рубль болза, а бичии уругнуӊ 12 213 рубль.

Чаа төлевирлерниң хемчээли чурттап турар регионунда амыдыраарынга көрдүнген акша-хөреӊгиниӊ кудуку деңнелиниң 50 хуузу болур.

Чижээ, Тывада амыдыраар акша-хөреӊгизи чедишпейн турар долу эвес өг-бүлелерге төлевирниң хемчээли бир уругга хамаарыштыр — 6105,5 рубль, а иштиг херээжен улуска – 5 928 рубль.

Чаа төлевир бээриниӊ дугайында билдириишкинин айныӊ кайы-даа хүнүнде киирерге, төлевирни бүдүн айныӊ кылдыр тыпсыр.

Билдириишкиннерни күрүне хандырылгаларыныӊ (Госуслуги) порталын таварыштыр азы Пенсия фондузунуң клиентилер-биле ажылдаар килдистеринге баш бурунгаар оочурга бижидип алгаш, киирип болур.

Эпидемиологтуг нарын байдалды барымдаалааш, хамаатыларны билдириишкинни күрүне хандырылгаларыныӊ (Госуслуги) порталын таварыштыр электроннуг хевирге киирерин сүмелеп тур бис.

Бир эвес кожуун төвүнге барып чедер аргазы чок болза, билдириишкинин суму чагыргаларын таварыштыр чорудуп болур. Ажылдап турар черин таварыштыр билдириишкинни киирер аргазы база бар.

РФ-тиӊ Пенсия фондузунуӊ Тывада эргелели.

#Пенсияфондузу #Социалтөлевирлер #Чаатөлевирлер #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТӨЛЕПТИГ ДАҢГЫНАНЫ ШИЛИИР
Следующая запись
Чөөн-Хемчикке чаа амбулаторияны болгаш ийи ФАП-ты тудар дээн
Меню