Рубрикалар

Чаа уруглар садының эжии ажык

Кызыл хоорай. Бөгүн сентябрь 1-де бүгү чуртта Билиглер хүнүн демдеглеп эрттирип турар. Ооң-биле чергелештир, Төп шериг округунуң даг-адыгжы бригадазының үрде манаан кайгамчыктыг болуушкуну болган. Бөгүн оларның ажы-төлү амгы үеге таарымчалыг чаа уруглар садының эргинин артап кирип турарлар.
Төп шериг округунуң даг-адыгжы бригадазында ажылдап турар ада-иелерниң күзели болур «Сказка» деп аттыг чаа уруглар садының ажыдыышкыны байырлыг байдалга эрткен. РФ-тиң Камгалал сайыды, генерал Сергей Күжүгетович Шойгунуң, Төп шериг округунуң командылакчызы генерал-полковник Александр Павлович Лапинниң удуртулгазы-биле уруглар садында спорт болгаш хөгжүм залдары, эмчиниң болгаш логопедтиң өрээлдери, ойнаар өрээлдер болгаш шөлчүгештер көрдүнген. Уругнуң бүгү талалыг сайзыралынга, чашкы үезин аас-кежиктиг болгаш өөрүшкүлүг эрттиреринге дузалыг шупту херек чүүлдер бар.
«Сказка» уруглар садында 200 олут бар. Бөлүк бүрүзүнге 20 уруг турар. Амдыызында пандемия үезинде бир бөлүкке-ле 12 уруг турарын чөпшээрээн.
Бистиң корр. В.Шайфулинниң тырттырган чуруктары.

Предыдущая запись
Ыраажы малчыннарывыс
Следующая запись
Билип алырга, ажыктыг
Меню